Har polisen rätt att beträda privatägd mark?

2019-06-30 i Polis
FRÅGA
Har polisen rätt att gå in på en privatägd mark? Tex. Jag äger ett hus och all mark runt om, har polisen då rätt att träda på min mark?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

I Sverige finns en grundlagsskyddad rätt för allmänheten att utnyttjar naturen, vilket kallas för allemansrätten (se 2 kap. 15 § sista stycket regeringsformen). Allemansrätten finns inte definierad i någon författning och får därför sitt innehåll främst genom motsatsvisa tolkningar av vissa straffstadganden. Det kan bland annat sägas innebära att var och en har rätt att ta sig fram till fots över annans mark med undantag för tomtmark som ligger intill någons bostad (se prop. 1993/94:117 s. 18).

Poliser kan också utnyttja allemansrätten, vilket innebär att de inte är förhindrade att tillträda mark enbart på grund av att den är privatägd.

Allemänsrätten är däremot inte obegränsad och hemfriden och markägarens ekonomiska intressen får i regel inte kränkas. Till exempel är det normalt sett förbjudet att beträda någons tomt (se 4 kap. 6 § och 12 kap. 4 § brottsbalken). Polisen kan emellertid använda sig av så kallade tvångsmedel för att vidta åtgärder som egentligen inskränker en persons fri- och rättigheter. Detta förutsätter däremot att beslutet fattas i laga ordning.

Tyvärr kan jag inte ge ett specifikt svar på en generell fråga. Huruvida polisen har rätt att beträda din mark beror på framförallt på om allemansrätten sträcker sig över området eller om marken ligger inom en hemfridszon eller annat skyddat område, samt om polisen kan rättfärdiga åtgärden.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (244)
2020-02-14 Har polisen gjort rätt när de kroppsvisiterade en femtonåring och sökte igenom hans elevskåp?
2020-02-13 Vem får lov att kroppsvisitera?
2020-02-12 Får polisen beslagta någons vapen?
2020-01-27 Kan polisen se att jag blivit dömd för gamla brott och påverkar detta resor till USA?

Alla besvarade frågor (77252)