Godtrosförvärv av utmätt egendom

Har en fråga som jag önskar svar på om möjligt. Jag har varit i Skåne och köpt 4 stycken kor, vi avhämtade dem och betalade in på hans konto på plats. Jag har skrivit en avräkning till säljaren och har bankutdrag på vårt köp. Vi visste då inte att dessa 4 kor var utmätta av kronofogden, fick ett telefonsamtal av kronofogden

som var på väg med polis till hagen där korna var. De hämtade korna trots våra protester att vi köpt dessa och

hur skulle vi kunna veta att dessa var utmätta av kronofogden? Finns det ingen köpt i god tro i ärendet?

Tacksam om ni kan svara på detta om hur vi kan gå tillväga. Nämnas bör att säljaren nu är omöjlig att få tag på.

Tackar på förhand!

Linda Svensson

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av utsökningsbalken 4 kap 29 § framgår att en gäldenär inte får förfoga över egendom som har blivit utmätt, t.ex. genom försäljning av egendomen, om så är till skada för borgenären. Den försäljning som gäldenären gjort av dessa fyra kreatur till dig är enligt huvudregeln inte tillåten. Normalt brukar KFM undvika att gäldenären förfogar över egendomen genom att säkerställa denna. Så sker genom att KFM tar egendomen i förvar alternativt märker denna som utmätt och lämnar den kvar i gäldenärens förvar. Gäldenären måste då upplysas om att det är straffbart att förfoga över egendomen genom att försäljning etc. Säkerställande av egendom ska ske så fort som möjligt om det inte framstår som obehövligt. I praktiken sker säkerställande nästan alltid.

Det stämmer mycket väl att godtrosförvärv kan ske av ej säkerställd utmätt egendom. Om du har gjort ett godtrosförvärv av dessa fyra kor är utmätningen verkningslös, främst eftersom den inte har säkerställts genom omhändertagande eller förbudsmeddelande. Angående förutsättningarna för godtrosförvärv av säkerställd egendom är NJA 2003 A 8 = RIC 43/03 av stort intresse. Tingsrätten uttalade bland annat att en samlad bedömning huruvida ”omständigheterna var sådana att förvärvaren borde ha misstänkt överlåtarens bristande behörighet”. Angående egendomens beskaffenhet krävde TR en särskilt hög grad av aktsamhet vid förvärv av egendom som erfarenhetsmässigt har visat sig känslig. I rättsfallet rörde det sig om en bil.

Sammanfattningsvis är avgörande för svaret på denna fråga huruvida ditt förvärv kan klassificeras som ett godtrosförvärv. Så är mycket möjligt. Det beror på vilka undersökningar som genomfördes vid köpet, försäljningsplats och försäljaren som person. Om ett godtrosförvärv är korna dina och kan inte utmätas för en annans skulder.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo