Har jag rätt till rehabilitering innan uppsägningen?


Hej! Arbetsgivaren har sagt upp mig av personlige skäl.Dem har haft en utredning men jag har inte haft någon rehabilitering .Kan eller är detta ett saklig grund för att säga upp mig ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är problemet

Först och främst vill jag beklaga att du har hamnat i denna tråkiga situation. Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du har rätt till rehabilitering innan uppsägning på personliga skäl. Fråga regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS). Det finns även relevanta bestämmelser i lagen om rättegången i arbetstvister (LRA) och i socialförsäkringsbalken (SFB). Vidare kan det finnas relevanta bestämmelser i ert kollektivavtal men jag har inte fått någon information om huruvida din arbetsgivare har kollektivavtal och om du är organiserad i en fackförening. Men om du är medlem i en fackförening, rekommenderar jag att du även kontakter facket.

Uppsägning

En uppsägning måste vara sakligt grundad och kan antigen grundas på personliga skäl eller arbetsbrist. I ditt fall beror uppsägningen på personliga skäl. En uppsägning är inte sakligt grundad om din arbetsgivare inte har försökt omplacera dig till lediga tjänster. Det krävs att du har tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten (7 §, LAS). Ifall din arbetsgivare inte har beaktat omplaceringsskyldigheten har du rätt till skadestånd (38 §, LAS se även 34 § LAS om ogiltigförklaring av en icke saklig uppsägning).

Sjukdom

Det framgår inte direkt av din fråga om du är sjuk. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar aktualiseras enbart ifall den personliga grunden har samband med att du har sjuk.

Varaktig sjukdom utgör normalt sett inte saklig grund för uppsägning. Undantaget till denna huvudregel är att arbetsgivaren får säga upp en sjuk arbetstagare om hens arbetsförmåga är så nedsatt att hen inte längre kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren.

Vid sjukdom måste det utföras en framtidsprognos som tar hänsyn till hur frisk du kommer att bli, när du har återhämtats sig. Om prognosen är positiv finns ingen saklig uppsägningsgrund.

Utvidgad omplaceringsskyldighet vid sjukdom

Vid varaktig sjukdom utvidgas arbetsgivarens omplaceringsskyldighet genom arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt 30 kap. SFB.

Fastän huvudregeln är att arbetsgivaren inte är skyldig att vidta permanenta ändringar av organisationen för att erbjuda arbetstagaren omplacering, kan en sådan skyldighet följa av rehabiliteringsansvaret vid varaktig sjukdom.

Skriftlig information

En uppsägning skall vara skriftligt (8-10 §§, LAS). Beskedet skall ange vad du ska iaktta för det fall du vill göra gällande att uppsägningen är ogiltigt, eller för det fall du vill yrka skadestånd. Arbetsgivaren är skyldig att uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet, om du begär detta. Beskedet ska lämnas till dig personligen. Huruvida detta har beaktats framgår inte av fråga.

Tvåmånadersregeln

Jag tycker att det är bra om du känner till att arbetsgivaren inte får ge dig en uppsägning enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i mer än två månader innan underrättelsen lämnades (7 §, 4 stycket, LAS)

Överläggning

En arbetsgivare som vill säga upp eller avskeda en arbetstagare på grund av omständigheter som är hänförliga till arbetstagaren personligen, ska underrätta om detta i förväg. När det gäller uppsägning, ska underrättelsen lämnas minst två veckor i förväg.

Om du är fackligt organiserad var arbetsgivaren skyldig att underrätta din fackförening i samband med detta. Din (eventuella) fackförening kan begära överläggning och i så fall får arbetsgivaren inte verkställa avskedandet förrän överläggningen har avslutats (30 §, LAS), alternativt kan du själv begära överläggning.

Skadestånd

Om arbetsgivaren inte har beaktat ovanstående har du rätt till skadestånd (38 § & 39 §, LAS).

Preskription

Jag vet inte vilket datum du fick besked om uppsägningen men du har endast två veckor på dig från avskedandet skedde tills du ska underrätta arbetsgivaren om att du vill yrka ogiltigförklaring. Om din fackförening har påkallat förhandling har du dock två veckor efter det att förhandlingen avslutades (40 §, LAS). Om talan inte väckas inom denna tidsgräns, har du tyvärr förlorat rätten att föra talan (42 §, LAS).

Tidsgränsen för att yrka skadestånd är fyra månader från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs eller fordringen förföll till betalning. Om du inte har fått sådant besked enligt ovan, räknas tiden från dagen anställningen upphörde (41 §, LAS)

Behörig domstol

Fackföreningar tar tvisten till Arbetsdomstolen.

Om du själv vill ta tvisten till domstol måste du väcka talan vid tingsrätten och sedan eventuellt överklaga till Arbetsdomstolen (2 kap., 2 §, LRA).

Hur du kan gå vidare med din fråga

Jag hoppas att du med detta fick svar på din fråga!

Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Bästa hälsningar,

Geske Lovmand HvidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”