Häleriförseelse: oaktsamt häleri

Hej!

Är det inte dumt att man riskerar att dömas till häleriförseelse enligt 9:7 BrB om man anmäler en misstanke om att något man köpt är stulet? Om sedan domstolen kommer fram till att man borde ha misstänkt det tidigare kan man ju själv bli straffad, vilket kanske gör att man inte anmäler i första hand. Detta om något borde ju "försvåra återställandet" av stöldgodset. Finns det ett skydd mot detta för att uppmuntra folk till att anmäla? Jag utgår ifrån att man dömer till häleriförseelse utifrån oaktsamhet, att man borde ha insett att priset var för lågt, eller borde fattat misstankar. Eller är det ett uppsåtligt brott? Menas uppsåt då genom att tänka "hm det där är nog stöldgods, men jag väljer att strunta i det och köpa det hehe" och i så fall hur avgör man det från fall till fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur bestämmelsen om häleriförseelse i 9 kap. 7 § brottsbalken ska tolkas, om det är ett uppsåtligt- eller oaktsamhetsbrott samt hur man avgör den tilltalades eventuella uppsåt alternativt oaktsamhet.


Häleri – både ett uppsåts- och oaktsamhetsbrott

Häleriförseelse-bestämmelsen framgår som sagt av 9 kap. 7 § brottsbalken och är nära anknuten till häleri-bestämmelsen i 9 kap. 6 § brottsbalken. Häleri är i regel ett uppsåtligt brott men i 9 kap. 7 § andra stycket andra punkten brottsbalken återfinns brottet i oaktsamhetsform. Enligt bestämmelsen ska den som…

på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tagit befattning med något som är frånhänt annan genom brott (sakhäleri)bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv (vinningshäleri), ellergenom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom brott tillkommen fordran (fordringshäleri)…

…och därvid inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förelåg dömas för häleriförseelse. De ovan nämnda häleri-formerna bestraffas alltså också när gärningspersonen inte uppfyller uppsåtskravet i förhållande till förbrottet, men varit oaktsam i den mening att han inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förelåg.


Hur bedöms gärningspersonens oaktsamhet

Oaktsamhetsbedömningen är som huvudregel individinriktad och utgår ifrån gärningspersonens faktiska inställning till brottet. Eftersom det i praktiken kan bli mycket svårt att ta reda på vad som försiggick i gärningspersonens huvud så måste dock ofta även mer objektiva överväganden göras. När det gäller just häleriförseelse och bedömningen av frågan om det finns anledning att misstänka brott beaktas vanligtvis följande aspekter:

under vilka förhållanden handlingen företogsvad man känner till om den som man tar emot egendomen avvad för slags transaktion det är fråga omom det fanns anledning till misstankar på grund av t.ex. döljande av egendomen, anonymt uppträdande, oklar identitet osv.


Skydd för den som begått häleriförseelse men anmäler händelsen i efterhand?

Det stämmer att om man väljer att anmäla en misstanke om att något man köpt är stulet och vid köpet varit oaktsam beträffande den omständigheten kommer man troligtvis att dömas för just häleriförseelse. Här finns inget skydd utan man anses på grund av sin straffbara oaktsamhet vara klandervärd. Att man väljer att anmäla misstanken i efterhand ändrar inte på det faktum att man begått ett brott. Nämnas bör dock att domstolen hittills varit relativt mild i sin bedömning av liknande situationer och alltså ofta dömt till den tilltalades fördel. Det ska med andra ord ganska mycket till för att en person ska anses vara oaktsam i bestämmelsens mening.

Jag hoppas på att jag lyckats ge svar på dina frågor. Om det är något ytterligare du undrar över är du självklart varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Aglaia PavlovaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo