Ge en gåva utan att det utgör giftorättsgods?

2020-10-31 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag skulle vilja skänka gåva till mitt barnbarn. Hon har ett dåligt äktenskap och inget äktenskapsförord. Jag vill skänka min bil och 250000 men vill inte att hennes man ska ta del av de hon får. Jag vill att de hon får av mig ska ses som enskild egendom och inte ingå i äktenskapsbalken. Vad behöver stå i mitt gåvobrev till henne så att de tydligt och juridiskt framgår att min gåva är enbart till henne och får bara användas av henne. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande gåvor regleras i Gåvolagen (GåvoL)
Frågor gällande makars egendom regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB)

Vad gäller vid gåvor?
För att en överföring av pengar eller lösöre (föremål) ska räknas som en gåva krävs det att vissa kriterier är uppfyllda;

Det sker en förmögenhetsöverföring,överföringen är frivillig, ochdet finns en gåvoavsikt; givaren vill berika mottagaren.

Om dessa kriterier är uppfyllda kan överföringen betraktas som en gåva, men för att denna gåva ska vara giltig krävs det att vissa andra villkor är uppfyllda.

Huvudregeln är att en gåva endast är giltig när tradition har skett, vilket betyder att gåvotagaren har fått gåvan i sin besittning. Detta innebär att en muntlig utfästelse om att gåvotagaren ska få något blir inte giltigt förens gåvan faktiskt har hamnat i gåvotagarens besittning, 1 och 2 §§ GåvoL.

Däremot finns det undantag som gör att en gåva kan bli giltig ändå; det ena undantaget är om utfästelsen har skrivits ned av gåvogivaren i ett skuldebrev eller liknande urkund som i sin tur kommit i gåvotagarens besittning, och det andra undantaget är om utfästelsen kommer till allmänhetens kännedom, 1 § GåvoL. Vid exempelvis utfästelse om att gåvotagaren ska få en bil så måste gåvogivaren skriva över bilen på gåvotagaren, med förutsättning att utfästelsen är giltig, det krävs alltså att gåvogivaren inte kan råda över föremålet för att äganderätten ska gå över.

Hur förhindrar man att den andra maken tar del av gåvan vid eventuell äktenskapsskillnad?
När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom, 9 kap. 1 § ÄktB. Makarnas egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, detta innebär att all egendom som makarna delar på under äktenskapet ska ingå i bodelning sålunda egendomen inte är enskild, 7 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan följaktligen bli enskild genom gåva om gåvan har fåtts av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 7 kap. 2 § andra punkten ÄktB.

Sammanfattning och råd
Utifrån din fråga är min uppfattning att du vill ge din dotter din bil och 250 000kr i gåva utan att i framtiden riskera att gåvorna i framtiden ingår i en bodelning mellan makarna. Detta är givetvis möjligt och vanligt förekommande. För att gåvan inte ska bli giftorättsgods, bör främst gåvan att betraktas som en gåva enligt angivet ovan: Det sker en förmögenhetsöverföring, överföringen är frivillig, och det finns en gåvoavsikt: givaren vill berika mottagaren. Vidare är det att föredra om gåvan blir skriftlig i form av ett skuldebrev eller gåvobrev, samt att det i brevet anges att gåvan är till din dotter med förbehållet att gåvan ska förbli enskild egendom. Detta skulle medföra att egendomen som du ger i gåva i framtiden inte utgör giftorättsgods och kan därför inte ingå i bodelningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2795)
2021-04-30 Ska avtalspension och pensionsförsäkring ska tas med vid en bodelning?
2021-04-30 Ska sparpengar ingå i en bodelning?
2021-04-30 Bodelning - får man ändra det man sagt?
2021-04-30 Kan jag behålla huset när min make dör?

Alla besvarade frågor (92184)