Går det ansöka om uppehållstillstånd för avsikt att ingå äktenskap under löpande betänketid?

2019-08-19 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag har lämnat in en skilsmässoansökan och fått betänketid beslutad till januari 2020, vilket kom söm en överraskning. Jag har träffat en ny kvinna som bor utanför EU och som jag avser gifta om mig med. Min nya partner är också gravid och väntar nedkomst I april 2020. Vilka möjligheter har vi att:1. Påbörja en uppehållstillståndsansökan före min betänketid löpt ut?2. Att för min nya partner kunna ansöka om uppehållstillstånd från Sverige och utan att behöva lämna Sverige under ansökningstiden om hon vistas här på ett 3 månaders visum då hon ansöker om uppehållstillståndet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Anledningen till att du fått betänketid avseende skilsmässan är antingen att du och din nuvarande make gemensamt begärt det, att någon av er varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som vederbörande har vårdnad för eller att bara en av er vill skiljas (jfr 5 kap. 1-2 § Äktenskapsbalken, ÄktB). När betänketiden löpt ut krävs det att någon av er skickar in till domstolen att skilsmässan ska fullföljas (5 kap. 3 § ÄktB).

När det gäller kvinnan du nu träffat, och som är gravid, finns bestämmelser om uppehållstillstånd och vad som krävs dels i utlänningslagen (UtlL), dels i den s.k. begränsningslagen. Begränsningslagen började gälla den 20 juli 2016 och innehåller vissa tillfälliga specialbestämmelser vid ansökan om uppehållstillstånd. Lagen ersätter vissa bestämmelser i utlänningslagen, bland annat vid ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning.

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Uppehållstillstånd får ges till en utlänning som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt i Sverige om förhållandet framstår som seriöst och inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges (5 kap. 3 a § p1 UtlL). När ansökan på grund av anknytning sker gör Migrationsverket en seriositetsprövning av förhållandet. Syftet med seriositetsprövningen är att man vill undvika ett kringgående av invandringsreglerna. Det är den som ansöker om uppehållstillstånd som ska göra det sannolikt att förhållandet är seriöst. Det innebär att det är kvinnan som ansöker om uppehållstillstånd som ska ange alla faktorer som är av betydelse för att förhållandet är seriöst. Migrationsverket ska vid seriositetsprövningen göra en helhetsbedömning av alla omständigheter i det enskilda fallet och då beakta faktorer som både talar för och emot seriositet. Faktorer som kan läggas till grund för bedömningen är att förhållandet varat en tid, att parterna träffats i viss utsträckning, att parterna har god kännedom om varandra och att de har ett gemensamt språk att kommunicera på. Hänsyn tas också till om parterna har eller väntar barn tillsammans. Det finns således inget uttryckligt förbud mot att ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning under din betänketid. Det kan förvisso argumenteras för att betänketiden, som är till för att motverka förhastade skilsmässor, innebär att det inte är säkert att din skilsmässa kommer att fullföljas. Å andra sidan torde det väga tyngre om ert förhållande framstår som seriöst. Jag kan dessvärre inte finna att er situation är prövad i praxis. Förutsättningarna torde vara större för er om ni har möjlighet att vänta tills din betänketid löpt ut och skilsmässan fullföljts, men det finns som sagt inget uttryckligt förbud mot att ansöka.

Försörjnings- och boendekravet

Uppehållstillstånd på grund av anknytning får beviljas endast om den person som utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (9 § första stycket begränsningslagen). För att kvinnan ska kunna ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig måste du kunna försörja dig och henne. Avgörande är inte hur stor inkomsten är, utan hur stor familjen är och hur hög boendekostnad du har. Du måste ha en inkomst som efter avdragen boendekostnad motsvarar ett så kallat normalbelopp. Det innebär att efter att bostaden är betald ska du ha pengar som räcker till bland annat mat, kläder, hygien, telefon, hushållsel, försäkringar och andra mindre utgifter för tillfälliga behov. Normalbeloppet för två sammanlevande makar 2019 är 8.133 kronor. Det är viktigt att du kan visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster (t.ex. lön) som är tillräcklig för att försörja dig och kvinnan.

Bostaden ska vara av tillräcklig storlek och standard för er att bo i. För två vuxna utan barn är en bostad tillräckligt stor om den har kök eller kokvrå och minst ett rum. Om barn ska bo i bostaden krävs det att det finns fler rum.

Det går bra att hyra en bostad i andra hand, men uthyrningen måste vara godkänd av hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd. Att vara inneboende hos någon annan räknas inte som att ha en godtagbar bostad.

Uppehållstillstånd ska som utgångspunkt sökas i hemlandet

En ansökan om uppehållstillstånd ska som utgångspunkt ske från sökandens hemland, innan inresan (5 kap. 18 § första stycket UtlL). I ert fall innebär det att hon ska söka uppehållstillstånd från sitt hemland, om hon för närvarande är i Sverige ska hon i princip åka tillbaka för att ansöka.

Det finns dock ett undantag som eventuellt kan vara tillämpligt i ert fall. Kravet om att uppehållstillstånd ska sökas från hemlandet gäller inte bland annat då utlänningen ansöker med avsikt att ingå äktenskap, har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där (jfr 5 kap. 18 § andra stycket p5 UtlL). I rättsfallet MIG 2006:8 ansågs det föreligga skäl för att göra undantag för gravid sökande från huvudregeln att uppehållstillstånd ska ha sökts och beviljats före inresan i Sverige. Skillnaden mellan det fallet och ert är att paret i fallet redan var gifta och att kvinnan ansökte på grund av anknytning till sin make. Rättsfallet talar dock för att det åtminstone kan argumenteras för att hon inte ska behöva åka till sitt hemland.

Min rekommendation är att kvinnan försöker ansöka från Sverige enligt anknytningsgrunden att ni har för avsikt att ingå äktenskap. Det finns inget uttryckligt förbud mot en ansökan även om du har betänketid. Ni bör även åberopa undantag från huvudregeln om att ansökan ska göras från hemlandet (se ovan). Om kvinnan får avslag finns det möjlighet att överklaga beslutet. Om så är fallet kan det vara en god idé att anlita en jurist till hjälp. I sådana fall är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och eventuell tidsbokning. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1188)
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?
2021-06-09 Migrationsverket kan begära om ytterligare uppgifter
2021-06-09 Tid till myndighetsbeslut

Alla besvarade frågor (93068)