Har skattefordringar förmånsrätt vid löneutmätning?

2020-01-27 i Utmätning
FRÅGA
HejVi är småföretagare har ett AB, hos kronofogden har vi lämnat in en skuld som en privat person har till vårt företag. Skulden uppkom genom att vi hade en tvist i domstol och Gäldenären blev dömd att betala våra advokatkostnader. Skulden lämnades in 2015, genom kronofogden fick vi ersättning en tid men på våren 2016 fick Gäldenären skatteskulder. Kronofogden säger att skatteskulder har företräde framför mitt enskilda mål. Nu i december bytte vi revisor, han tvivlar på om kronofogden har rätt och säger att 1 Januari 2004 avskaffades skatteförmånsrätten. Jag har bett kronofogden visa mig var i lagtexten det står om vårt undantag.Min fråga till er: Kan ni hitta några domslut där skatteverkets förtur har dömts bort och enskilda mål liknande vårt fått ta del av den proportionella fördelningen, som kronofogden gör varje månad vid löneutmätningen.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Skattefordringar har förmånsrätt vid löneutmätning

Förmånsrätten för vissa skatter och avgifter mm. är inte avskaffad vad gäller löneutmätning.

Lagstöd för förmånsrätten finns i utsökningsbalken (UB) 7 kap. 14 §, som i tredje punkten hänvisar till 2 § i lagen om indrivning av statliga fordringar mm. (IndrL).

I 2 § IndrL finner vi under flera punkter hänvisningar till skattelagstiftning, såsom i 6 punkten en hänvisning till skatteförfarandelagen.

En fordring som påförts gäldenären enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen har alltså företrädesrätt framför övriga "oprioriterade" fordringar (allmänna såsom enskilda), UB 7 kap. 14 §. Kronofogden förefaller ha tagit ett lagenligt beslut.

Att överklaga kronofogdens beslut

Då ärendet rör löneutmätning har ni som sökande möjlighet att överklaga beslutet, UB 18 kap. 1 § och 18 kap. 7 § första stycket. Beslut om fördelning eller utbetalning av medel kan överklagas. Gällande en enskild utbetalning löper fristen för överklagande ut tre veckor efter att utbetalningen gjordes.

Överklagandet ska innehålla de uppgifter som anges i 7 § lag om domstolsärenden: beslutet som överklagas, vilken del i beslutet som yrkas ändring av samt grund för överklagandet.

Omprövning av beslut kan bli istället bli aktuellt om nya uppgifter inkommer, UB 7 kap. 10 §.

-Min bedömning

En grund för överklagande bör bestå i en felaktighet i beslutet, eller en felaktighet i hur beslutet fattats.

En möjlig felaktighet är om skatteskulden inte är av sådan beskaffenhet som träffas av de bestämmelserna som är hänvisade i 2 § IndrL, varav någon förmånsrätt inte ska åtnjutas.

Preskriberad (skatte)fordran har inte förmånsrätt, och om en preskriberad fordran drivits in kan beloppet i vissa fall återbetalas till gäldenären. (Se NJA 2018 s. 805, ett rättsfall från högsta domstolen som berörde preskription).

En felaktighet kan även bestå i beräkningen av förbehållsbeloppet, vilket är det belopp som är fredat från utmätning.

Du efterfrågar praxis som skulle tala i er riktning. Dessvärre har jag inte identifierat något vägledande fall där förmånsrätten för skatteskulder dömts ut till förmån för en oprioriterad fordran. Min bedömning är att era chanser att nå framgång med ett överklagande är små, men naturligtvis krävs en bedömning av samtliga omständigheter för att ge en mer tillförlitlig prognos.

Önskar ni hjälp med att skriva ett överklagande, eller få en helhetsbedömning av detta ärendet kan jag varmt rekommendera våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Mejla gärna mig på hanna.lindqvist@lawline.se, så sätter jag er i kontakt med en kollega på juristbyrån.

Vänligen,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (467)
2020-09-23 Vad gäller vid utmätning av bostad?
2020-09-21 Fråga om utmätning
2020-09-14 Skyddas min enskilda egendom från utmätning av Kronofogdemyndigheten?
2020-09-13 Kan KFM utmäta bostadsrätt om man gett bort hälften?

Alla besvarade frågor (84390)