Gåvobeskattning av fastighet

2016-02-14 i Gåvoskatt
FRÅGA
Om jag o min fru skänker vårt radhus värt ca 1,300000kr till vår son hur funkar det med skatt tex?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Huvudregeln för beskattning av gåva är att en sådan inte leder till några skattemässiga konsekvenser för parterna, detta stadgas i 8 kap 2§ Inkomstskattelagen. För att ni och er son ska omfattas av denna bestämmelse måste det fastställas att det rör sig om en gåva genom att undersöka tre gåvokriterier;

1. Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring

2. Ni som överlåtare ska ha haft en gåvoavsikt, en vilja att berika er son på tillgången. Det råder presumtion om att gåvoavsikt föreligger när egendomen ges till en närstående.

3. Överlåtelsen ska ha skett frivilligt.

Av situationen ni anger ser jag inga hinder mot att överlåtelsen till er son skulle ses som en gåva och således inte medföra några skattemässiga konsekvenser. Ni skattar inget på överlåtelsen och er son skattar inget på mottagandet.

Skulle ni däremot överlåta fastigheten med krav på någon typ av motprestation, såsom att er son övertar lånen på huset eller liknande, kan situationen på grund av detta förändras. Detta eftersom att övertagandet av lånet då betraktas som en form av motprestation/ersättning och förtar till viss del överlåtelsens karaktär av gåva, istället rör det sig då om en överlåtelse med blandat fång. I svensk rätt tillämpas däremot en princip som kallas helhetsprincipen för fastigheter som överlåts delvis som en gåva och delvis som ett köp. Denna princip innebär att om storleken på motprestationen/ersättningen från er son understiger fastighetens taxeringsvärde så ska hela överlåtelsen trots detta betraktas som en gåva och ingen beskattning ska ske vid gåvotillfället i enlighet med vad som ovan konstaterats.

Vidare slår 4 kap. 21§ Inkomstskattelagen fast den så kallade kontinuitetsprincipen. Denna princip innebär att er son, när han mottar fastigheten från er, även träder in i er skattemässiga situation såsom den varit ifall ni avyttrat huset genom försäljning. När er son säljer vidare huset i framtiden kommer han då att beräkna kapitalvinst grundat på det anskaffningsvärde som ni initialt förvärvade fastigheten för.

Vid förvärv och inteckning av fastighet ska även en stämpelskatt betalas enligt 1§ lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet betalas. Rör det sig däremot om en gåva tillämpas 4§ samma lag som stadgar att mottagaren inte ådrar sig en sådan skyldighet. Vid situationen med blandat fång aktualiseras 5§ som säger att mottagaren går skattefri så länge inte motprestationen uppgår till 85% av egendomens värde.

Sammantaget följer det således inga skatterättsliga konsekvenser för er när ni överlåter fastigheten till er son såsom en gåva i helhet utan motprestation. Inte heller medför det några konsekvenser för er son mer än att han träder in i en skattemässiga ställning vid en framtida avyttring. När en son säljer fastigheten kommer en kapitalvinstberäkning göras i enlighet med Inkomstskattelagens bestämmelser och aspekter såsom anskaffningsvärde, försäljningsvärde, förbättringsutgifter och övriga omkostnader kommer påverka den slutliga skatten han betalar.

Hoppas ni har fått svar på er fråga!

Vänligen,

Erica Leufstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (299)
2020-11-30 Behöver jag skatta vid gåva av pengar?
2020-11-27 Behöver man betala gåvoskatt?
2020-11-20 Kan jag överlåta aktier genom gåva och blir det skatt?
2020-10-31 Betala skatt i Tyskland?

Alla besvarade frågor (86819)