Gåvobrev underskrivet av en dement person

2016-07-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Kan en person som är dement men inte har någon god man eller förmyndare på något sätt ännu skriva under ett gåvobrev utan att det uppstår konsekvenser? Vad kan hända och vad kan man göra för att undvika komplikationer?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det faktum att någon är dement innebär inte att personen i fråga inte kan skriva ett gåvobrev eftersom att var och en har rätt att förfoga över sin egendom. Det som kan ske är att rättshandlingen i efterhand förklaras ogiltig. Ett gåvobrev som någon som är dement har skrivit under kan förklaras ogiltigt på grund av lagen om verkan av avtal, som slutits under psykisk påverkan ((här). I denna lag stadgas att ett avtal som någon slutit under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Att avtalet är ogiltigt innebär i detta fall att gåvan ska lämnas tillbaka. Demenssjukdom anses vara en psykisk störning och avtal ingångna av dementa omfattas därför av lagens tillämpningsområde.

Även ogiltighetsgrunderna i 3 kap Avtalslagen (här) kan tillämpas på ett gåvobrev, ett gåvobrev anses nämligen vara ett avtal. I 31 § Avtalslagen stadgas att om någon har begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade. Detta innebär att om någon utnyttjat att någon annan är dement för att förmå denne att skriva under ett gåvobrev blir gåvobrevet ogiltigt.

För att gåvobrevet ska bli ogiltigt krävs det att det visas att den demente inte förstod innebörden av sitt handlande. Även om det kan vara svårt att bevisa att så var fallet kan det vara bra att till exempel genomgå en läkarundersökning innan gåvobrevet skrivs under. Genom denna skulle då kunna klargöras att den demente vid tiden för underskriften fortfarande är frisk nog att förstå innebörden av gåvobrevet. På så sätt blir det även svårare för någon att i efterhand påstå att så inte var fallet.

Sammanfattningsvis kan sägas att det är möjligt för en dement person att skriva under ett gåvobrev. För att gåvan vid ett senare tillfälle inte ska förklaras ogiltig krävs dock att den demente vid tiden för underskriften förstod innebörden av sitt handlande.

Hoppas att detta svarade på din fråga och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (315)
2020-09-23 Tvingad att ingå avtal mot sin vilja
2020-09-16 Vad gäller om ett annat pris anges i avtalet än vad som bestämts muntligt?
2020-09-15 Omyndiga personers underskrift
2020-08-31 Har hyresgäst rätt att bo kvar vid förverkad hyresrätt?

Alla besvarade frågor (84504)