Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning

Hej, hur kommer det sig att man kan döma för exempelvis grov kvinnofridskränkning BrB 4:4a st2 när vi har principen om dubbelbestraffning att förhålla oss till? För att komma upp i grov kvinnofridskränkning krävs ju upprepade "brott/domar" exempelvis misshandel, ofredande, olaga hot osv... hur fungerar det? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förbud mot dubbel bestraffning

Förbudet mot dubbel bestraffning som du hänvisar till, är till för att försäkra den enskilde om att den inte kommer bli dömd för samma sak två gånger. Denna princip är förankrad i rättssystemet främst genom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, protokoll 7 artikel 4.1. Det handlar främst om förbudet för domstol att döma något för ett brott som den tidigare friats ifrån eller lagförts för, med undantagen för möjligheten till resning på grund av nya bevis.

Förhållandet till grov kvinnofridskränkning

Brottet grov kvinnofridskränkning är ett brott som du själv påpekar innehåller en rad andra brott, så som misshandel, olaga hot, skadegörelse, sexualbrott, m.m. Gärningarna utgör grov kvinnofridskränkning, eller grov fridskränkning, om de utförs mot en närstående (kvinna), som utgjort ett led i en upprepad kränkning av personens integritet och om gärningen varit ägnad att allvarligt skada personens självkänsla (4 kap. 4a§ brottsbalken). Rättspraxis och doktrin säger att det måste röra sig om minst tre gärningar utan alltför lång tid emellan. Åklagaren måste dels bevisa att varje enskild gärning är bevisad, dels bevisa att de utgjort ett led i en upprepad kränkning och ägnats att allvarligt skada personens självkänsla, för att just grov kvinnofridskränkning ska anses uppfyllt. Kan åklagaren inte bevisa detta, döms personen istället för varje enskild gärning var för sig, vanligtvis till ett lägre straff än om hen hade dömts inom ramen för grov kvinnofridskränkning.

Syftet med detta brott är att skärpa straffet mot ett systematiskt och upprepat förtryck och brottsligt beteende mot närstående, och även framhäva det psykiska lidande som detta upprepande beteende kan innebära för en kvinna i sitt hem. Brott i hemmet är svårare att upptäcka och därför svårare att komma åt, och därför har denna typ av brott ett högt artvärde. Syftet är inte att straffa något två gånger, utan snarare använda omständigheterna vid brott i nära, som en straffskärpning. I annat fall får man oftast rabatt när man begått flera brott, och tanken med grov kvinnofridskränkning är då att istället hamna på ett minimistraff på 9 månader och därmed skärpa straffet.

Det har diskuterats i förarbetena till lagen i vilken utsträckning detta strider mot förbudet mot dubbel bestraffning. Viktigt är att komma ihåg att förbudet mot dubbel bestraffning rör förbud för att inte lagföras för samma brott två gånger. Grov kvinnofridskränkning fungerar som en säck som binder ihop en gäng brott och ger dem ett systematiskt sammanhang, och därmed skärps straffet. Det är inte så att man blir lagförd två gånger för samma brott. Har man tidigare blivit dömd för en gärning, kan man inte åtalas för den på nytt och hävda att den utgör en del av en grov kvinnofridskränkning, det skulle vara att bryta mot förbudet mot dubbel bestraffning. Dock hindrar inte detta förbud åklagaren från att, efter att en person dömts för grov kvinnofridskränkning, åtala den på nytt för en gärning som skedde under samma tidsperiod, men som inte ingick i den tidigare domen. Dock är åklagare nog försiktiga med detta, då det ibland kan vara svårt att avgöra om gärningen varit en del av den tidigare domen eller inte.

Sammanfattningsvis

Förbudet mot dubbel bestraffning handlar om att inte lagföras två gånger för samma brott. Brottet grov kvinnofridskränkning (och grov fridskränkning) är en straffskärpningsstrategi för att betona och erkänna allvaret i vad det upprepade beteendet innebär för offret. Man blir inte lagförd två gånger för samma brott utan det är en lagföring som utgörs av en rad brott. Det vore ett brott mot förbudet mot dubbel bestraffning om man först kunde bli dömd för misshandel, och sedan ett år senare, för grov kvinnofridskränkning, där samma misshandel är en del av åtalet. Det skulle man inte få.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Jag rekommenderar dig annars att läsa lite i förarbetena till lagen för att få en bättre och djupare förståelse för diskussionen!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”