FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt11/10/2019

Har markägaren rätt till ersättning för skogen vid ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen?

Hur skall intrångsersättningen till markägaren beräknas vid inrättandet av en gemensamhetsanläggning för allmän platsmark när det finns ett ännu gällande § 113-förordande?

I vårt fritidsområde kommer en ga inrättas för allmän platsmark, ca 30 hektar varav för halva området finns ett äldre BL § 113-förodnande innebärande att markägaren enligt Länsstyrelsebeslut skall "upplåta marken utan ersättning." Lagen är upphävd, men vi ansökte om ga i god tid innan, varför förordnandet i vårt fall ännu gäller. Vi trodde att "utan ersättning" betydde just utan ersättning. Men den tolkning som Lantmäteriet tycks göra är att förordnandet om gratis upplåtelse endast avser själva markvärdet. De hävdar att särskild ersättning skall betalas för skog på den upplåtna marken.

Stämmer detta, att markägaren har rätt till ersättning för skogen och i så fall hur beräknas ersättningen? Har frågan prövats rättsligt?

Stort tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga förstår jag det som att ni ansökt om att bilda gemensamhetsanläggning innan 2018-12-31. I sådana fall gäller fortfarande förordnandet, se Lantmäteriets hemsida.

Kostnader

Precis som du nämner så innebär ett förordnande enligt 113 § byggnadslagen (BL) att marken ska upplåtas utan ersättning. En ansökan om att bilda en gemensamhetsanläggning innebär dock vissa andra kostnader. Den tid som Lantmäteriet lägger ner på själva förrättningen av gemensamhetsanläggningen kommer ni som ansöker behöva betala, se Lantmäteriets hemsida.

Vad innebär "utan ersättning"?

I 113 § BL framgår som sagt att marken ska upplåtas utan ersättning. I paragrafen framgår inte att ersättning för skog ska lämnas. Detta kan jämföras med bestämmelserna i 70 och 71 §§ BL som reglerade när viss mark skulle tillfalla staten. I 71 § BL framgår att staten var skyldig att ersätta markägaren för eventuell skog som fanns på marken. Detta är alltså inte något som framgår i 113 § BL vilket bör antyda att ersättning för skog inte ska betalas vid ett sådant förordnande. Jag har inte kunnat hitta någon rättslig prövning av frågan.

I en rapport från Lantmäteriet från 2011 diskuteras det kring betydelsen av 113 § BL, se s. 90-91. Där sägs det att paragrafen inte ska innebära en skyldighet att ersätta exempelvis växande träd på marken. Sedan sägs det även:

" är marken på grund av skogsförekomst, plantering eller dylikt särskilt värdefull, får hänsyn härtill i stället tagas på så sätt, att omfattningen av den markareal, ägaren skall tillhandahålla utan ersättning, i motsvarande mån minskas.".

Alltså antyder även denna rapport från Lantmäteriet att bestämmelsen i 113 § BL inte ska innebära att ersättning för skog ska betalas.

Vad gäller i detta fall?

Eftersom frågan rör lagstiftning som upphävts är den svår att besvara helt säkert. Det jag kan konstatera är i alla fall att det saknas bestämmelser i 113 § BL som säger något om att ni är skyldiga att ersätta markägaren för skog. I min mening så indikerar detta, i kombination med den rapport som Lantmäteriet gav ut 2011, att ni inte är skyldiga att betala ersättning till markägaren. Jag har alltså inte kunnat hitta något stöd för Lantmäteriets påstående om att ni är skyldiga att betala ersättning för skogen. Att Lantmäteriet ändå påstår att ni är skyldiga att betala ersättning kan dock innebära att det finns något ytterligare som de menar ger stöd för deras krav.

Vad bör ni göra nu?

Eftersom jag inte hittat något rättsligt stöd för Lantmäteriets påstående om att ni är skyldiga att betala ersättning för skogen bör ni i första hand höra av er till Lantmäteriet och ta reda på varför de anser att ni är skyldiga att göra detta. När ni hör av er till de kan ni även hänvisa till deras egen rapport från 2011 och vad som står i den på s. 90-91.

Ifall Lantmäteriet fattar ett beslut som innebär att ni är skyldiga att betala ersättning för skogen har ni möjlighet att överklaga beslutet. Hur ni överklagar framgår i beslutet. Om ni väljer att överklaga är min rekommendation att ni vänder er till en jurist som kan hjälpa er att formulera ett överklagande, för att säkerställa att det blir juridisk korrekt. Ifall ni behöver hjälp att formulera ett överklagande kan Lawlines juristbyrå hjälpa er med det Ifall ni är intresserade av detta kan ni vända er till mig på axel.bellander@lawline.se så återkommer jag omgående med en offert. Du kan även höra av dig till mig där om du skulle ha ytterligare frågor eller funderingar.

Hoppas mitt svar varit till hjälp!

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?