Hastighetsöverträdelse under prövotid

2020-11-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej jag blev stoppad av polisen precis. Körde 74 på 60 väg. Jag är under prövotid och undrar om mitt körkort kommer bli indraget? :(
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler kring körkortsingripanden vid hastighetsöverträdelser regleras främst i körkortslagen.

Prövotid
För ett körkort som utfärdats efter godkänt förarprov råder det en prövotid på två år från provet (3 kap. 18 § första stycket körkortslagen).

Om körkortshavaren får sitt körkort indraget under dessa två år (det vill säga under prövotiden), behöver denne genomföra ett nytt körkortsprov. Detta gäller såväl körprovet som kunskapsprovet.

Återkallelse av körkort
Närmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).

Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.

Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h från högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h.

Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska således främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta ska emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.

Hastighetsöverträdelse med 14 km/ h
I ditt fall har du kört 74 km/ h på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 60 km/ h, vilket utgör en hastighetsöverträdelse med 14 km/ h. Utifrån den rättspraxis och de förarbeten som har utarbetats, är överträdelsen sannolikt att betrakta som en ringa hastighetsöverträdelse. Det innebär att ditt körkort inte bör återkallas på den grunden. Transportstyrelsen gör emellertid en individualiserad bedömning där samtliga omständigheter i det specifika fallet ska beaktas, varför utgången kan bli en annan. De faktorer som jag ovan har redogjort för är exempel på förhållanden som kan tillmätas betydelse.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1114)
2021-04-11 Hastighetsöverträdelse på motorväg
2021-04-07 Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?
2021-04-01 Identifiera sig med annat än körkort?
2021-03-31 ​Kan mitt körkort återkallas om jag kör narkotikapåverkad?​

Alla besvarade frågor (91095)