FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt27/02/2017

Handläggningstider migrationsdomstolen

Hur lång tid tar der innan man får svar frön Migrationsdomstolen angående överklaga på Migrationsverkets beslut ?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga.

Det går inte att ge något exakt svar på din fråga. Varje mål är individuellt och olika förutsättningar rörande allt från omständigheterna i ditt mål till arbetsbelastningen i domstolen kan spela roll. Ser man till de olika migrationsdomstolarnas handläggningstider skiljer de sig åt i landet. Jag vet inte vilken domstol ditt mål ska prövas i, men ser man till statistik från olika domstolar sträcker sig handläggningstiden från ungefär 2 - 12 månader. Du kan hitta mer information om ungefärliga handläggningstider på den specifika domstolens hemsida.

I Utlänningslagen 16 kap 4§ finns bestämmelser om att vissa mål ska handläggas skyndsamt av migrationsdomstolen. Dessa mål är mål om avvisning eller utvisning och mål om förvar. Skyndsamhetskravet innebär att dessa måltyper bör handläggas med förtur.

Efter att föredragning av målet väl skett ska domslut meddelas så snart som möjligt, och huvudregeln är att det ska ske senast 4 veckor efter att föredragningen avslutats. Den absoluta gränsen går vid vad som anses oundgängligen nödvändigt på grund av någon omständighet som föranlett att dom inte kunnat meddelas inom fyraveckors-gränsen.

Jag hoppas det var ett ungefärligt svar på din fråga, mer specifikt är inte möjligt att svara.

Vänligen,


Erica LeufstedtRådgivare