FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 26/11/2020

Har min arbetsgivare rätt att avskeda mig om jag använt mobilen vid körning och därmed kört i diket?

Hej

Jag blivit avsked på grund av att använda mobilen under körning, och hamnade i diket, men det var ingen fordon skada och ingen i bussen.

Frågan om arbetsgivare är rätt om detta

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga och kommer utgå från i mitt svar är att du var anställd som chaufför och blev avskedad för att du under ett arbetspass använt mobilen och därmed kört i diket. Jag kommer därför att redogöra om din arbetsgivare kan haft rätt i att avskeda dig.

Jag kommer utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS), vilket är den lag som blir tillämplig för att svara på din fråga. Vissa personer är nämligen undantagna lagen, så som en vd eller arbetsgivarens familjemedlemmar (1 § andra stycket LAS).

Det krävs att du grovt åsidosatt dina åligganden för att din arbetsgivare ska haft rätt att avskeda dig

Ett avsked är en mycket omfattande åtgärd och det ställs därför höga krav på arbetsgivaren för att få genomföra en sådan. Avskedande får endast ske om arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Det handlar typiskt sätt om allvarliga incidenter som grundar sig på våld, brott eller grov illojalitet (18 § första stycket LAS).

Att grovt åsidosätta sina åligganden mot sin arbetsgivare har bland annat ansetts vara brott som begås i tjänst eller riktas mot arbetsgivaren. En arbetstagares brottslighet utgör inte alltid grund för avsked eller uppsägning men det har varit tydligt i Arbetsdomstolens tidigare domar att domstolen ser särskilt allvarligt på brott inom tjänsten.

En bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet görs när domstolen avgör om ett avsked anses vara rätt eller inte. Betydelse får också vilken anställning och verksamhetsområde det rör sig om samt omständigheterna kring brottet.

Den händelse som din arbetsgivare grundade avskedet på får inte din arbetsgivare vetat om i mer än två månader tillbaka när hen meddelade dig om avskedet. Om så vore fallet så har inte din arbetsgivare haft rätt att avskeda dig på den grunden (18 andra stycket och 30 § LAS).

Att använda mobilen under körning kan vara ett brott men din arbetsgivare har bevisbördan för att visa att du har begått brottet

Att använda mobilen vid körning av buss kan vara ett brott om mobilen hålls i handen eller inverkar på körandet av fordonet. Eftersom du hamnade i diket vid användande av mobilen kan du anses ha gjort dig skyldig till ett brott mot trafikförordningen (4 kap. 10 e § trafikförordning).

Det är dock din arbetsgivare som har bevisbördan för att visa att du har begått brottet. Om du skulle ta ärendet till domstol skulle det innebära att det är upp till din arbetsgivare att bevisa att du har begått brottet. Enbart misstankar om brott kan inte läggas till grund för ett avskedande (AD 2004 nr 85).

Sammanfattning

Brott som begås i tjänsten har i flertalet av Arbetsdomstolens domar ansetts utgöra grund för avsked. Dock gör domstolen en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet när det avgör om ett avsked har varit rätt eller inte.

En chaufför som gör sig skyldig till brott enligt trafikförordningen i tjänsten kan möjligen anses utgöra ett grovt åsidosättande av sina åligganden. I ditt fall verkar det röra sig om relativt förmildrande omständigheter men en busschaufför som använder mobilen under körning som resulterar i att hamna i diket kan troligen anses vara särskilt allvarligt i sig. Detta eftersom brottsligheten har direkt koppling till att utföra arbetsuppgifterna. Din arbetsgivare kan därför haft rätt i att avskeda dig.

Jag kan inte hitta något rättsfall som berör exakt din fråga eller liknande situation. Jag kan inte heller göra en helt tydlig bedömning om vad som gäller i din fråga. Det är slutligen upp till rätten att avgöra utifrån en helhetsbedömning om ett avskedande har gått till på rätt sätt eller inte, om du skulle välja att ta ärendet vidare dit.

Min rekommendation

Om du är fackligt medlem och fortfarande tycker det är oklart vad som gäller i din situation så rekommenderar jag dig att ta frågan vidare till dem. Du kan även boka tid med en av våra kunniga jurister eller ringa till vår gratisrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Madeleine RunessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?