Grund för avsked eller bör man gå ut i strejk?

FRÅGA
Hej!Jag har en en fråga angående min bror. Han har grovt åsidosatt sina arbetsuppgifter i sitt jobb. Han kunde t ex packa in choklad med vikten 1000 g som egentligen skulle väga 100 g. Arbetsgivaren visste inte riktigt till en början om brorsans misstag var tillräckliga skäl för avskedande, men sade till min bror att han blir avskedad eftersom ''nu får det räcka'' då det inte var första gången han gjort märkbara och avgörande fel i sina arbetsuppgifter. Min bror blev väldigt missnöjd med detta och funderar på att demonstrera sitt missnöje genom att inleda strejk, men han vet inte riktigt hur han ska gå tillväga samt vad de negativa och positiva konsekvenserna hade varit. Han sade till mig att han tänkte fråga sitt fack (då han har ett kollektivavtal) vad de säger om att uppmana alla medlemmar till att strejka tills att min bror återfår sin gamla tjänst. Vad gäller?Stort tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

För att det ska bli lättare att förstå gör jag en uppdelning mellan om det föreligger grund för avsked och när man kan gå ut i strejk. Jag förutsätter vidare att din bror jobbar för en privat arbetsgivare.

Vad gäller grunden för avskedande är det i lagen om anställningsskydd (LAS) som vi finner lagstödet, se här. Min bedömning utgår ifrån den typ av felaktigheter i fullgörandet av arbetsuppgifterna som du angett.

Grund för avsked

För att avsked ska kunna komma ifråga krävs, som ni skrivit, att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Typisk sett så talar man om avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas oavsett relationen mellan parterna. Brottslighet eller ohederlighet mot arbetsgivaren utgör normalt grund för avskedande. Något som arbetsdomstolen fäst vikt vid är om arbetstagaren genom sitt handlande visat sig uppenbarligen olämplig att inneha sin anställning, LAS 18 §.

Du anger att din bror blivit avskedad för att han packat in bl.a. 1000 g istället för 100 g choklad. Rör det sig om en enstaka gång eller två, och det varit misstag, utgör detta inte grund för avsked. Har din bror gjort denna typ av fel upprepade gånger och även efter tillsägelser av arbetsgivaren eller om han gjort dessa "fel" med mening kan det utgöra grund för avsked. Hade det rört sig om 200 g istället för 100 g kanske detta hade varit av mindre vikt och kunnat bortses ifrån men om han istället för 100 g packat 1000 g upprepade gånger även efter tillsägelser får det anses medföra skador för arbetsgivaren som inte ska behöva tolereras. Om din bror gör dessa fel upprepade gånger efter tillsägelser kan det anses peka på att han är uppenbart olämplig för sin tjänst vilket också talar för ett avsked.

Det jag tror en helhetsbedömning blir beroende av är hur många gånger din bror gjort denna typ av fel och om handlingarna kan anses gjorda med avsikt att skada arbetsgivaren. Är det fråga om ett fåtal gånger bör det inte föreligga grund för avsked utan istället grund för uppsägning, LAS 7 §. Har det hänt många gånger och arbetsgivaren sagt till din bror om felaktigheterna så har troligtvis arbetsgivaren rätten på sin sida och det får anses föreligga grund för avsked.

En viktig anmärkning är att arbetsgivaren inte får grunda ett avsked enbart på något din bror gjort en tid tillbaka och som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan underrättelse om avsked gavs eller innan tidpunkten för avskedet. Rör det sig om händelser som arbetsgivaren känt till i mer än två månader före underrättelse om avsked är avskedandet ogiltigt. Det kräver dock att din bror vänder sig till arbetsgivaren och, om hen inte lyssnar, till domstol för att göra sin rätt gällande.

Råd

Eftersom det, i min mening, troligtvis föreligger grund för uppsägning kan inte avskedandet ogiltigförklaras p.g.a. att det saknas grund för avskedande. Det din bror istället kan kräva är skadestånd. Skadeståndet kan omfatta både den ekonomiska biten av vad din bror förlorat genom att uppsägningstiden inte kommit honom till godo såväl som ersättning för den kränkning som arbetsgivarens lagbrott innebär, LAS 38 §. Din bror bör begära hjälp hos den fackliga organisation han är medlem i för att de ska föra en skadeståndstalan åt honom. Även om de inte vill föra talan kan de ge värdefulla råd om hur han bör gå tillväga och vilken ersättning han kan begära som skadestånd.

Dessa råd är bara aktuella om det inte föreligger grund för avskedande i enlighet med vad jag beskrev innan. Ifall saklig grund för avsked föreligger är det ingen idé att bråka då det bara kommer kosta er pengar och arbetsgivaren vinner i slutänden.

Strejk

När det kommer till reglerna om strejk finner vi dessa huvudsakligen i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), se här.

Förenklat finns det två typer av strejk, den som den fackliga organisationen beslutar om och den som arbetstagarna själva, utan stöd av facket, beslutar.

Jag tolkar din information som att arbetstagarorganisationen har ett kollektivavtal med arbetsgivaren eller den arbetsgivarorganisation som företaget är medlem i. Under den tid som kollektivavtalet löper (är giltigt) får inte parterna, d.v.s. arbetsgivaren och den fackliga organisationen, vidtaga stridsåtgärder på vissa grunder. Parterna är bundna av fredsplikt, MBL 41 §. Fredsplikten omfattar, troligtvis, utöver det som anges i MBL 41 § även allt sådant som anges i det specifika kollektivavtalet, vilket jag av naturliga skäl inte kan uttala mig om då jag inte tagit del av det. Detta innebär att din brors fackliga organisation med stor säkerhet inte kommer att vilja gå ut i en strejk då det är troligt att denna situation omfattas av fredsplikten i kollektivavtalet. De kan däremot gå med på att föra din brors skadeståndstalan mot arbetsgivaren p.g.a. ev. felaktigt avskedande.

Skulle din bror själv gå ut i strejk samt uppmana sina kollegor att gå ut i strejk utan fackets stöd kan detta utgöra grund för uppsägning eller avsked. En sådan "vild strejk" utgör nämligen en arbetsvägran och skyddas inte av regeringsformen, RF 2:14. Att strejka utan fackets stöd är inte något att rekommendera.

Råd

Gå inte ut i en vild strejk utan fackets stöd. Prata med facket i första hand och lyssna på vad de har att säga och deras bedömning av situationen. Den mest fördelaktiga vägen framåt tror jag ligger i att ev. föra en skadeståndstalan mot arbetsgivaren p.g.a. felaktigt avsked. Din bror kommer nog inte få tillbaka jobbet oavsett utfallet i ärendet men kan då i varje fall få ekonomisk kompensation.

Vill ni gå vidare med ärendet efter att ni pratat med facket och arbetsgivaren kan ni kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84259)