Har kommunen rätt att anlägga en stig inom en meter från en tomtgräns?

2019-02-16 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Får komunen anlägga en allmän strövstig inom en meter från min tomt utan lov?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Kommunens ram för sitt handlande är troligtvis områdets detaljplan i en sådan situation.

Vad en detaljplan bland annat ska omfatta

Kommunen får nämligen reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse inom kommunen i detaljplaner och områdesbestämmelser, 4 kap 1 § Plan- och bygglag (2010:900) [PBL]. Både detaljplan och områdesbestämmelser får rättsverkan.

I en detaljplan ska kommunen bestämma användningen och utformningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för, 4 kap 5 § p. 2 PBL. Att användningen av, till exempel, gatumark ska anges innebär att olika trafikslag, exempelvis, ska redovisas - såsom kollektivtrafik eller cykel- och gångtrafik, osv. En detaljplan ska dock inte vara mer detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte, 4 kap 32 § PBL.

I detaljplanen ska kommunen också ange och bestämma gränserna för allmänna platser och kvartersmark, 4 kap 5 § p 1 PBL.

Detaljplanen ska bestå av en karta över det område som planen omfattar och av denna karta ska det framgå hur planområdet delas upp för olika ändamål, 4 kap 30 § PBL.

Vidare ska en beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras finnas tillsammans med planen, 4 kap 31 § PBL. Dessa planbeskrivningar ska, bland annat, ange planeringsförutsättningarna (till exempel sådana utredningar som legat till grund för planarbetet), syftet med planen och hur det är avsett att planen ska genomföras, 4 kap 33 § PBL.

Vidare ska en detaljplan vara utformad med skälig hänsyn till de befintliga äganderätts- och fastighetsförhållandena som kan ha en inverkan på planens genomförande, 4 kap 36 § PBL. Hänsyn ska alltså tas till enskilda intressen vid detaljplaneläggning.

Genomförande av detaljplanen

Vad sedan gäller själva genomförandet av detaljplanen är att det ska grundas på planbeskrivningen som kommunen gjort enligt 4 kap 31 och 33 §§, 6 kap 2 § PBL.

Eftersom genomförandet endast måste grundas på planbeskrivningen är det alltså tillåtet att avvika från beskrivningen till viss del, så länge inte avvikelsen är så stor att genomförandet inte längre kan anses ha grund i planbeskrivningen.

Efter hand som bebyggelsen färdigställs enligt detaljplanen ska kommunen ordna de gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för, platserna som upplåts ska vara ordnade på ett ändamålsenligt sätt och enligt ortens sed samt följa detaljplanen vad gäller gatubredd, höjdläge och utformning, 6 kap 18 § PBL. Kommunen får dock göra små avvikelser från planen, så länge sådana inte motverkar planens syfte.

Sammanfattning

Grunden för kommunens handlande torde alltså vara detaljplanen för området. Kommunen bör alltså ha stöd för sitt handlande i den. Så länge inte kommunens åtgärder i detta fall strider mot områdets aktuella detaljplans syfte torde åtgärderna vara tillåtliga.

Om man har funderingar angående en gällande detaljplan eller ett planärende kan man kontakta byggnadsnämnden i sin kommun.

Hoppas svaret har gett lite klarhet i frågan och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1000)
2019-09-16 Om någon är folkbokförd på fel adress kan detta anmälas till Skatteverket
2019-09-15 Kan jag byta tillbaka till mitt efternamn som gift, fast jag är skild sedan länge?
2019-09-15 Hur fungerar en misstroendeförklaring?
2019-09-14 Vilken lagstiftning gäller på ett flygplan i luften?

Alla besvarade frågor (72873)