Grovt ocker och Aspergers syndrom

FRÅGA
Hej, jag har Aspergers syndrom. Jag har haft förvaltare sedan 18-års dagen p.g.a. min oförmåga att hantera pengar och ATT FÖRSTÅ DESS VÄRDE. P.g.a. mitt funktionshinder så har jag knappt några vänner då min sociala förmåga är "inadekvat". Efter 10 år med förvaltare blev jag äntligen fri ifrån detta. I samband med detta så fick jag tillgång till ett arv på ca 100' och sedermera en oväntad försäkringsutbetalning på ca 1.6 miljoner. Jag använde dessa pengar till att bl.a. beställa en app. Men främst så "uppvaktade" jag min enda (Internet) vän som jag hade känslor för. Han var hela min värld. P.g.a. min låga självkänsla så kände jag att jag behövde ge honom pengar, för att han skulle vilja komma och hälsa på mig och umgås "IRL" och jag erbjöd honom detta vilket han gladeligen accepterade och uppmuntrade. Han sa aldrig nej. Det blev mer och mer och tillslut hade jag fört över en miljon kronor till honom. För att hjälpa honom med pengar till en lägenhet. I efterhand så känner jag mig lurad. Hans försvar är att jag alltid olika haft projekt hela tiden och enligt honom framträtt mig som mer förmögen än jag varit. Vilket är en bortförklaring. Jag nämnde bl.a. till honom att jag bara hade 80 000 kr kvar av alla pengar, efter att ha skickat honom ca 150', men iallafall skulle hjälpa honom med 10 000 kr i månaden. Då svarade han. "Tack, du är en pärla!" Han har hela tiden känt till min historik med Asperger och förvaltare. Vad är er juridiska bedömning om detta? Grovt ocker?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att det är fråga om brottet ocker borde det inte råda någon tvekan om, se 9 kap. 5 § brottsbalken:

Den som vid avtal eller någon annan rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen eller för vilken motprestation inte ska lämnas, döms för ocker […]

För att personens handling ska anses omfattas av brottsbestämmelsen krävs att alla kriterier (rekvisit) i paragrafen är uppfyllda:

1. Rättshandlingen: Vad gäller rättshandlingen spelar det ingen roll vad för typ av rättshandling det är. Även benefika (frivilliga) rättshandlingar omfattas, som i ditt fall. En gåvotagare (i detta fall kompisen över internet) kan göra sig skyldig till ocker genom att förmå eller påverka givaren till gåvan. Min bedömning är att detta rekvisit är uppfyllt i ditt fall.

2. Utnyttjande av oförstånd, lättsinne eller beroendeställning:
a) Oförstånd.
Genom att vara medveten om din psykiska funktionsnedsättning, och ändå be dig om stora ekonomiska belopp, så utnyttjar han både ditt oförstånd (den bristande omdömesförmåga som följer av din psykiska nedsättning).
b) Lättsinne. Med lättsinne avses i första hand ekonomiskt lättsinne, vilket du beskriver att du haft problem med tidigare samt att det är huvudskälet till varför du under många år haft en förvaltare.
c) Beroendeställning. Man skulle även kunna tala för att han utnyttjar din beroendeställning till personen i fråga, eftersom du i frågan beskriver hur personen är din enda vän. Mycket talar för att personen utnyttjat det faktum att du ansåg att han var mycket viktig och betydelsefull i ditt liv.
Flera rekvisit uppfylls alltså, men endast ett måste vara uppfyllt för att bestämmelsen ska anses tillämplig.

3. Förmånen ska stå i uppenbart missförhållande till motprestationen: Förmånen i hans fall är en stor summa pengar, och en motprestation verkar inte föreligga överhuvudtaget. Ett uppenbart missförhållande föreligger alltså.

Sammanfattningsvis: Mycket talar för att detta är ett ockerbrott.

—————————————————————————————————————-

Är det ett grovt brott?


Av 9 kap. 5 § tredje stycket brottsbalken framgår att:

Är brottet grovt, döms för grovt ocker till fängelse i […]. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen har avsett betydande värde eller varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.

1. Betydande värde:
Det står klart att gärningen har avsett ett mycket betydande värde. Alla överföringar sammanlagt utgör en stor summa pengar.

2. Särskilt hänsynslös art: Det finns inte särskilt mycket tidigare rättsfall som avgjort frågan om vad som anses vara av "särskilt hänsynslös art". I litteraturen har nämnts att detta kan föreligga om gärningen skett vanemässigt eller i större omfattning, eller om gärningsmannen på annat sätt visat särskild hänsynslöshet. Utan att min bedömning utgör någon som helst garanti skulle jag våga påstå att det inte är omöjligt att brottet kan bedömas som grovt, med tanke på det taktiska och synnerligen hänsynslösa utnyttjande av er relation och din sjukdom som personen gör sig skyldig till i detta fall.

Slutligen vill jag också bara flagga för att brottet bedrägeri också skulle kunna aktualiseras i detta fall (se 9 kap. 1 § brottsbalken). Även denna har en grov variant, se 9 kap. 3 § brottsbalken. Vid en eventuell konkurrens mellan dessa brott är det dock ocker-bestämmelsen som tillämpas.

—————————————————————————————————————-

Vad kan du göra nu?

- Mycket talar för att straffbestämmelsen för brottet ocker stämmer väl överens med den handling som personen i fråga har begått i detta fall. Hur bevisläget är kan jag inte uttala mig säkert om, men se till att säkra all typ av bevisning (överföringar, konversationer/chattar, samtal etc) omedelbart.

- Du ska absolut polisanmäla denna händelse. Detta kan ske både vid en polisstation, eller genom ett onlineformulär. Se till att bifoga bevis på alla överföringar du gjort till personens konto. (För närvarande verkar Polisens hemsida vara ur funktion, men jag skickar med en länk så fort hemsidan är igång igen).

Jag kan bara beklaga den situation du så oförtjänt har hamnat i. Jag hoppas du får upprättelse och att personen i fråga döms för sitt agerande.

Vänligen,

Sandra Söderberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (477)
2021-11-25 Ersättning för bedrägeri vid nedlagd förundersökning
2021-11-23 Säljaren skickade aldrig varan, vad kan jag göra?
2021-11-20 Räntetak och kostnadstak vid konsumentkrediter
2021-11-07 Användande av fel prislapp vid självvägning av varor

Alla besvarade frågor (97608)