Har barn rätt till både underhållsstöd och underhållsbidrag?

2019-07-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag gick isär från mitt ex för två år sedan. Vi har tre barn tillsammans. Varav bara en som bor hemma nu. De andra har flyttat ut. Dottern är 15 år och jag har ensam vårdnad över henne. Till en början funkade allt bra med underhåll. Han betalade underhållsstöd, hennes mobil och gav henne en liten månadspeng. Sedan en antal månader sedan drog han in på mobilen och hennes månadspeng och betalar nu bara underhållsstöd till mig. Vet att han tjänar mycket mer än mig. Men tycker att han inte ska betala mer. Vilket jag anser då vår dotter är femton. Hon har dyra fritidsintressen så som ridning, precis tagit mopedkörkort, en tonårsdotter kostar en hel del. Finns det möjlighet till hjälp med underhållsbidrag? För nu har jag tröttnat på att säga till om att detta inte räcker.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsbidrag och underhållsstöd

Barnets rätt till underhållsbidrag löper parallellt med rätten till underhållsstöd. Det belopp som en försörjningsskyldig förälder betalar ut i underhållsstöd avräknas dock från underhållsbidraget, det vill säga att en skyldighet att betala underhållsbidrag jämte underhållsstöd endast inträder när underhållsbidraget utgör ett högre värde än underhållsstödet (7 kap. 2 a § föräldrabalken (FB)).

Underhållsbidragets storlek

Underhållsbidragets storlek beräknas utifrån barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (7 kap. 1 § FB). Behovsdelen tar sin utgångspunkt i schabloner utifrån barnets ålder som därefter justeras efter faktiska tilläggskostnad som ej har beaktats i schablonbeloppet. Med föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga avses att det är förvärvsförmågan som utgör utgångspunkten, vilket medför att betalningsskyldigheten sträcker sig till den förvärvsinkomst som vore möjlig att erhålla men som en underhållsskyldig förälder utan godtagbar anledning underlåter att nyttja. Om en förälder har en god ekonomi kan barnet ha rätt till ett så kallat standardtillägg för att kunna göra anspråk på motsvarande standard som föräldern har. Standardtillägg blir bara aktuellt i de fall barnet faktiskt kan tillgodogöra så standardtillägget, vilket ökar i takt med barnets ålder, även om även yngre barn kan ges rätt till standardtillägg (NJA 1985 s. 781 och NJA 1995 s. 297).

Underhållsbidragets storlek kan bestämmas antingen att föräldrarna själva genom avtal kommer överens eller att domstol via dom fastställer underhållsbidraget (7 kap. 2 § andra stycket FB). En förälder kan bli skyldig att betala ut retroaktivt underhållsbidrag tre år från dess att talan väcks om denne under perioden inte uppfyllt sin underhållsskyldighet och beloppet inte skulle bli oskäligt betungande för den underhållsskyldige (7 kap. 8 § FB och NJA 1991 s. 503).

Sammanfattning

Även om underhållsstöd betalas ut kan barnets rätt till underhåll även omfatta rätt till underhållsbidrag. Att den andre föräldern har bättre ekonomisk förmåga kan ligga till grund för att denne blir skyldig att betala ett högre belopp för att barnet ska ges samma standard som föräldern. Det tycks alltså kunna föreligga förutsättningar för att barnet även ska ha rätt till underhållsbidrag jämte underhållsstödet.

För ytterligare hjälp skulle jag rekommendera att du bokar tid med en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Jag hoppas att du har funnit mitt svar behjälpligt och lycka till!

Med vänlig hälsning

Henrik Österström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (930)
2020-05-29 Har en förälder försörjningsplikt över barn som valt att ej bo hemma?
2020-05-29 Hur beräknar jag underhållsbidrag?
2020-05-28 Underhållsbidrag
2020-05-28 Umgängesavdrag

Alla besvarade frågor (80457)