Gränsdragningen mellan enskild egendom och giftorättsgods samt vilken egendom som kan undantas enligt 10 kap. 2 § ÄktB

2015-11-10 i Bodelning
FRÅGA
Vad gäller vid bodelning efter skilsmässa vad gäller hobbyfordon och tävlingsfordon? Är det enskild egendom eller gemensam?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawine!

Regler rörande bodelning står att finna i Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7:1 ÄktB är egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild. Enskild egendom är enligt 7:2 ÄktB:

egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1–5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket.

Om inte hobbyfordon eller tävlingsfordon faller under någon av de ovan nämnda punkterna är de att anse som giftorättsgods och ska då enligt 10:1 ÄktB ingå i bodelningen. 10:2 ÄktB ger makar möjlighet att från bodelning undanta vissa personliga föremål. Denna rätt gäller dock endast i skälig omfattning. Hur mycket som får tas undan blir därför olika beroende på hur makarnas förmögenhetsförhållanden ser ut. I de allra flesta fall är dock fordon förmodligen av för stort värde för att kunna undantas enligt denna bestämmelse.

Hoppas att detta var svar på din fråga!

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2685)
2020-12-04 Ska en sommarstuga ingå i en bodelning?
2020-12-03 Preskriptionstid på bodelning och åtgärdsförslag när makar är oense
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (86940)