FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 26/05/2021

Har jag en anställning och kan jag avskedas?

Hej

Jag har arbetat på ett café de sista fyra månaderna. Fick då nycklar till lokalen men skrev aldrig på någon kvittens. Det har heller aldrig skrivits något avtal mellan mig å arbetsgivare, timlön. Nu har jag hastigt blivit av m jobbet utan förvarning eller anledning. Det som oxå hänt är att min timrapport kom in några dagar sent. Hen hävdar då att jag inte kan få min lön förens om en månad men att hen omgående skall ha sina nycklar. Jag vet att hen kan betala ut lönen, om än något försenad, tre dagar. Blir den något försenad pga mig är det förståeligt. Jag har aldrig fått något utdrag på om hon betalat skatt för mig. Nu har hen skickat tre påminnelser via sms om nycklarna. Mitt svar har varit att när min lön och intyg är i min hand så kommer nycklarna återgå till hen. Har de rätt att hålla inne min lön? Finns inga papper på någonting. Vad händer om jag hävdar att hen inte får sina nycklar innan jag fått min lön. Just nu ser jag ingen annan utväg. Riskerar att ha arbetat 163 Tim utan ersättning?

Börjar kännas obehagligt och skulle vara oerhört tacksam för snabbt svar

// Tacksam

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om arbetsskydd och därför är Lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig. Regler om dröjsmålsränta finns i räntelagen (RL) och regler om betalningsföreläggande finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning (lag om betalningsföreläggande).

Har du en anställning?

Trots att du inte har ett avtal med din arbetsgivare (AG) kan du fortfarande anses vara en anställd. I rättsfallet AD 2003 nr. 105 hade AG och under anställningsintervjun kommit överens med arbetstagaren (AT) om allt som är väsentligt för anställningsavtalet, alltså lön, arbetsuppgifter och startdatum. Domstolen hade då tolkat detta som vårdslöst handlande från AG och beslutade att AT hade fog för din uppfattning att en anställningen hade kommit till stånd. I ditt fall har du redan jobbat där under fyra månader och därmed har de väsentliga delarna av anställningen bestämts och du är därmed att anses som en anställd trots att du inte har ett avtal.

Eftersom det inte framgår av frågan vilken typ av anställning du har utgår jag från att du har en tillsvidareanställning (har ni inte avtalat om detta så är det en tillsvidareanställning som det handlar om) (4 § 1 stycket LAS). Om du hade en annan anställningsform rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga.

Avskedning eller uppsägning?

Avskedande

Som jag har förstått av din fråga har din AG avskedat dig, alltså att du har blivit av med jobbet med omedelbar verkan, utan uppsägningstid. Det innebär att din AG häver avtalet, och för att göra detta krävs personliga skäl, grovt avtalsbrott eller grov illojalitet (18 § LAS). Exempel på vad detta skulle kunna vara är illojal konkurrens eller annat illojalt handlande genom att t.ex. avslöja företagshemligheter i syfte att skada företaget. Även stöld, misshandel och förskingring mot företaget, anställda eller kunder kan vara grund för avsked. Det kan också handla om annan mycket allvarlig misskötsamhet, grova samarbetsproblem, sexuella trakasserier eller längre olovlig frånvaro från jobbet.

Vill företaget avskeda en anställd ska det meddela den anställde om detta minst en vecka i förväg och samtidigt även meddela facket om den anställde är medlem i det (30 § LAS). Företaget får endast avskeda en anställd på grund av handlingar som den anställde gjort inom två månader från meddelandet om avskedande.

Uppsägning

När en arbetsgivare säger upp en arbetstagare måste uppsägningen vara saklig grundad (7 § första stycket LAS). Saklig grund kan vara arbetsbrist eller personliga skäl.

Uppsägning pga. arbetsbrist: arbetsbrist utgör som utgångspunkt saklig grund för uppsägning och uppstår ofta när det inte finns tillräckliga arbetsuppgifter och personalstyrkan är överflödig, eller att arbetsgivaren gjort omorganisationer i verksamheten, som innebär att det inte behövs lika många anställda längre. Det är alltid arbetsgivaren som avgör behovet av personalstyrka.Uppsägning pga. personliga skäl: handlar om fall då den anställda har misskött sig genom att exempelvis inte följa instruktioner, varit sen upprepade gånger, har samarbetssvårigheter med andra anställda osv. Däremot krävs det vid uppsägning på grund av personliga skäl att hen innan den sagts upp, först blivit upplyst om sitt beteende från sin arbetsgivare och inte anpassat sig.

