Har jag rätt till halva bostaden vid skilsmässa?

2020-04-16 i Bodelning
FRÅGA
Jag gift mig med min fru och hon hade bostadsrätt innan vi gifte hos och nu håller vi på att skiljas hos, har jag rätt begär hälften av bostadsrätten?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om äktenskap och makars ekonomiska förhållanden finns reglerat i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Efter äktenskapskillnad ska egendomarna fördelas

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske för att fördela egendomen mellan de före detta makarna (9 kap. 1 § ÄktB). Om all egendom är enskild egendom, behövs ingen bodelning.

Bodelningen görs normalt sett av parterna själva, genom fördelning av gemensamma egendomar och upprättande av en bodelningshandling som båda skriver under (9 kap. 5 § ÄktB). Vid bodelningen ska beaktas så som egendomsförhållandena vara den dag när talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB). Det är utgångspunkten och det spelar alltså ingen roll om något ägandeförhållande har ändrats efter den dagen.

Vilka egendomar ska ingå i bodelningen?

Utgångspunkten enligt 7 kap. 1 § ÄktB är att all egendom som inte är särskilt föreskriven som enskild egendom utgör makarnas gemensamma giftorättsgods. Vid bodelningen ska giftorättsgodset fördelas (10 kap. 1 § ÄktB).

Gällande bostad räknas gemensam bostad vara bostadsrätt, hyresrätt eller byggnad som båda eller någon av parterna äger resp. innehar nyttjanderätt för, vilken är avsedd att vara deras gemensamma hem och även används för detta ändamål (7 kap. 4 § ÄktB). Som gemensamt bohag räknas bland annat möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som använts till det gemensamma hemmet (7 kap. 4 § 2 st ÄktB).

Vilka egendomar ska inte ingå i bodelningen?

Enskild egendom fördelas inte mellan parterna. Egendom kan göras enskild på flera sätt enligt 7 kap. 2 § ÄktB främst genom äktenskapsförord, egendom som förvärvats genom gåva, testamente, arv och som villkorats ska vara enskild egendom.

Vissa mindre saker får lov att undantas från bodelningen såsom kläder, presenter och andra saker som i huvudsak enbart används av den ena parten för personligt bruk (10 kap. 2 § ÄktB). Även om en part tidigare har fått ersättning för personskada eller kränkningsersättning får sådan undantas (10 kap. 2a § ÄktB).

Själva bodelningen och andelar

En bodelning kan se på olika sätt, och det beror på om och hur mycket tillgångar och skulder respektive part har. Enkelt beskrivet innebär en bodelning att man lägger ihop vardera summa för egendom som parterna äger till giftorättsgods, sedan görs ett avdrag för eventuella skulder som finns, och sen delas resterande på hälften (11 kap. 1-3 §§ ÄktB). Detta är respektive parts andel i bodelningen och står för ett ekonomiskt värde.

Själva egendomsfördelningen sker genom att giftorättsgodset fördelas på lotter. Varje part har rätt att på sin lott i första hand få den egendom som den äger (11 kap. 7 § ÄktB). Om ena parten har mer egendom och enligt andelsfördelningen behöver lämna över egendom till den andra, får den parten välja vilken egendom som ska lämnas över.

Det finns särskilda undantagsregler såsom att den som utifrån situationen bäst behöver den gemensamma bostaden kan få rätt att behålla den trots att bostaden inte var dens egendom (11 kap. 8 § ÄktB). Den ena parten kan också få lov att betala ett motsvarande belopp av viss egendom istället för att lämna över till andra parten, samma sak gällande gemensamma bostaden (11 kap. 9-10 §§ ÄktB).

Vad gäller för dig?

När det gäller äktenskap är huvudregeln ganska stark och kännetecknande, nämligen att parterna delar på all egendom. Det innebär inte att parterna äger allt gemensamt, men innebär rätten av ett anspråk på hälften när äktenskapet upplöses.

Undantagsvis finns möjligheter att föreskriva om att viss egendom ska vara någon av parternas enskilda egendom genom exempelvis äktenskapsförord. Samt att viss egendom som är av mer personlig karaktär uteslutas från en bodelning.

Vad gäller din frus bostadsrätt antar jag att ni lever där tillsammans och då kommer den också ingå i bodelningen som gemensam bostad. Detta under förutsättning att den inte är enskild egendom, i sådana fall behåller hon den och du kan inte göra anspråk på bostaden. Beroende på hur er andelsberäkning ser ut, och hur ni sedan fördelar dessa på lotter (alltså delar upp egendomen mellan er) är upp till er. Enligt regler har hon och du rätt att i första hand få ut er egen egendom, men beroende på hur er situation kan fördelningen gå till på olika sätt. Parter som har svårt att komma överens kan anlita en särskild bodelningsförrättare.

För att sammanfatta igen väldigt kort, förutsatt att bostadsrätten inte är enskild egendom så ingår den i bodelningen och du har ett anspråk på bostaden. Dock ska en andelsberäkning göras utifrån hur mycket av giftorättsgodset i ekonomiskt värde vardera part har rätt till, och vid senare fördelning av egendomen har man i första hand rätt att få ut sin egen egendom om det täcks av sin andel. Det går att säga att hon som ägare har "första tjing" på bostaden. Men likt jag beskrivit ovan kan andelsfördelningen och hur ni senare fördelar lotterna innebära att någon kanske måste kompensera med pengar eller annat för att den faktiska fördelningen av egendom ska bli så rättvis och lik parternas intresse som möjligt.

Det är svårt att helt besvara din fråga då jag inte vet mer om hur er faktiska bodelningen kommer se ut. Men jag hoppas att den teoretiska förklaringen gav svar på din fundering. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Erica Lager
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2774)
2021-04-11 Ska en husvagn och dess lån delas lika vid en bodelning mellan sambor?
2021-04-11 Ska aktier ingå i bodelningen?
2021-04-07 Kan en bostadsrätt ges bort genom gåva med ett villkor om att bostadsrätten ska utgöra enskild egendom?
2021-04-04 Investera enskild egendom i samboegendom

Alla besvarade frågor (91128)