Har jag rätt till skadestånd om jag blir uppsagd?

FRÅGA
Jag undrar om 38 § LAS gäller fortfarande om man riskerar att bli uppsagt. Om ja, vad kommer att hända om de ändå väljer att säga upp mig, vad är de skyldiga att betala till mig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer om du blir uppsagd och vilka skyldigheter din arbetsgivare har gentemot dig om så sker. Regler om detta hittar vi i anställningsskyddslagen (LAS).

Saklig grund
Det framgår inte på vilka grunder du riskerar att bli uppsagd, vilket får betydelse. Uppsägningen från arbetsgivarens sida måste nämligen alltid vara sakligt grundad (7 § LAS). Man kan antingen bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller personliga skäl. För att det ska anses finnas saklig grund krävs också att arbetsgivaren först och främst utreder om det finns möjlighet att omplacera dig till ett ledigt arbete inom arbetsgivarens verksamhet (7 § 2 stycket LAS). Det som gör att arbetsgivaren vill säga upp ska alltså kunna lösas genom att man omplacerar till annat arbete hos arbetsgivaren. I praxis har arbetsdomstolen ogiltigförklarat en uppsägning på grund av att arbetsgivaren inte försökt undvika en uppsägning genom omfördelning av arbetsuppgifter mellan arbetstagarna (AD 2001 nr 92). Det är därför viktigt att arbetsgivaren försöker lösa problemet och som sista utväg säger upp anställda.

Arbetsbrist eller personliga skäl?
Det framgår inte om den eventuella uppsägningen beror på arbetsbrist hos arbetsgivaren eller på grund av omständigheter som hänför sig till dig personligen (personliga skäl). Beroende på vilken av dessa som uppsägningen grundas på blir olika regler i LAS aktuella.

Vad gäller arbetsbrist ska det dock noteras att det ytterst sett är arbetsgivaren som bedömer om det föreligger arbetsbrist eller inte. Om arbetsgivaren anser att det föreligger arbetsbrist så gäller det som utgångspunkt. Vid arbetsbrist ska till exempel turordningsreglerna som finns i 22 § LAS användas. Det innebär i stort sett att den som arbetat kortast tid ska sägas upp först.

Vid personliga skäl ska istället en tvåmånadersregel användas (7 § 4 stycket LAS). Den innebär att den händelse som uppsägningen grundar sig på måste ha skett inom två månader. Man ska då också ha fått varningar eller tillsägelser om att ett visst beteende är oönskat. Uppsägningen ska alltså inte komma som en överraskning.

Jag kan dock inte utifrån din fråga avgöra vad som ligger till grund för uppsägningen. Det viktiga är åtminstone att arbetsgivaren ska ha utrett om problemet kan lösa sig genom en omplacering, och att uppsägningen beror på arbetsbrist eller personliga skäl. Finns inte saklig grund kan man nämligen begära att uppsägningen ska ogiltigförklaras (34 § LAS). Jag beskriver detta närmare längre ner i svaret.

Vad har man för rättigheter när man blir uppsagd?
Om vi då utgår ifrån att det finns saklig grund för uppsägning ska du få ett skriftligt besked om det från arbetsgivaren (8 § LAS). Du har också rätt till en uppsägningstid om minst en månad. Beroende på hur länge du har arbetat på arbetsplatsen så kan uppsägningstiden vara längre än så (11 § LAS). Det kan dock finnas kollektivavtal på arbetsplatsen som innehåller bestämmelser om uppsägningstiden, och då gäller uppsägningstiden som stadgas där framför LAS (2 § 4 stycket LAS). Om det finns kollektivavtal behöver du därför kolla upp vad det står om uppsägningstid där. Om det inte gör det följer uppsägningstiden av 11 § LAS.

Du har också rätt till uppsägningslön oavsett om du under uppsägningstiden inte ges arbetsuppgifter (dvs om du blir arbetsbefriad). Du ska då få samma lön som tidigare under uppsägningstiden (12 § LAS).

Blir 38 § LAS aktuell?
Du frågar också specifikt om 38 § LAS. För att du ska ha rätt till skadestånd enligt 38 § LAS krävs att arbetsgivaren har brutit mot LAS. Det skulle då exempelvis kunna handla om att arbetsgivaren har sagt upp dig utan saklig grund (7 § LAS) eller att arbetsgivaren inte har beaktat uppsägningstiden (11 § LAS). Man har alltså inte rätt till skadestånd bara för att man har blivit uppsagd - du har ju som sagt dock rätt till uppsägningslön (12 § LAS).

Sammanfattning och råd
Som arbetstagare har du alltså rätt till uppsägningslön om du blir uppsagd, men du får inte rätt till skadestånd bara för att du blir uppsagd. För att få rätt till skadestånd krävs alltså att arbetsgivaren bryter mot LAS. Om du anser att arbetsgivaren har brutit mot LAS kan du väcka talan om skadestånd. Det ska du göra inom fyra månader från då du blivit uppsagd (41 § LAS).

Om det är så att du nu blir uppsagd och du anser att det inte finns saklig grund (dvs varken arbetsbrist eller personliga skäl föreligger, eller att arbetstagaren inte har försökt lösa problemet genom att försöka omplacera dig) så kan du också väcka talan om ogiltigförklaring (34 § LAS). Om du vill göra det måste du meddela arbetsgivaren det inom två veckor från det att du blir uppsagd. Du måste sedan också väcka talan inom två veckor efter att du har meddelat arbetsgivaren om att du vill ogiltigförklara uppsägningen (40 § LAS).

Om uppsägningen alltså är sakligt grundad, du har fått uppsägningstid och uppsägningslön, så har du alltså ingen rätt till någon extra ekonomisk ersättning, exempelvis i form av skadestånd.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?