FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis21/07/2018

Har Polisen rätt att beslagta pengar åt KFM?

Hej. Jag blev en natt stannad av polisen i en nykterhetskontroll. Polisen visiterar mig och ser att jag hade 30.000:- på mig. Man säger att jag måste följa med till sjukhuset för att lämna urin- och blodprov. I bilen på väg till sjukhuset ringer man till KFM's jourtelefon. Jag följer med en av poliserna och lämnar mina prov och man håller ett snabbt förhör med mig där jag förnekar brott eftersom jag inte tar droger. Efter ca 20 minuter är vi klara. När vi närmar oss polisbilen säger kollegan som suttit kvar i bilen till oss att vi måste vänta. Den andre polisen håller mig då kvar i en korridor i ca 10-15 minuter. Efter en stund kommer den andre polisen och säger att man ska "beslagta" en del av mina pengar för KFMs räkning. Jag ifrågasätter att jag då vill att en Kronofogde kommer till platsen och att jag vill ha ett beslut på utmätningen. Får till svar att det inte är möjligt utan dem ska "hålla" pengarna åt KFM. Efter påtryckningar från mig att jag vill ha papper på detta säger de att vi kan åka in till stationen och att jag då kan få ett kvitto på hur mycket pengar de tagit från mig. Jag följer med poliserna till stationen och får mitt kvitto. Har polisen rätt att ta med mig in och "misstänka" mig för ett narkotikabrott/drograttfylla för att sedan hålla mig kvar för att få tag i KFM och sedan själva beslagta pengarna? Ska tilläggas att min arbetsgivare överklagade utmätningen då det va vår dagskassa och att misstanken mot mig lades ner efter att provsvaret kommit.

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar över Polisens rätt att beslagta pengar åt KFM. Jag kommer därför nedan att först (1) redogöra för Polisens möjlighet att kontakta kronofogdemyndigheten, KFM, för att därefter (2) besvara frågan om Polisen hade rätt att beslagta dina pengar för KFM:s räkning. Slutligen (3) finner du ett sammanfattande svar samt kontaktuppgifter till mig.

Inledningsvis kan även kort nämnas att Polisen har rätt att tillfälligt omhänderta någon för kroppsbesiktning (exempelvis provtagning) om det finns misstanke om narkotikabrott (28 kap. 11-12 § rättegångsbalken). Polisen har också rätt att genomföra en ytlig visitering i samband med omhändertagandet (19 § polislagen).

1. Hade Polisen rätt att kontakta KFM och lämna ut uppgifter till dem?

En relevant aspekt av din fråga är huruvida Polisen överhuvudtaget hade rätt att kontakta KFM angående pengarna de anträffade vid kroppsvisiteringen. Utifrån de uppgifter som framkommer av frågan kan jag inte göra någon närmre bedömning av detta. Det är dock möjligt att Polisen brast i sin hantering redan här och nedan kommer jag därför redogöra för vad som gäller kring sekretessen mellan myndigheter.

- Som huvudregel gäller sekretess även mellan myndigheter

Redan uppgiften om att du att du blivit omhändertagen för att kroppsbesiktigas kan vara sekretessbelagd hos Polismyndigheten. Sekretess gäller nämligen för uppgifter om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller hennes lider skada eller men och uppgiften förekommer i en förundersökning i brottmål eller i annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av bl.a. Polismyndigheten (35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Sekretessen innebär bland annat att Polisen som huvudregel inte får sprida uppgiften till KFM ens för att möjliggöra utmätning av egendom som påträffats i polisverksamheten (8 kap. 1 § OSL).

- Undantag från sekretessen kan göras efter intresseavvägning

Undantag från sekretessen kan göras vid tillämpning av den så kallade generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL. Enligt denna bestämmelse kan sekretessbelagd uppgift lämnas ut till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas ut har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. När det kommer till hur generalklausulen kan användas av Polisen för att lämna sekretessbelagda uppgifter till KFM gäller, enligt uttalanden från justitieombudsmannen (JO), att Polisen i varje enskilt fall måste göra en verklig intresseavvägning där hänsyn tas till främst syftet med och behovet av överlämnandet. Syftet med generalklausulen är att vara en ventil för att inte oförutsedda hinder ska uppkomma i myndigheters verksamhet. Den ska därmed tillämpas med försiktighet och utlämnande får inte ske slentrianmässigt med stöd av bestämmelsen. (jfr JO 2017/18 s. 271, Dnr 4197-2015)

(Här kan noteras att det pågår en utredning i vilken utökade möjligheter till informationsutbyte mellan KFM och andra myndigheter föreslås. Utredningen är dock inte avslutad och har alltså inte resulterat i någon lagändring i nuläget.)

Ett eventuellt beslut om att lämna ut sekretessbelagd information till KFM ska dessutom vara skriftligt och diarieföras.

2. Hade Polisen rätt att beslagta pengarna?

KFM har under vissa förutsättningar möjlighet att driva in en skuld genom utmätning, det vill säga ianspråktagande av i första hand pengar. Utmätning av kontanter ska som utgångspunkt säkerställas genom att kontanterna tas i förvar. Om kontanterna är i någon annan än ägarens besittning kan utmätning också säkerställas genom ett förbudsmeddelande från KFM, vilket innebär att innehavaren inte får lämna ut kontanterna utan KFM:s tillstånd. (6 kap. 2 & 7 §§ utsökningsbalken)

Konkret innebär detta alltså att om Polismyndigheten har dina pengar i sin besittning och om KFM tänker utmäta dessa kan KFM utfärda ett förbudsmeddelande vilket gör att Polisen inte får lämna ut pengarna utan tillstånd från KFM. Avgörande här är dock att Polismyndigheten faktiskt har pengarna i sin besittning – ett krav som enligt JO inte är uppfyllt om inte Polisen haft uttryckligt lagstöd för att omhänderta pengarna. (JO 2014/15 s. 127, Dnr 584-2013, 666-2013 samt JO 2017/18 s. 271)

I enlighet med JO:s bedömning i (JO 2017/18 s. 271) blir min slutsats att det i ditt fall inte fanns något uttryckligt lagstöd för Polisen att omhänderta pengarna i första hand. Ett eventuellt förbudsmeddelande från KFM spelar därför inte heller någon roll för svaret frågan; Polisen hade inte rätt att omhänderta pengarna i första hand och de kunde då inte heller få rätt att behålla dem efter kommunikationen med KFM (se ovan angående JO:s bedömning av vad det innebär att Polisen har pengarna i sin besittning). Polisen har alltså i ett sådant här läge ingen rättighet att vidta några åtgärder för KFM:s räkning utan hanteringen har varit bristande.

3. Sammanfattande svar

Så som du beskriver omständigheterna i frågan framstår ditt fall som väldigt likt det JO gjorde en utredning kring i det JO-ärende jag hänvisat till ovan (JO 2017/18 s. 271, Dnr 4197-2015). I likhet med den bedömning JO gjorde där bedömer jag att Polisen sannolikt agerat felaktigt i ditt fall.

- Av frågan framgår inte omständigheter som gör det möjligt att bedöma om Polisen gjort en tillräcklig intresseavvägning innan de lämnade uppgifter till KFM. Därför kan jag inte uttala mig närmre om huruvida Polisen överhuvudtaget hade rätt att ta kontakt med KFM angående pengarna de hittade vid visiteringen. Jag kan heller inte uttala mig om huruvida polisen uppfyllt sin dokumentationsskyldighet.

- Av de omständigheter som framgår av frågan finns det inget som tyder på att Polisen i detta fall skulle haft något stöd i lag för att omhänderta kontanterna. Enligt JO:s bedömning gäller detta oavsett om de haft rätt att kontakta KFM eller inte. På denna punkt blir därmed min slutsats att Polisen högst troligt brustit i sin hantering.


Hoppas du fått svar på din fråga! Om något i mitt svar känns oklart eller behöver redas ut ytterligare är du välkommen att höra av dig till mig på malin.gustavsson@lawline.se.

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo