Har polisen skyldighet att redogöra för sitt ärende?

2020-09-17 i Polis
FRÅGA
Hypotetiskt ärende: En man ombedes medfölja polis från tåget för att genomsökas. Mannen ber polisen att berätta varför de vill att han skall följa med dem/bli genomsökt. Har polisen en skyldighet att redogöra för sitt ärende?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor vad gäller kroppsvisitation (att bli genomsökt) regleras i rättegångsbalken (RB) samt polislagen (PL).

Kroppsvisitation
Kroppsvisitation innebär en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig (28 kap. 11 § tredje stycket RB). Kroppsvisitation är en tvångsåtgärd som gör intrång i den personliga integriteten och ska endast göras om det finns lagstöd för det.

Skälig misstanke vid brott
En kroppsvisitation får ske när en person är skäligen misstänkt för brott som kan leda till fängelsestraff. Kroppsvisitationen genomförs för att söka efter föremål som kan vara av betydelse för utredningen av ett brott (28 kap. 11 § RB). Beviskravet skäligen misstänkt är ett relativt högt krav och det brukar sägas att det ska föreligga minst 51% sannolikhet att personen har begått ett brott. Det måste med andra ord finnas konkreta och underbyggda omständigheter som talar för att en person har begått en gärning som misstanken avser (JO 1992/93 s 204). När en person anses vara skäligen misstänkt för ett brott ska hen omedelbart bli underrättad om misstanken (23 kap. 18 § RB).

Eftersökande av vapen eller andra farliga föremål
En kroppsvisitation får också ske för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som kan användas vid brott (19 § andra stycket PL). Personen behöver alltså inte vara misstänkt för ett brott. En polisman kan dock inte genomföra detta godtyckligt, utan det måste finnas konkreta omständigheter som tyder på att man kommer hitta vapen eller andra farliga föremål på personen som ska kroppsvisiteras.

Behöver polisen informera om varför kroppsvisitation sker?
Som ovan nämnt måste en person informeras om hen är skäligen misstänkt för ett brott. Därmed måste polisen tala om för personen omedelbart att hen är misstänkt för brott och om det är därför en kroppsvisitation ska ske. Polisen är dessutom skyldig att på begäran uppge information om varför en kroppsvisitation genomförs och motivera sitt agerande (28 kap. 13 § RB).

Vad gäller den andra situationen, när en person inte är skäligen misstänkt för brott, men polisen misstänker att denne har farliga föremål med sig är det lite mer diffust och det verkar inte finnas något specifikt reglerat i lag. Min egen tanke är att polisen ändå, förr eller senare, måste uppge varför en kroppsvisitation sker. Men jag kan tyvärr inte svara på om det måste göras innan eller under tiden kroppsvisitationen utförs.

Jag hoppas att du fick någorlunda svar på din fråga! Om du har fler frågor eller vill ha ett förtydligande av detta är du välkommen att skriva en kommentar eller skicka en ny fråga till oss.

Vänligen,

Kamile Rumsaite
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (322)
2021-03-06 Kan polisen kräva att jag identifierar mig om jag blir LOB:ad?
2021-03-06 Har jag rätt att göra en polisanmälan?
2021-03-02 krav för vapenlicens
2021-02-28 Polisens våldsbefogenheter

Alla besvarade frågor (89960)