Häva avtal p.g.a. alkoholpåverkan?

Hej,

Jag blev uppsagd av personliga skäl då arbetsgivaren inte ansåg att jag skötte arbetsuppgifterna på ett tillfredsställande sätt. Detta håller jag inte helt med om.

Jag erbjöds ingen chans till omplacering (inom kommunen där jag var anställd) utan istället erbjöds jag ett avgångsvederlag på 8 månadslöner. Överläggning skedde med fackligt ombud och jag deltog inte i mötet då jag inte fick det för arbetsgivaren. Jag skrev sedan på detta dokument då jag var onykter och inte förstod konsekvenserna. Kan jag på något sätt häva detta avtal då jag faktiskt inte var vid mina sinnens fulla bruk då jag var berusad när jag skrev på?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som grundläggande princip inom det avtalsrättsliga området gäller att avtal ska hållas. Har däremot avtal tillkommit på ett eller annat otillbörligt sätt kan det komma att ogiltighetsförklaras med stöd av avtalslagens 3 kap.

En ogiltighetsgrund som skulle kunna vara tillämplig i ditt fall är ockerbestämmelsen, (3 kap. 31 § avtalslagen). Med denna menas att en person medvetet utnyttjat annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning för att betinga sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som utgått. Att berusning kan tolkas in under annans oförstånd är tämligen självklart däremot har jag svårare att se att det andra ledet i bestämmelsen skulle vara uppfyllt i ditt fall, d.v.s. att din chef utnyttjat ditt tillstånd för att betinga sig en otillbörlig förmån. Vad som då återstår är möjligheten att tillämpa generalklausulen, (3 kap. 36 § avtalslagen), denna bestämmelse täcker in det mesta och medger att avtalsvillkor kan jämkas eller helt lämnas utan avseende om de är oskäliga med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Den omständigheten att du vid undertecknandet av avtalet var alkoholpåverkad och då inte fullt ut förstod konsekvenserna av avtalets innehåll kan således vara en sådan omständighet som kan ligga till grund för en tillämpning av generalklausulen. Notera dock att bestämmelsen rör jämkning av enskilda villkor och inte en grund för att häva avtalet i dess helhet.

Möjlighet föreligger ju även att tala med din arbetsgivare och försöka förklara situationen som den ser ut, om det var så att du inte vid ett tidigare tillfälle där du hade möjlighet att förstå innebörden av avtalet fick ta del av dess innehåll kan det kännas orimligt av din arbetsgivare att hävda avtalets giltighet.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga!

Vänligen,

Ellen Widgren AxmarkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning