Har arbetsgivaren rätt att kräva blodprov för alkoholtest för arbetstagare?

FRÅGA
Hej, jag undrar om arbetsgivare har rätt att vid hälsoundersökning kräva blodprov på sina anställda för att göra ett cdt-test. Det handlar alltså om att kontrollera alkoholvanor på redan anställda medarbetare. Samtliga har genomgått sådana tester innan anställning, men ska nu även göra det varje till vart tredje år (beroende på ålder). Är man skyldig att lämna sådant prov om inte misstanke föreligger?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Enligt den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) artikel 8 punkten 1, har var och en rätt till respekt för sitt privatliv. Arbetsdomstolen (AD) har prövat tillåtligheten av drogtester i arbetslivet genom ett flertal rättsfall. I AD 2009:36 här finns en sammanfattning kring rättsläget gällande drogtestning i arbetslivet. Där sägs att drogtestning generellt sett inte står i strid med artikel 8 punkten 1 EKMR men att det finns situationer då drogtestning kan strida mot konventionen. Av betydelse för denna bedömning är under vilka omständigheter drogtestet sker. T.ex. kan parter komma överens genom kollektivavtal, enskilt anställningsavtal eller annat avtal att arbetsgivaren ska ha rätt att genomföra drogtest. Om ett sådant avtal finns så är det gällande och ska därmed följas. Detta innebär bl.a. att en arbetstagares vägran att genomföra drogtest i enlighet med det avtalade åtagandet kan utgöra avtalsbrott och saklig grund för uppsägning. Har någon uttrycklig överenskommelse för drogtest inte träffats, kan arbetsgivaren ändå ha rätt att kräva att arbetstagaren genomför detta, som en följd av arbetsgivarens arbetsledningsrätt. För detta krävs dock att arbetsgivaren håller sig inom lag och rådande god sed på arbetsmarknaden. Denna bedömning tar avstamp i en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att drogtesta arbetstagaren, och arbetstagarens intresse av att värna om sin personliga integritet. Om det efter en sådan intresseavvägning kan konstateras att arbetstagaren varit skyldig att genomföra ett drogtest så kan dennes vägran att medverka till detta utgöra saklig grund för uppsägning enligt 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) här .

I 2 kap. 6 § Regeringsformen (RF) här finns ett skydd för var och en mot påtvingande av kroppsliga ingrepp, t.ex. blodprov. Om det däremot rör sig om en offentlig anställning, som regleras av lagen (1994:260) om offentlig anställning (LOA) så görs undantag. Enligt 30 § LOA här är en arbetstagare skyldig att genomgå hälsoundersökning om det är påkallat med hänsyn till människors liv, hälsa eller säkerhet. Detta gäller dock endast arbetstagare som enligt kollektivavtal eller föreskrifter av regeringen är skyldiga att genomgå sådan hälsoundersökning.

Sammanfattningsvis finns det ett skydd för den personliga integriteten i artikel 8 punkten 1 EKMR samt skydd mot påtvingande av kroppsliga ingrepp i 2 kap. 6 § RF. Om det i ditt fall dock rör sig om en offentlig anställning så görs undantag för detta enligt 30 § LOA. En arbetsgivare kan kräva att arbetstagaren medverkar i drogtest om detta är avtalat i t.ex. anställningsavtalet. En vägran från arbetstagarens sida kan därför utgöra grund för uppsägning p.g.a. avtalsbrott. Dessutom kan arbetsgivaren efter en intresseavvägning kräva att en arbetstagare medverkar i drogtest, trots att det inte finns något avtal gällande detta. Givetvis kan en arbetstagare aldrig tvingas fullt ut till att genomgå drogtest, men att vägra detta kan leda till uppsägning från arbetsgivarens sida. Således har arbetstagare skyldighet att medverka i drogtest i vissa fall, åtminstone i den mån för att inte riskera uppsägning.

Jag hoppas att detta var till hjälp för din fråga.

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?