Har en bouppteckningsjurist rätt att begära ut bankuppgifter om den avlidnes maka/make?

FRÅGA
Hej!Juristen som har hand om bouppteckningen har denne rätt att begära ut bankuppgifter om den avlidnes maka/make.
SVAR

Hej och tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en uppteckning av den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen är en legitimationshandling för dödsbodelägarna och är också en offentlig handling.

Vem ska göra en bouppteckning?

En bouppteckning ska göras av de som ingår i dödsboet. Det finns också möjlighet att anlita en jurist eller en boutredningsman för att få hjälp med bouppteckningen. Boutredningsmannen/juristen ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för boets utredning.

Avlidnes bankuppgifter

Som huvudregeln omfattas bankuppgifter av banksekretess. Uppgifter om kontotransaktioner, betalningstrafiken, kapitalförvaltnings tjänster och skuldförbindelser är exempel på uppgifter som faller under banksekretessen. Från och med dödsdagen har delägare i dödsboet rätt att få information om den avlidnes bankärenden.

Bodelning

Innan den avlidnas tillgångar delas upp måste en bodelning ske.

Har det utfärdats en fullmakt?

För att en jurist skulle kunna ta hand om bouppteckningen krävs en fullmakt från dödsbodelägare. Med detta fullmakten får juristen fatta beslut och agera för dödsboräkning. Juristens befogenheter att t.ex. begära den avlidnes maka/makes bankuppgifter varierar beroende av fullmaktens innehåll.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?