Går det att samtycka till olaga hot?

FRÅGA
Hej. Kan man dömas till straff för att ha hotat någon om denna gett sitt samtycke till det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om man kan dömas till straff för att med samtycke hota någon kommer jag tillämpa brottsbalken (BrB).


Det brott som kan bli aktuellt är olaga hot

För att det ska vara om en straffbar gärning ska den finnas i brottsbalken (BrB 1 kap. 1 §). Om man hotar någon kan detta röra sig om brottet olaga hot. Hotet ska vara om en brottslig gärning och ske på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för den hotades egna säkerhet eller annans säkerhet (BrB 4 kap. 5 §). Hotet ska alltså vara så allvarligt att den som utsätts kan antas bli rädd på riktigt. I bestämmelsen fäster man främst vikt vid hur situationen verkar ur den hotades synvinkel. Det finns dock inte något krav att den hotade måste ha blivit rädd av hotet, utan det räcker att det är ägnat att göra personen rädd. Om en person uppfyller kraven för olaga hot kan den få böter eller fängelse.

Går det att samtycka till olaga hot?

För att man ska kunna bli dömd för en brottslig gärning är det dock flera steg som ska vara uppfyllda och det finns flera förhållanden som kan göra att personen inte kan dömas för olaga hot. Till exempel ska personen som hotar ha uppsåt. Det finns även ursäktande omständigheter, som kan göra att handlingen inte är straffbar. Samtycke är en sådan ursäktande omständighet.

En gärning som någon begår med samtycke från den som gärningen riktas mot utgör endast ett brott om gärningen är oförsvarlig (BrB 24 kap. 7 §). För att samtycke ska anses föreligga ska det alltså vara frågan om ett giltigt samtycke och gärningen ska inte vara oförsvarlig. För att ett giltigt samtycke ska föreligga ska samtycket finnas vid tidpunkten för gärningen (och under hela utförandet) och den samtyckande ska ha förmåga att förstå innebörden av gärningen. Om gärningen är oförsvarlig bedöms med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter.

Om du hotar personen och den sen ger samtycke kan detta inte anses vara ett frivilligt samtycke. Om samtycket sker innan hotet blir det en bedömning av om gärningen ska anses oförsvarlig eller inte. Det är svårt att säga exakt var gränsen går för vad som anses oförsvarligt om hotet begås under giltigt samtycke. I bedömningen av detta skulle domstolen bland annat bedöma hur stor kränkningen är av hotet och de omständigheter som hotet skett under.

Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Nadja Nordlund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1229)
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende

Alla besvarade frågor (96465)