Har arbetsgivare rätt att sparka muslimsk anställd för att hon bär slöja?

FRÅGA
Hej! Har arbetsgivare rätt att sparka muslimsk anställd för att hon bär slöja, och det passar inte in i bilden som företaget vill förmedla? Jag läser ofta nyheter om att sådant händer här.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i diskrimineringslagen (DiskL). Lagen har som syfte att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Religion är en av de sju diskrimineringsgrunderna som nämns i lagen (1 kap. 1 § DiskL). Nedan kommer jag redogöra vad som gäller.


Förbud mot diskriminering

En arbetsgivare är förbjuden att diskriminera bl.a. sin arbetstagare (2 kap. 1 § 1 DiskL). Diskriminering kan bl.a. vara direkt eller indirekt.

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Indirekt diskriminering innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet (1 kap. 4 § 1 & 2 DiskL).

Frågan om missgynnanden som har direkt samband med en arbetstagare som har en viss religiös uppfattning prövas normalt som direkt diskriminering. Missgynnanden som har samband med praktiska uttryck för religiösa uppfattningar prövas som indirekt diskriminering såvida missgynnandet inte specifikt riktar sig mot uttryck för en viss religion. När man bli sparkad pga. man bär slöja handlar det alltså om indirekt diskriminering. Det kan dock också handla om direkt diskriminering om missgynnandet riktar sig specifikt mot en viss religion. Gränsdragningen är inte alltid klar.


Undantag enligt EU-domstolen

EU-domstolen har slagit fast i två domar (G4S, C-157/15 och Bougnaoui, C-188/15) att i vissa fall kan det vara tillåtet att kräva anställda att inte bära kläder eller andra symboler som ger uttryck för politisk, filosofisk eller religiös övertygelse. Det ska dock handla om att företaget har en neutralpolicy som tillämpas neutralt och konsekvent. Vidare kan kravet endast riktas mot anställda som har kontakt med kunder.


Svar och sammanfattning

Diskrimineringslagen förbjuder arbetsgivare att diskriminera sin arbetstagare. Utgångspunkten är alltså att det inte är tillåtet för en arbetsgivare att sparka en anställd på grund av att denne bär slöja. Då blir det alltså en fråga om indirekt diskriminering pga. religion. Av din fråga framgår dock vidare att slöja inte passar in i bilden som företaget vill förmedla – i detta fall kan undantaget enligt EU-domstolen vara aktuellt. Enligt EU-domstolen kan en arbetsgivare under vissa omständigheter tillåtas vidta åtgärder som kan anses vara diskriminerande. Sådana åtgärder ska dock handla om ett företags neutralpolicy som ska tillämpas neutralt och konsekvent och endast på de anställda som har kontakt med kunder. Omständigheterna i det enskilda fallet är alltså avgörande för att kunna ta ställning till huruvida diskriminering föreligger.

Vad som blir svårt i diskrimineringsfall är att bevisa att uppsägningen eller avskedandet beror på diskriminering. Det finns en bevislättnadregel i lagen som anger om den som anser sig ha blivit diskriminerad visar omständigheter som ger anledning att anta att hen har blivit diskriminerad så ska svaranden visa att diskriminering inte har förekommit (6 kap. 3 § DiskL). Dessutom räcker det enligt lagen att diskrimineringsgrunden är en av flera orsaker till arbetsgivarens beslut för att det ska anses som diskriminerande (AD 2017 nr 7).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96382)