Hastighetsöverträdelse under prövotid

2021-06-08 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Kan man förlora körkort under prövotid om man har kört 3 km över på väg 70?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler kring körkortsingripande vid hastighetsöverträdelser återfinns i körkortslagen.

Prövotid
Nyblivna körkortstagare i Sverige har en prövotid på två år från det att deras körkort utfärdades (3 kap. 18 § körkortslagen). Prövotiden innebär att om du som bilförare gör dig skyldig till en trafikförseelse och ditt körkort blir återkallat, måste du göra om både kunskapsprovet och körprovet.

Återkallelse av körkort
Närmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet således inte återkallas.

Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h jämfört med högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h.

Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta kan emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.

Reflektioner avseende ditt fall
I jämförelse med högsta tillåtna hastighet har du kört 3 km/ h för snabbt. Det utgör enligt gällande rätt en ringa hastighetsöverträdelse, vilket som utgångspunkt inte ska medföra att ett körkort återkallas. Att du är under prövotid påverkar inte denna bedömning. Ditt körkort kommer således med stor sannolikhet inte att återkallas.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1251)
2021-11-30 Tillåtande av olovlig körning
2021-11-30 Hur kan man få hjälp av Lawlines juristbyrå?
2021-11-30 Vem bär ansvaret vid övningskörning?
2021-11-30 Är det olagligt att köra elscooter som kan gå i 40 km/h även om jag bara kör den i 25 km/h?

Alla besvarade frågor (97574)