Har för den avlidne okända släktingar bättre arvsrätt än den avlidnas partner och tidigare sambo?

2020-11-03 i Arvsordning
FRÅGA
Min partner/delvis sambo 'B' avlidit(91år), testamente ej funnet. Av Familjejuristen har meddelats att alla B's tillgångar, Spanienfastighet, veteranbilar, stort aktieinnehav mm mm kommer tillfalla helt okänd släkt. Vi var/'är' förlovade o sambott under många år(sen 80-talet) . Dock ej senare år pga min sjukhistoria.Släkten: en halvbrors son o dennes dotterdtr, vilka B ej ens kände till fanns.Känner mej åsidosatt o tror att förfarandet kan bedömas vara fel.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arvsordningen och dödsfall i samboförhållanden hittar vi i Ärvdabalken (ÄB) respektive Sambolagen (SamboL). Jag kommer i mitt svar börja med att redogöra för arvsordningen och därefter behandla vad som gäller för sambor (även om ni vid dödsfallet inte längre var sambor).

Arvsordningen delas upp i 3 olika arvsklasser

I den första arvsklassen befinner sig den avlidnas barn, de är så kallade bröstarvingar och har först rätt till den avlidnes egendom. Är den avlidnas barn inte längre i livet, träder deras barn i deras ställe genom s.k. istadarätt (2 kap. 1 § ÄB). Finns det inga bröstarvingar så går man vidare till den andra arvsklassen. Här hittar vi den avlidnes föräldrar och, om dessa inte längre är i livet, den avlidnes syskon (2 kap. 2 § ÄB). I den tredje och sista arvsklassen hittar vi den avlidnes mor- och farföräldrar och om dessa inte är i livet, så träder fastrar, farbröder, mostrar och morbröder in i deras ställe (2 kap. 3 § ÄB).

I detta specifika fall befinner vi oss i den andra arvsklassen – när det kommer till en avliden persons syskon vare sig det är hel eller halvsyskon, så kan ett syskons barn träda i dess ställe om syskonet inte heller längre är i livet genom s.k. istadarätt. Det är lite svårt att avgöra om dotterdottern är halvbroderns eller halvbroderns son – är det halvbroderns dotterdotter så ärver denna tillsammans med halvbroderns son. Är det istället halvbroderns son som har en dotterdotter, så ärver dotterdottern inte något eftersom att föräldern (halvbroderns son) fortfarande är i livet.

Vad gäller för sambor

Huvudregeln i svensk arvsrätt är att sambor inte ärver varandra – för att de ska ärva varandra krävs det att man skriver ett testamente. När ett samboförhållande upphör genom dödsfall så har den efterlevande sambon rätt att begära bodelning (8 § SamboL), detta innebär att den egendom som införskattats för gemensamt bruk under samboförhållandet, också kallat samboegendom, ska delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet (den avlidnes arvingar) (3 § och 14 § SamboL).

När ett samboförhållande upphör genom dödsfall har den efterlevande sambon ett visst skydd genom den s.k. "lilla basbeloppsregeln". Denna innebär att sambon har rätt till egendom som motsvarar två prisbasbelopp (18 § andra stycket SamboL) – dvs. att om sambon efter bodelningen får ut mindre än detta så har denna rätt till att ur dödsboet få ut det som behövs för att komma upp till två prisbasbelopp som år 2020 är 94.600 kr.

Hade ni istället varit gifta vid dödsfallet, så hade du som efterlevande make haft arvsrätt före arvingar i den andra arvsklassen – som då istället hade fått rätt till efterarv när du eventuellt går bort (3 kap. 1 § första stycket ÄB och 3 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattning

Jag kan förstå att du känner dig åsidosatt men eftersom att det inte finns något testamente, så har du som fästmö/fästman och tidigare sambo tyvärr inte någon arvsrätt efter din avlidna partner – du har däremot rätt till ett visst skydd om den egendom du fick genom bodelningen understiger 94.600 kr. Om detta minimibelopp däremot har täckts, så är det endast det okända syskonbarnet (ev. även dotterdottern om det är halvsyskonets dotterdotter) som har arvsrätt enligt lag.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1623)
2021-06-19 Vem ärver faster, som är ogift och inte har några barn?
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?

Alla besvarade frågor (93215)