Gallring i belastningsregistret

2016-04-14 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Från vilket datum gäller gallring ur belastningsregistret för en person som dömts för våld mot tjänsteman till villkorlig dom förenad med samhällstjänst? Personen överklagade till hovrätten som fastställde tingsrättens dom. Är det när domen vunnit laga kraft som gallringstiden börjar löpa eller är det när domen meddelades i första instans? Tingsrättens dom överklagades ju och vann inte laga kraft.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Belastningsregistret (i dagligt tal även brottsregistret, straffregistret eller polisregistret) regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister.

Enligt 3 § ska belastningsregistret bland annat innehålla uppgifter om den som genom dom eller beslut har ålagts påföljd för brott. Enligt 17 § 4 punkten ska uppgifter om villkorlig dom gallras tio år efter det datum då domen eller beslutet meddelades (eller fem år efter domen eller beslutet meddelades om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten).

En dom syns i belastningsregistret även innan den har vunnit laga kraft. Av 16 § 1 punkten följer därför att en uppgift i registret ska gallras om en överrätt genom dom eller beslut har frikänt den registrerade för den åtalade gärningen. Om en överrätt däremot genom dom eller beslut har ålagt en person påföljd för brott (t.ex. genom att fastställa en underrätts fällande dom) kommer en uppgift om överrättens dom eller beslut att föras in i belastningsregistret.

Av det ovan nämnda följer att gallringstiden i ditt exempel börjar löpa från det datum då hovrätten meddelade sin dom.

Med vänliga hälsningar

Axel Strandborg
Fick du svar på din fråga?