Har styrelsen i en ideell förening rösträtt på årsmötet?

2019-01-19 i Föreningar
FRÅGA
Hej,Vi är en ideell bouleförening med ett tiotal klubbar som är medlemmar i föreningen. Enligt stadgarna så har varje klubb två (2) röster vardera på årsmötet. Nu hävdar, en i styrelsen för denna förening, att utöver dessa två representanter från varje klubb så ska dessutom varje styrelseledamot också ha var sin röst.Tacksam för vad som verkligen gäller.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inom associationsrätten ett antal lagar som reglerar hur olika bolag eller föreningar ska styras. Dock finns ingen lag om ideella föreningar. Din fråga får därför inget självklart svar. Men icke desto mindre kan principer från andra lagar användas, i form av analogier. Jag kommer således i det följande att ta upp ett antal lagar som rör närliggande associationsformer (aktiebolag och ekonomisk förening) för att sedan kortfattat sammanfatta mitt svar i slutet.

Aktiebolag regleras av aktiebolagslagen. Deras motsvarighet till årsmötet är bolagsstämma. Där har varje aktieägare rösträtt (7 kap. 8 § aktiebolagslagen). Varje aktie har lika rätt i bolaget (4 kap. 1 § aktiebolagslagen). Paragraferna säger också att bolagsordningen (motsvarigheten till stadgar) kan bestämma annat. Med andra ord är huvudregeln att varje aktieägare har lika många röster på bolagsstämman men det kan ändras genom att skriva annat i bolagsordningen.

Ekonomiska föreningar regleras i lagen om ekonomiska föreningar. Däri går att finna att varje medlem ska ha en röst på föreningsstämman (motsvarighet till årsmöte) (6 kap. 3 § lag om ekonomiska föreningar). Paragrafen säger dock att stadgarna kan bestämma om annat.

Från dessa två lagar kan vi alltså skönja en associationsrättslig princip. Huvudregeln är att varje röst ger lika rätt men att annat kan bestämmas i stadgarna. Du uppger att ni i era stadgar har givit varje medlem (klubb) två röster vardera. Om stadgarna inte innehåller någon ytterligare bestämmelse om rösträtt så ska inte styrelseledamöterna också ges rösträtt. Det skulle strida mot denna princip.

En liten fördjupning inom demokratiska associationsformer (aktiebolag, ekonomiska föreningar och även ideella föreningar) ger oss också en annan viktig princip. Nämligen hur dessa är strukturerade med en normhierarki. Bolagsstämman, årsmötet eller föreningsstämman (i fortsättningen stämman) är en associations högsta beslutande organ. Styrelsen väljs av detta och sköter i sin tur mera alldagliga sysslor. I aktiebolag finns även ett tredje organ, VD, under styrelsen. Stämman ska vidare utöva kontroll av styrelsen. Som en följd av detta är det stämman som antingen beviljar styrelsen ansvarsfrihet eller inte. Att en styrelseledamot därför skulle ges ett direkt inflytande i stämman (genom egen rösträtt) vore problematiskt ur denna princip om normhierarki och kontroll.

Sammanfattningsvis kan även om någon uttrycklig lag saknas analogier dras från liknande lagar. Dessa ger då principen om lika rösträtt om inget annat föreskrivs i stadgarna. Era stadgar har bestämt två röster per medlem (eller klubb). Om något ytterligare inte står om rösträtt så betyder det att ingen mer äger rösträtt. Det finns ingen som ger en styrelseledamot rösträtt bara i egenskap av styrelseledamot. Det skulle bli problematiskt när man ser till en associations struktur.

Jag hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (347)
2019-05-08 Hur klandrar man beslut i en samfällighetsförening
2019-05-06 Klander av stämmobeslut
2019-04-28 Får man vara både styrelseordförande och revisor i en bostadsrättsförening?
2019-04-27 Måste ett biträde närvara fysiskt vid en föreningsstämma?

Alla besvarade frågor (69212)