Har ett barn blivit utsatt för brott om barnet bevittnat en vuxen som slår hål i en vägg på grund av affekt?

Hej, Har ett barn blivit utsatt för brott om barnet bevittnat en vuxen som slår hål i en vägg på grund av affekt?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (BrB).

Svaret på din fråga

Vilket brott som kan bli aktuellt mot barnet

Brottet som kan bli aktuellt är barnfridsbrott, som regleras i 4:3 BrB

Kravet på närstående

Det första kravet är att den vuxne personen som begår ett brott ska vara närstående eller tidigare varit närstående till barnet. Exempel på närstående är barnets föräldrar, nya partners till barnets föräldrar, barnets syskon och bonussyskon. Även släktingar som mor- och farföräldrar, syskon till föräldrar liksom kusiner kan i vissa sammanhang anses stå barnet så nära att de ska omfattas. Omständigheter att beakta är bl.a. om barnet bor eller har bott tillsammans med personen i fråga (Prop 2020/21:170 s 46, det vill säga regeringens förslag till hur barnfridsbrottet ska regleras)

Det kan vara så att den vuxne begått skadegörelsebrott

Den vuxna personen har slagit hål i en vägg. En viktig sak att beakta här är vems vägg det är. Om det är någon annans väg så begår den vuxne skadegörelse. Om det däremot är så att den vuxne äger huset eller lägenheten som den slog hål i en vägg i så begår denne inte skadegörelsebrott (12:1 BrB).

Det kan vara så att den vuxne begått ofredande

Ett annat alternativ är att den vuxne begår ofredande enligt 4:7 BrB. Om en vuxen slår i väggen framgår någon kan det uppfattas som ett hänsynslöst beteende. Att allvarligt skrämma någon med högljudda ljud kan anses vara ofredande (Prop 2016/17:222 s 62). Det är därför inte omöjligt att en domstol även skulle anse att slå hål i väggen ska omfattas av ofredande. Däremot krävs det också att handlingen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Om det är som du säger, att den vuxne bara slog i väggen på grund av affekt är det inte omöjligt att domstolen inte bedömer att det är ofredande.

Vad händer om den vuxne är närstående och har begått brotten?

Om det är så att den vuxne har begått skadegörelsebrott (4:3 BrB 1st 4p) eller ofredande (4:3 1st 2p) och den vuxne är närstående så har denne begått barnfridsbrott (4:3 2st BrB).

Straffskalorna på barnfridsbrott

Det finns olika straffskalor av barnfridsbrott i form av ringa barnfridsbrott, barnfridsbrott av “normalgraden” (det vill säga varken ringa eller grov) och grovt barnfridsbrott (4:3 3st BrB)

Vid bedömningen om brottet är ringa ska det göras med hänsyn till samtliga omständigheter, varvid dock en utgångspunkt bör vara straffskalan för det brott som bevittnandet avser. Mindre allvarligt ofredande kan utgöra ringa barnfridsbrott (prop. 2020/21:170 s. 46). Även skadegörelsebrott har jag svårt att se ska utgöra någon annan bedömning. Därmed bör det röra sig om ringa barnfridsbrott. 

Sammanfattat svar

Huruvida en domstol dömer att den vuxne har begått skadegörelsebrott eller ofredande kan jag inte direkt svara på utan behöver mer information i frågan. Om en vuxne är närstående och begått något av brotten så kan denne dömas till barnfridsbrott. Eftersom det utifrån propositionen inte anses vara så allvarliga omständigheter bedömer jag att det rör sig om ringa barnfridsbrott. 

Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo