Har en styrelsesuppleant arvsrätt i aktiebolaget?

2017-06-23 i Arvsordning
FRÅGA
Hej, min make har ett företag (aktiebolag) där jag är suppleant. Det är bara han som står på företaget i övrigt. Om han skulle dö, är det jag som ärver företaget då? Tack för svar.
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Att vara suppleant i ett företag påverkar inte arvsrätten. Ett företag måste ha en styrelse med ledamöter. Är antalet ledamöter färre än tre, måste styrelsen utse suppleanter. En bolagsstyrelse kan som minst bestå av en ledamot och en styrelsesuppleant. Styrelsesuppleantens uppgift är att träda i den ordinarie ledamotens ställe då denne inte kan sköta sitt uppdrag p.g.a. sjukdom, utlandsresa, förlorad behörighet m.m. Uppdraget för styrelsen är att leda företagets verksamhet, se till att skatter betalas in, kalla till bolagsstämma, se till att upprätta årsredovisningar och att dessa skickas in till Bolagsverket. Hur delaktig styrelsesuppleanten ska vara i företaget kan variera. Som minst innebär uppdraget som sagt ett ansvar att träda i ordinarie ledamots ställe då denne inte kan ansvara för bolagets förvaltning.

Arvsrätten till bolaget regleras i ärvdabalken (ÄB). Vid ena makens död sker först en bodelning. En bodelningen innebär att en förteckning upprättas över all egendom som makarna äger. Egendomen delas upp i två kategorier: giftorättgods och enskild egendom. Huvudregeln är varje make äger sitt. Företaget kommer vid bodelningen därför att tillfalla din makes dödsbo. Dödsboet består av makens arvingar. Arvingarna ska dela upp egendomen i dödsboet mellan sig. En make har rätt till hälften av den egendom som ingår i dödsboet. Andra halvan tillkommer i första hand den döde makens barn. I andra hand den döde makens barns barn, se ÄB 2:1 2 st. (första arvsklassen). Finns inga barn ärver den döde makens föräldrar hälften av arvet, se ÄB 2:2 1 st. Är föräldrarna döda ärver i första hand den döde makens syskon och i andra hand den döde makens syskons barn, se ÄB 2:2 2 st. (andra arvsklassen). Släktburen arvsrätten sträcker sig till den dödes mor- och farföräldrar, se ÄB 2:3(tredje arvsklassen).

Den kvarlevande maken ärver före den första och andra arvsklassen. Hälften av dödsboet ärvs då med fri förfoganderätt. Det innebär att den kvarlevande maken får förvalta egendomen till förmån för barnen/den döde makens föräldrar/syskon som sedan ärver denna egendom vid andra makens död.

Rätten till arv i andra och tredje arvsklassen kan se annorlunda ut om den döde maken i ett testamente har föreskrivit att deras rätt till arv inte ska gälla. Vidare kan den döda maken i ett testamente ha föreskrivit att bolaget ska tilldelas en viss person.

Arvsrätten för kvarlevande make innebär inte en rätt till viss egendom. Egendomen i dödsboet ska enligt praxis delas upp på ett sätt så att den som har bäst nytta av egendomen/starkast band till viss egendom tilldelas denna egendom. Att du varit suppleant i företaget kan tala för att du till din arvslott bör tilldelas bolaget vid din mans död. Som tidigare påpekat kan en suppleants medverkan i företaget variera och har din instans varit mycket begränsad är det inte säkert att uppdraget som suppleant påverkar hur egendomen i dödsboet delas upp mellan arvingarna.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1707)
2022-01-11 Hur fördelas arv mellan syskon och halvsyskon?
2021-12-30 Syskonbarnbarns arvsrätt
2021-12-30 Tillhör make/maka den legala arvsordningen?
2021-12-26 Ärver man föräldrars syskon?

Alla besvarade frågor (98478)