Grund för uppsägning

Kan man använda det en anställd skriver på sin privata facebooksida, hur hen hanterar kundmöten etc som grund till uppsägning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har förstått din fråga som att du (arbetsgivare) har en anställd och du undrar om du kan använda det en anställd skriver på sin privata facebooksida som grund för uppsägning. För att svara på din fråga kommer jag att använda lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

En uppsägning från en arbetsgivares sida kan antingen ske på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Av 7 § LAS framgår det att en uppsägning från en arbetsgivares sida ska vara sakligt grundad. Vad som avses med saklig grund framgår inte uttryckligen av lagtexten, utan härledning får hämtas från praxis. För att veta om det föreligger saklig grund så måste man göra en helhetsbedömning och ta hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet. Vidare måste någon form av avtalsbrott skett från arbetstagarens sida för att det ska röra sig om saklig grund.

Avtalsbrott:

Som ovan nämnts krävs det, för att det ska föreligga saklig grund, att något avtalsbrott skett från arbetstagarens sida. Arbetstagaren måste begått ett avtalsbrott t.ex genom att inte följa sina åtaganden i anställningsavtalet, genom att inte samarbeta eller genom att inte vara lojal gentemot sin arbetsgivare.

Saklig grund:

För att avgöra om det föreligger saklig grund måste man vidare pröva om arbetstagaren misskött sig. En arbetstagare anses ha misskött sig om han eller hon brutit mot anställningsavtalet. Misskötseln kan ha skett avsiktligt eller oavsiktligt. Har det skett oavsiktligt så är det mycket svårare att säga upp arbetstagaren. Vidare måste man pröva om arbetstagaren varit medveten om sin misskötsel. Slutligen måste man pröva om misskötseln inneburit någon skada för arbetsgivaren. Skadan behöver inte vara av ekonomisk natur, utan det kan röra sig om en skada som resulterat till att arbetsmoralen på arbetsplatsen försämrats. Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda för att det ska föreligga saklig grund.

Omplaceringsskyldighet:

Innan en uppsägning görs på saklig grund måste arbetsgivaren i enlighet med 7 § 2 st. LAS uppfylla sin omplaceringsskyldighet. Den innebär att arbetsgivaren måste kolla efter möjligheter till att erbjuda annat arbete hos sig.

Tvåmånadersregeln:

Vidare måste du som arbetsgivare iaktta tvåmånadersregeln enligt 7 § LAS. Regeln innebär att arbetsgivare endast får göra en uppsägning på grund av personliga skäl, såvida arbetsgivaren inte känt till beteendet i mer än två månader.

Bevisbörda:

Det är du som arbetsgivare som har bevisbördan för misskötsel. Denna bevisbörda är inte alltid lätt att visa.

Intresseavvägning:

Slutligen måste man alltid göra en intresseavvägning mellan arbetstagarens intresse av att få behålla arbetet, och arbetsgivarens intresse av att göra en uppsägning. Även om arbetstagaren skulle har misskött sig, så kan det just på grund av denna intresseavvägning vara så att arbetstagaren behåller arbetet.

Slutsats:

Sammanfattningsvis finns det ingenting som hindrar att du som arbetsgivare använder det som en arbetstagare skriver på sin privata facebooksida som grund för uppsägning. Men som ovan nämnts är det du som arbetsgivare som bär på bevisbördan för arbetstagarens misskötsel. Vidare krävs det som ovan nämnts att det föreligger saklig grund för uppsägning, samt att arbetsgivaren uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!

Vänligen,

Sonja NajimRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”