Har min f.d. sambo rätt att kvitta renoveringar i min bostad mot skuld han har till mig?

2018-10-07 i Skuld
FRÅGA
Jag har lånat ut pengar till min dåvarande sambo. Jag har under en längre tid bett han betala tillbaka pengarna men ingenting händer. Nu har vi separerat och han vill nu kvitta skulden mot en renovering han gjorde i vårt gemensamma hus (som jag stod som ensam ägare på). Vi skrev inget skuldebrev, har samboavtal och jag har kontoutdragen från när jag förde över pengarna. Han började betala tillbaka sin skuld på ett gemensamt konto vi fortfarande hade kvar efter separationen. Men en dag så hade han tömt kontot igen.Har han rätt till att kvitta sin skuld? Hur ska jag gå vidare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom att du och din f.d. sambo inte skrivit något papper handlar det om en muntlig fordran. Vid muntliga fordringar använder man sig av skuldebrevslagens (SkbrL) bestämmelser om enkla fordringar. Är något förfallodatum inte avtalat ska den som lånat pengar betala när långivaren begär det (5 § SkbrL). Detta brukar benämnas att man ska betala vid anfordran. I ditt fall framgår inte om ni avtalat om ett förfallodatum, om ni inte har gjort det förfaller skulden när du begär betalt.

Även om du lånat ut pengar till din f.d. sambo och ni inte skrivit några papper så finns det en giltig skuld. Muntliga löften och skulder är lika giltiga som skriftliga sådana. Problemet för dig är att det är mycket svårare att bevisa att skulden finns.

Jag kommer i mitt svar till dig först att redogöra för om din f.d. sambo har rätt att kvitta skulden mot de renoveringar han utfört i din bostad. Därefter kommer jag att redogöra för hur du kan begära in skulden. Min utgångspunkt efter det du skriver i din fråga är att ert samboavtal stadgar att bostaden är din och inte ska ingå i en bodelning er emellan.

Har sambon rätt att kvitta sin skuld mot de renoveringar han utfört?

Frågan är först och främst om din f.d. sambo har rätt att kräva ersättning för det arbete han lagt ner/betalt på egendomen. Om så inte är fallet har han heller ingen motfordran på dig att använda för kvittning.

I NJA 1986 s. 513 prövades av Högsta domstolen ett fall där en man med egna medel och med egen arbetsinsats bland annat byggt en altan till sin dåvarande sambo. När samboförhållandet tog slut krävde mannen antingen att få tillbaka föremålen alternativt få ersättning för dess värde. HD konstaterade i ditt domslut att om det inte finns några särskilda omständigheter som talar emot ska man i ett sådant fall se det som att arbetet och materialet är en gåva till fastighetsägaren. Mannen hävdade i fallet att det inte var en gåva vilket inte godtogs av HD. Enligt praxis har din sambo således inte rätt till någon ersättning och har ingen motfordran att använda för kvittning. De renoveringar han har utfört ska som huvudregel ses som en gåva till dig.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande

För att få betalt för din skuld kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. En ansökan om betalningsföreläggande får göras för att få låntagaren att betala en penningskuld som är förfallen till betalning om förlikning är tillåten i saken (2 §). Om du inte redan begärt att få betalt bör du göra det nu, för då är skulden förfallen därigenom.

Ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten (9 §). I ansökan ska du ange ditt yrkande och grunden för det (10 §). Det betyder att du ska skriva vad du begär och varför du begär det. Du ska även ange skuldens belopp, förfallodagen och eventuell ränta du begär (11 §). På Kronofogdemyndighetens hemsida finns väl förklarat hur du fyller i en ansökan om ett betalningsföreläggande. Att ansöka kostar 300 kronor.

Om din f.d. sambo invänder kan tvisten prövas i domstol

Det som händer när det utfärdas ett betalningsföreläggande är att Kronofogdemyndigheten skickar ett brev till din f.d. sambo och följande kan hända:

1. Din f.d. sambo väljer att betala till dig.
2. Din f.d. sambo invänder mot skulden genom att skriva till Kronofogdemyndigheten. Du får då avgöra själv om du vill att din ansökan i fortsättningen ska behandlas av domstol. Om du väljer att gå till domstol tillkommer en avgift till domstolen.
3. Din f.d. sambo hör inte av sig till Kronofogdemyndigheten. Då meddelas ett utslag att han är skyldig att betala det du begärt. Även i det fallet kan han invända och det kan krävas att domstol tar över ärendet.

Om din f.d. sambo betalar i första steget är problemet löst för dig och du har fått dina pengar. Om det meddelas ett utslag och han inte invänder kommer Kronofogdemyndigheten att börja med att driva in skulden, vilket kan ske genom t.ex. utmätning hos honom.

Muntliga avtal är svåra att bevisa

Det svåra i ditt fall är om du och din f.d. sambo inte har skrivit några papper om skulden. Huvudregeln i svensk rätt är att den som påstår något är den som har bevisbördan. Det innebär att om du påstår att det finns en skuld har du en skyldighet att bevisa det. Bevisbördan kan gå över till din f.d. sambo om han t.ex. påstår att skulden redan återbetalts. Då det är han som påstår något och som ska bevisa det.

I ditt fall verkar det dock som att din f.d. sambo inte bestrider att skulden existerar utan att han vill kvitta den mot en påstådd motfordran. Enligt resonemang ovan torde det inte finnas någon motfordran att använda kvittningsvis.

Mitt råd till dig är att du, om du inte gjort det redan, direkt vänder dig till din f.d. sambo och begär betalt. Det är bra om du gör det skriftligen, genom t.ex. ett rekommenderat brev och att du tar kopior på allt du skickar. Vill han inte betala kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten och begära ett betalningsföreläggande. Om han invänder och ärendet avgörs i domstol så är det du som har bevisbördan för skulden. Bevisbördan innebär att det är du som måste visa att skulden finns, hur stor den är och att du krävt in den. Det går inte att vinna i domstol om du inte kan visa att du har rätt. Att ha rätt och få rätt är således inte samma sak.

Jag hänvisar dig till att läsa noggrant på Kronofogdemyndighetens hemsida om hur ansökan går till. På samma sida finns det även blankett för att ansöka.

Eftersom det finns en risk att din sambo kommer att bestrida skulden, alternativt begära att använda sin påstådda motfordran kvittningsvis, är min rekommendation att du vänder dig till en jurist för vidare konsultation. Framförallt om ärendet kommer att avgöras i domstol. Vill du anlita en jurist för hjälp eller som tittar närmre på ärendet kan jag rekommendera att du bokar tid med någon av våra duktiga jurister på Lawline. Någon av våra jurister kan även företräda dig i domstol om det blir aktuellt. Vi erbjuder möten dels i våra lokaler men även per e-post, Skype och telefon; det som passar dig bäst!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (374)
2019-05-24 Hur kan jag få in en skuld som någon vägrar betala?
2019-05-24 Åtgärder om en skuld inte återbetalas
2019-05-17 Är ena maken betalningsskyldig för den andre makens skulder efter skilsmässa?
2019-05-13 Borttappat skuldebrev

Alla besvarade frågor (69309)