Har uppsägningen skett i enlighet med LAS?

FRÅGA
Hej,Vet inte om jag kommit rätt, skicka det dit det ska isf.2017-11-20 blev jag inkallad till min chef på företaget jag jobbar på, vi satt i 5-7 minuter och han sa att jag inte kunde vara kvar pga av arbetsbrist.Efter det fick jag, cirka 20-40 minuter senare en överenskommelse som jag fick skriva på utan att ha hunnit läst igenom det så noga. Dom ville ha detta utagerat fort.Jag undrar nu om det ska få gå till på detta sätt?Den 25 november kom ett mail från en annan i koncernen där vi anställda i företaget skulle hjälpas åt att skicka ut en länk till nya intressenter på företaget.Jag tycker detta luktar brott mot LAS.Helt plötsligt kändes det bara som att dom ville ha bort mig från företaget. Jag hade inget uppdrag och satt på bänken, ska man bara kunna sparka ut folk hur som helst?Samtidigt i allt detta så var jag sjukskriven på 50% och mådde inte så bra just då.Hur fungerar detta?Företaget jag jobbar på har inte kollektivavtal men jag är med i ett fackförbund.
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Jag ska försöka svara så utförligt jag kan på din fråga, räcker inte mina svar till får du nog ta och vända dig till ditt fackförbund.

Utifrån att ni som är anställda i företaget blivit ombedda att "skicka ut en länk till nya intressenter på företaget" uppfattar jag det som att företaget ska säljas. Anställda får inte sägas upp enbart på den grunden att företaget ska säljas men försäljningen kan i sig innebära att arbetsbrist uppstår. Arbetsbrist utgör en giltig grund för arbetsgivaren att säga upp personal. I juridisk mening innebär arbetsbrist inte bara att det skulle saknas arbetsuppgifter. Arbetsbrist föreligger om något annat förhållande än personliga skäl påkallar att arbetsgivaren säger upp personal t.ex. för att driften i verksamheten ska minska i samband med att verksamheten överlåtes till någon annan, se 7 § 3 stycket LAS. Innan en arbetsgivare har rätt att säga upp en arbetstagare p.g.a. arbetsbrist måste arbetsgivaren se över om det finns möjlighet att omplacera arbetstagaren, se 7 § 2 stycket LAS. Det anses möjligt att omplacera en arbetstagare om denne har tillräckliga kvalifikationer vilket en arbetstagare har om denne efter 6 månaders upplärning kan utföra andra arbetsuppgifter för arbetsgivaren. Du har alltid rätt att begära en skriftlig motivering över varför du blivit uppsagd, se 9 § LAS.

Att du är fackansluten hindrar inte arbetsgivaren att säga upp dig, så länge som:

1, uppsägningen sker på giltig grund d.v.s. det föreligger arbetsbrist

2, arbetsgivaren har inte möjlighet att omplacera dig

3, arbetsgivaren säger upp dig enligt turordningslistan i LAS, se 22 § LAS.

När din arbetsgivare inte träffat kollektivavtal med det fackförbund du är ansluten till gäller turordningslistan i LAS och inte den eventuella turordning som annars gällt enligt kollektivavtalet. Att du är sjukskriven på 50 % och inte mår så bra hindrar inte din arbetsgivare från att säga upp dig, men dessa faktorer får inte ensamt utgöra skäl för uppsägningen.

En uppsägning ska ske skriftligen, vilket den verkar ha gjort i ditt fall, se 8 § LAS. Det är olyckligt att du känner att du blev pressad att skriva under avtalet. Huvudregeln är att varje avtalspart ansvarar för att denne har läst igenom villkoren innan denne skriver under. Det finns regler i avtalslagen (AvtL) som förklarar avtal ogiltiga om de ingåtts genom tvång eller utnyttjande av annan beroende ställning. Dock tillämpas dessa regler sällan och den första förutsätter att dina arbetsgivare medvetet pressat dig och att tvånget är så grovt att det är att klassificera som brottsligt (29 § AvtL) och den andra att avtalsvillkoren för uppsägningen ger arbetsgivaren en mycket oskälig förmån (31 § 1 stycket AvtL).

Om uppsägningen inte skedde i enlighet med turordningslistan i LAS kan du ha rätt till skadestånd. Ditt fackförbund kan bidra med förhandlingsstöd och rättshjälp.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?