Har målsägandebiträde rätt att avsäga sig sitt uppdrag?

2020-12-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Om målsägandebiträdet innan rättegången får reda på att målsägandet ljugit i polisförhör, vad händer då?Har målsägandebiträdet rätt att avsäga sig ansvaret som målsägandebiträde? Och blir målsägande i sånna fall tilldelad ett nytt målsägandebiträde?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Målsägandebiträde

Den som är målsägande i ett mål har rätt till juridisk hjälp vid vissa brott oc även om målsägande begär det själv. Exempel på sådana brott som kan berättiga målsägandebiträde är sexualbrott och misshandel, (1 § lagen om målsägandebiträde). Målsägandebiträdets uppgift är att ge juridisk rådgivning, stöd och hjälp vid polisförhör samt även biträda målsäganden när denne för talan om enskilt anspråk vid huvudförhandlingen i domstol, det vill säga anspråk på skadestånd om inte åklagaren gör det, (3 § lagen om målsägandebiträde). Målsägandebiträdet är oftast en advokat eller en biträdande jurist, det vill säga någon med kvalificerad juridisk utbildning, (4 § lagen om målsägandebiträde).

God advokatsed

Advokatens verksamhet regleras av Advokatsamfundets etiska regler som är mycket omfattande och grundas på oberoende, lojalitet mot klienten, tystnadsplikt och förbud mot att till exempel åta sig flera klienter med motstridiga intressen.

Huvudregeln är att sedan advokaten väl åtagit sig ett uppdrag måste hen fullgöra uppdraget, vilket ligger i det åtagande om utfästelse att fullgöra uppdraget. Advokaten har alltså därefter inte frihet att efter eget tycke avgöra om hen vill fortsätta uppdraget eller inte.

Är ombudet advokat ska denne följa Vägledande regler om god advokatsed. En advokat får inte frånträda ett mottaget uppdrag om det strider mot god advokatsed. Enligt artikel 3.4.2 är dock en advokat i vissa situationer skyldig att frånträda ett uppdrag mot sin klients vilja, samt enligt artikel 3.6 finns det möjlighet för advokaten att under uppställda omständigheter frånträda uppdraget utan att skyldighet till det föreligger och utan klientens samtycke.

En advokat får till exempel inte ljuga, och det ska tydliggöras här att målsägandebiträdet är bunden av det klienten säger. Om en klient vill att en advokat ska ljuga kan det exempelvis vara en sådan situation där advokaten måste frånträda uppdraget eftersom denne inte kan tillgodose sin klients intresse att försvara sig. Mycket svåra avvägningar kan dock uppkomma. Advokaten får i princip genom sitt frånträdande inte skada klienten.

Ett ombud får alltså avsäga sig uppdraget. Gör ombudet det ska hen dock tillgodose partens intresse och partens rätt ska bevakas till dess att denne hunnit vidtaga åtgärder som krävs för att fortsätta processen, såsom att från domstolen få tilldelad sig ett nytt juridiskt ombud, (12 kapitlet 18 § 2 stycket rättegångsbalken).

Mened

Att ljuga inför en domstol är i Sverige en straffbelagd handling som kallas för mened (15 kapitlet 1 § brottsbalken). För att kunna dömas för mened krävs att man har ljugit under avlagd ed. I brottsmål är det endast vittnen som avlägger ed och alltså talar under sanningsplikt och straffansvar (36 kapitlet 11 § rättegångsbalken). Målsägande och den tilltalade behöver inte avlägga ed och omfattas därför inte av straffansvaret. Det är alltså inte straffbelagt att som målsägande ljuga i ett förhör i domstol. En osann berättelse kan däremot medföra att berättelsen inte anses som lika tillförlitlig, men den innebär inte att domen blir "ogiltig".

Den som förhörs av polis under en förundersökning avlägger inte ed och kan därför inte straffas för mened. Det finns inte heller någon bestämmelse som straffbelägger osanna uppgifter som lämnas vid polisförhör. Däremot kan det i vissa fall vara straffbart att felaktigt anklaga någon för att ha begått brott.

Hoppas att du fick svar på frågan!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2592)
2021-04-16 Kan jag byta mitt målsägandebiträde?
2021-04-14 Får studentfest anordnas under covid-19?
2021-04-12 Hur får jag reda på vilken anstalt min son avtjänar sitt straff på?
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens

Alla besvarade frågor (91294)