Hävning av köp samt invändning mot såld faktura

2017-10-01 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag har sålt en vara, sålt fakturan XX/X, kunden hämtat varan. Fakturabolaget ringde kund och kollade att köpet var ok innan det blev godkänt.Fakturabolaget har skickat påminnelse till kund XX/X.XX/X fick jag regress från faktureringsbolaget, kunden hade ringt och sagt att dom återlämnat varan för den var sönder. Denna vara ska lämnas till tillverkaren vid fel, det är en stor industriskurmaskin. Jag är förmedlare för maskiner. Kunden har inte ringt mig eller mailat. Jag har INTE fått tillbaka något. Jag ringde kunden som då förnekade att dom ens köpt varan. Vad gör jag?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår det som att kunden, liksom du själv, är en näringsidkare. I så fall är dels köplagen, dels skuldebrevslagen tillämplig. Dessa båda lagar är dispositiva, vilket innebär att man kan komma överens om att andra regler ska gälla. I mitt svar utgår jag ifrån att så inte har skett.

Köpfel

Om en vara de facto är trasig innan risken går över på köparen, föreligger ett köpfel, se 18 § och 21 § köplagen. I och med att jag saknar uppgifter om hur varan levererades och vad ni kom överens om, kan jag inte uttala mig om när risken övergick på köparen. Jag förutsätter istället att varan faktiskt var behäftad med fel när köparen mottog den.

Bortfall av säljarens ansvar vid köpfel

Enligt 30 § 1 stycket köplagen, åligger det köparen att vid mottagandet av varan undersöka dess skick och säkerställa att den inte är felaktig. Ifråga om industrimaskiner har köparen längre tid på sig att undersöka varan. Exempelvis NJA 1994 s. 532 ger troligen köparen en tidsfrist om runt två, tre månader, innan säljarens ansvar bortfaller. Å andra sidan, att köparen faktiskt godkänt varan kan tala för att dennes rätt till reklamation bortfaller.

Även om varan är felaktig, och köparen påtalar det inom reklamationsfristen, är det inte självklart att köparen helt sonika kan återlämna varan. Innan hävning av avtalet kan komma ifråga – dvs., att köparen återfår köpeskillingen och säljaren återfår varan – måste säljaren ges möjlighet att avhjälpa felet eller omleverera varan enligt 34 § 1 stycket köplagen och 36 § köplagen. Först om det inte är möjligt, kan köparen häva köpet enligt 39 § 1 stycket köplagen.

Det ska också poängteras att köparen måste framställa sin reklamation till dig, säljaren, och inte till fakturabolaget som köpt fordringen, se b.la. 39 § 2 stycket köplagen.

Köparens rätt att innehålla betalning

Om köparen har lidit skada som en följd av köpfelet, kan denne vara berättigad till skadestånd, se 42 § köplagen. Om så är fallet äger köparen rätt att innehålla betalningen och det innebär att fakturabolaget har rätt i att rikta en regresstalan mot dig. Frågan saknar dock förutsättningar för att jag ska kunna utbrodera längre kring skadeståndsskyldigheten.

Regressen

Köparen kan i och för sig framställa samma invändningar mot den nya fordringsägaren som till överlåtaren, dvs. dig, se 27 § skuldebrevslagen. Det är dock otroligt att köparen förfarit på ett sätt som gör att denne kan anses ha hävt köpet och i så fall kan inte köparen klandra fordringen. Fakturabolaget äger alltså rätt att driva in fordringen.

Enligt 9 § 1 stycket skuldebrevslagen svarar en överlåtare av en fordring, dvs. en säljare av en faktura, för att fordringen är giltig. Om vi utgår ifrån att köparen inte i det här stadiet kan häva köpet eller har ett skadeståndskrav mot dig, är fordringen alltjämt giltig. Enligt 9 § 2 stycket skuldebrevslagen är inte överlåtaren, dvs. du, ansvarig för att gäldenären vägrar erlägga betalning. Fakturabolagets regress lär alltså vara oriktig.

Köparen förnekar köpet i sin helhet

Utgångspunkten i svensk rätt är givetvis att avtal ska hållas – pacta sunt servanda. Jag antar att köp av större industrimaskiner omgärdas av förhandlingar och omfattande dokumentation och i så fall bör det inte vara några svårigheter att föra det i bevisning. Utan mer information om kundens inställning har jag svårt att ge vidare råd i frågan.

Avslutande råd

Det verkar vara en snårig situation med flera involverade parter. Ditt nästa steg bör vara att reda ut situationen med köparen – det är mycket märkligt att ni inte ens är överens om att köpet ägt rum. Se till att sammanställa bevisning.

När det är utrett måste du och köparen diskutera köpfelet; vad det grundar sig på och hur du ska beredas möjlighet att avhjälpa det. Hävning av avtalet blir inte aktuellt om det är möjligt att antingen avhjälpa eller omleverera.

Du bör också kontakta fakturabolaget och upplysa dem om situationen. Din inställning bör vara att du betalar ut ersättning om den antagne köparen faktiskt inte köpt varan och fordringen därför är ogiltig, men att du inte tänker svara för att köparen på ogrundade anledningar vägrar betala. Be om lite tid.

Slutligen uppmanar jag dig att ringa in till vår växel på 08-533 300 04. Den är bemannad måndag till fredag mellan kl. 10 och 16. Det är kostnadsfritt att ringa in. Eftersom det finns så många rörliga delar i din fråga, är det bra om du kan redogöra utförligare kring omständigheterna och få rådgivning därefter.

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (923)
2022-01-26 Kan man villkora bort ångerrätten vid distansköp?
2022-01-14 Dubbelöverlåtelse av lös egendom
2021-12-30 Kan jag som svensk medborgare med svenskt personnummer stå som ägare på en bil i Sverige trots att jag är folkbokförd utomlands?
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?

Alla besvarade frågor (98658)