Har kommunen rätt att börja bygga trots överklagan?

2016-10-16 i Myndigheter
FRÅGA
Jag bor i ett område i Solna där kommunens ledning har planer på att bygga – överbebygga, anser vi boende.Vi överklagade till Förvaltningsrätten och fick avslag efter ett år. Då gick vi vidare med ett överklagande till Kammarrätten, som ännu inte har svarat – det har bara gått två månader sedan överklagandet lämnades in.Nu ska kommunen ändå ta upp byggplanerna mycket snart, i Byggnadsnämnden. Vi hade uppfattningen att under den tid ett överklagande finns hos en domstol (i det här fallet Kammarrätten) som ännu inte har gett ett svar, kan inte planerna för ett byggande börja utformas.Så hur kommer det sig att kommunen inte behöver invänta Kammarrättens svar på vårt överklagande i den här frågan?Vänlig hälsningSolna
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kommunallagen (KL) 10 kap. 14a § reglerar din fråga. Den anger; att ett beslut som kan överklagas får verkställas innan det vunnit laga kraft om inte särskilda skäl talar emot det.

Det innebär helt enkelt att även om det kommunala beslutet kan överklagas får kommunen verkställa beslutet (bygga i ert fall). Dock gäller detta ju om särskilda skäl inte talar emot det. I lagmotiven anges följande: "om beslutet faktiskt har överklagats och det finns en realistisk möjlighet att det faktiskt kan upphävas, bör omedelbar verkställighet i regel inte ske". Kommunen verkar ha gjort bedömningen i ert fall att det inte finns en realistisk möjlighet att beslutet upphävs. Kommunen måste ha gjort en individuell prövning om det finns en realistiskt chans, har de inte gjort den bedömningen kan de få kritik från JO.

Om ni vinner er överklagan gäller enl. KL 10:15 att 1. beslutet rättas i den utsträckning det är möjligt och 2. ett beslut om rättelse ska meddelas utan oskäligt dröjsmål. Det innebär i princip att bygget ska rivas. Dock är det kommunen som avgör om det är möjligt/rimligt att riva det de byggt men om ni inte håller med om deras beslut kan ni överklaga även detta beslut och verka för att de ska riva bygget.

Det finns inga sanktionsmöjligheter för åsidosättande av dessa rättsregler, de omfattas inte av ”myndighetsutövning” och tjänstefel enl. 20:1 BrB är därmed uteslutet. Och det finns Ingen möjlighet till vite. Det ni kan göra är att anmäla till Justitieombudsmannen vilket kan leda till kritik, dock gäller detta inte kommunfullmäktige men exv. kommunstyrelsen.

Hoppas att du fick svar på din fråga, ring oss gärna om någonting var oklart eller om du behöver någon mer hjälp med din situation!

Behöver du vidare hjälp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Anton Walfridsson
Fick du svar på din fråga?