Gåva till ny fru, vad gäller för efterarvingarna?

2016-11-29 i Arvsordning
FRÅGA
Min första fru avled 2006. Jag gifte om mig 2014 .Jag vet att första fruns syskon har rätt att ärva en del vidmin bortgång. Räknas det efter dåvarande tillgångar 2006 eller tillgångar vid min bortgång? Kan jag komma undan detta genom att skriva över hus, fritidshus och bil på min nuv. fru? Eller ärver de 25% av allt jag äger ändå?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår att du kan bli fundersam eftersom arv är komplicerat och det finns mycket man ska ta hänsyn till. För att på bästa möjliga vis svara på din fråga kommer jag först skriva generellt och med den informationen besvara din fråga.

När jag besvarar denna fråga utgår jag från att du inte hade någon enskild egendom i form av ex. äktenskapsförord när din första fru avled.

Det kommer även bli ett långt svar eftersom det finns mycket att ta hänsyn till när det gäller arv, men jag för att underlätta pedagogiken ger jag exempel genom hela mitt svar.

Vad händer när en gift person avlider?
När en gift person avlider ska som huvudregel hela arvet gå till den efterlevande maken, se 3 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) (här). Således får arvingarna till den avlidna vänta tills dess den efterlevande maken i sin tur avlider. Om makarna ägde allt gemensamt och inte hade någon enskild egendom kommer då den efterlevande maken erhålla 50 % från en bodelning och 50 % i arv.

Exempel:
Kalle och Anna är gifta. I sitt äktenskap har de tillgångar värt 2 miljoner. När Anna avlider kommer Kalle erhålla 1 miljon från bodelning och 1 miljon i arv från Anna. Därför kan säga att Kalle har fått 50 % av deras gemensamma tillgångar i arv.

Dessa 50 % som den efterlevande maken erhåller är dock villkorade till något som heter fri förfoganderätt, vilket innebär att den efterlevande maken inte kan testamentera bort denna egendomsmassa. Detta för att efterarvingarna ska kunna vara säkra på att de kommer få ut arv senare.

Vad händer när den efterlevande maken/makan dör?
I föregående avsnitt kom vi fram till att den efterlevande maken erhöll 50 % av deras gemensamma tillgångar i arv. Med anledning av detta ska efterarvingarna nu få 50 % av den efterlevandes makens tillgångar när denne dör enligt 3 kap. 2 § 1 st. ÄB (här). Man beräknar egendomsförhållandena vid efterlevande makens frånfälle.

Exempel:
Kalle och Anna är gifta. De hade gemensamma tillgångar på 2 miljoner. Anna avlider och Kalle erhåller 50 % av deras tillgångar i arv från Anna. När senare Kalle avlider finns det tillgångar värt 4 miljoner. Då ska som huvudregel 50 % gå till efterarvingar. Därav får efterarvingarna 2 miljoner eftersom beräkningen sker av Kalles tillgångar vid hans frånfälle.

Vad händer om den efterlevande maken ger bort sina tillgångar i gåva?
Om den efterlevande genom en gåva eller på annat jämförligt sätt avhänder sig egendom och därigenom orsakar boet väsentligt minskat värde kan, om det anses otillbörligt mot den först avlidnes arvingar, efterlevandes makens arvingar bli tvungna att ersätta efterarvingarna, se 3 kap. 3 § ÄB (här).

Vad som utgör en väsentlig minskning bör, enligt juridisk litteratur,vara runt 10 % av vad den efterlevande maken totalt äger netto, således ska man inte beakta skulder. Vad gäller värdet bör det beräknas när gåvan gavs.

Vidare måste det anses otillbörligt vilket det kan vara om den efterlevande maken gynnar sin nya maka eftersom makan kommer då både få en gåva samt bli berättigad till arv efter den efterlevande maken.

Vad händer om arvingarna inte kan ersätta efterarvingarna?
Om den efterlevande maken har gett en gåva på ett otillbörligt sett till sina egna arvingar och dessa inte kan ge ersättning till efterarvingarna kan gåvan gå åter enligt 3 kap. 3 § 2 st ÄB (här).Talan kan föras av var och en av efterarvingarna. För att en återgång kan ske måste följande förutsättningar vara uppfyllda. Den som mottog gåvan ska inse, eller borde inse, att gåvan har väsentligt minskat arvet för efterarvingarna och att ersättning för denna gåva inte kan utgå. Denna talan måste väckas inom 5 år från det att gåvan mottogs.

Vad gäller i ditt fall:
Som jag har förstått det så vill du, genom gåva, gynna din nya maka. Eftersom din maka är arvsberättigad efter dig enligt 3 kap. 1 § ÄB (här) så kan detta skapa problem eftersom du minskar dina tillgångar. Genom att du minskar dina tillgångar kan då efterarvingarna, din förra frus syskon, missgynnas. Detta kan då leda till att efterarvingarna kommer bli kompenserade när du avlider förutsatt att det är en väsentlig minskning vilket bör, enligt juridisk litteratur, vara omkring 10 % minskning av dina nettotillgångar. Om ersättning inte kan utgå kan dessa efterarvingar väcka talan om att gåvan ska gå åter, dock måste denna talan väckas inom 5 år från det att gåvan mottogs.

Så mitt svar blir att det kan bli svårt att kringgå efterarvingarnas rätt att få ut sin kvotdel av dina totala tillgångar när du avlider (vilket jag antar är 50 % i detta svar). Således blir huvudregeln att de kommer ärva sin kvotdel när du avlider även om du ger bort egendom till din nya fru, för denna egendom kan räknas som dina tillgångar när arvet ska räknas ut.

För att underlätta pedagogiken ger jag ett exempel:
Du och din förra fru ägde gemensamt tillgångar på 2 miljoner. Därav fick du 1 miljon i arv efter henne och 1 miljon från bodelningen. Efterarvsrätten blir då 50 % för din frus syskon. Efter detta skänker du bort 500 000 kr till din nya fru och väsentligt minskar dina tillgångar till 1,5 miljoner. När du avlider har du emellertid ökat dina tillgångar till 2 miljoner. Då ska efterarvingarnas arv beräknas på dina nuvarande tillgångar plus gåvans värde som var på 500 000 kr, vilket då blir 2,5 miljoner. Således ska efterarvingarna erhålla 1,25 miljoner. Som du ser räknar man med gåvan när man räknar ut arvet, vilket gör att det blir svårt att undgå efterarvingarnas rätt till 50 %.

Eftersom jag inte vet exakt hur det ligger till i ditt fall, ex. ekonomiska situation, värdet på tillgångarna du vill skänka/skriva över på din nya fru, hur stora dina tillgångar är idag etc. kan jag inte med 100% säkerhet anse att gåvorna till din fru kommer dras in i arvsberäkningen. Vi på gratisavdelningen är inte praktiserade jurister inom ett specifikt rättsområde, därför rekommenderar jag dig att kontakta vår telefonservice där de kan hjälpa dig vidare eftersom det finns många aspekter att ta hänsyn till.

Telefonservice: 08-533 300 04 (öppet mån-ons 10-16)

Hoppas detta svar gav dig klarhet!

Med vänlig hälsning

Anton Magnusson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1551)
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption
2021-01-18 Blir barnbarn arvingar om de inkluderas i arvlåtarens sista vilja?
2021-01-18 Rätt till arv efter avliden farbror

Alla besvarade frågor (88316)