För att en uppsägning (både pga arbetsbrist och personliga skäl) ska anses vara sakligt grundad krävs det att arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet (7 § andra stycket LAS). Skyldigheten innebär att arbetsgivaren ska leta efter lediga tjänster som den anställde kan ta. Finns inga lediga tjänster, ska undersöka vidare och kolla om den anställde kan ta en tjänst utanför dennes anställning, dock krävs det att den anställde kvalificerar sig till tjänsten. Tackar arbetsgivaren nej till en skälig omplacering, så finns det saklig grund för arbetsgivaren att säga upp.

Sammanfattning

I och med att din arbetsgivare inte har skäl för att säga upp dig innebär det att du kan yrka på en felaktig uppsägning och därigenom även få skadestånd. (34, 35 och 38 § LAS).

Vill en du yrka att en uppsägning eller ett avskedande ska förklaras ogiltigt måste du meddela arbetsgivaren detta inom två veckor från att uppsägningen eller avskedandet skett, (40 § LAS). Därefter kan du stämma arbetsgivaren och yrka att avskedandet ska ogiltigförklaras. Dock kan det bli tidskrävande och kostsamt att driva en process mot arbetsgivaren, framför allt om man inte är medlem i facket.

Kan arbetsgivaren hålla inne din lön?

Vi har konstaterat att du har en anställning trots att ett skriftligt avtal inte har gjorts. Detta innebär att din arbetsgivare har en skyldighet att betala din lön och om hen inte gör detta begår hen ett avtalsbrott. En anställd som inte får lön utbetald får en fordran på lönen som kan göras gällande mot arbetsgivaren. Fordran förhaller till betalning den dag då lönen egentligen skulle betalats ut och du har därför rätt till dröjsmålsränta enligt RL, om inte något annat har avtalats (1 § 2 stycket RL). Om det finns en bestämmelse om dröjsmålsränta i kollektivavtalet eller anställningsavtalet gäller den framför räntelagens regler.

Om du inte får din lön betald så kan du vända dig till kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande, alltså att KFM ålägger din AG att utbetala lönen (2 § 1 stycket lag om betalningsföreläggande). En sådan ansökan görs skriftligen och ska innehålla ett yrkande (det du vill ska hända) och grunder för ditt yrkande (vad du baserar ditt yrkande på) . I ansökan ska även beloppet, förfallodagen, och den ränta som begärs anges (9, 10 och 11 § lag om betalningsföreläggande). Du kan läsa mer om betalningsföreläggande på KFM:s hemsida, samt hitta blanketter för ansökan.

Kan du vägra att ge tillbaka nyckeln?

Som utgångspunkt får du inte hålla inne någon annans egendom om du inte har en s.k. retentionsrätt. Med retentionsrätt inbegrips en rättighet för en borgenär (den som har fordran på någon, alltså du) att kvarhålla en gäldenärs (den som är skyldig något, din arbetsgivare) egendom som säkerhet för sin fordran. Alltså, om du har en retentionsrätt i någons egendom så får du hålla inne den tills den relevanta fordringen är betald.

Det finns olika sätt som en person kan få retentionsrätt:

Genom avtal Genom att en förvarare hat lagt ner nödvändiga kostnader på det förvarade godsetGenom att en konsument lämnar in en sak till en näringsidkare för att den senare ska utföra något arbete mot saken, men att konsumenten inte hämtar saken efter att näringsidkaren är klar

I ditt fall verkar det inte som att du har grund för retentionsrätt. Observera dock att det inte är helt uteslutet att du skulle kunna ha en retentionsrätt, beroende på omständigheterna i ditt fall.

I rättsfallet NJA 1985 s. 205 kom Högsta domstolen fram till att det för retentionsrätter som grundas på lag finns ett strängt sambandskrav – som huvudregel. I ditt fall skulle kravet innebära att din fordring på lön mot din arbetsgivare måste hänföra sig till nycklarna– i annat fall får du inte innehålla dem för att hon ska betala fakturan.

Sammanfattning:

Du har en anställning trots att du inte har ett avtal. Du kan yrka om att ogiltigförklara avskedningen/uppsägningen och även få skadestånd på grund av en felaktig uppsägning. Din arbetsgivare får inte hålla inne din lön och om du inte får något utbetalt kan du ansöka om betalningsföreläggande genom KFM:s hemsida. Du får inte hålla inne nyckeln och borde lämna tillbaka den.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Maia SadekRådgivare