Gäller mitt gamla anställningsavtal vid byte av arbetsgivaren och arbetsplats inom samma koncern?

FRÅGA
Hej, jag har bytt arbetsgivare men inom bägge bolagen tillhör samma koncern. Jag fick inget nytt anställningsavtal när jag bytte arbetsplats och undrar nu vad som gäller då, gäller mitt gamla anställningsavtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst så regleras frågor om anställningsförhållanden i lag om anställningsskydd (LAS).

I din fråga uppger du att de båda bolagen ingår i en koncern. Vad som utgör en koncern framgår av bland annat av 1 kap. 11 § aktiebolagslag (ABL). Då inga närmare uppgifter lämnas om ägarförhållandena i frågan utgår svaret från att det rör sig om aktiebolag samt att villkoren för att vara en koncern i ABL är uppfyllda.

Aktiebolag är en juridisk person. Din tidigare arbetsgivare kan inte ensidigt flytta dig eller flera arbetstagare till annan juridisk person. En övergång av anställningen till ett annat bolag inom samma koncern innebär att du formellt får en ny arbetsgivare. Att bolagen ingår i samma koncern saknar således betydelse.

Du frågar om din nya arbetsgivare ska upprätta ett nytt anställningsavtal eller om ditt tidigare anställningsavtal fortsätter att gälla trots att du fått en ny arbetsplats. Vid byte av arbetsgivare ska du få ett nytt anställningsavtal. Dels måste din tidigare arbetsgivare informera dig om att ett byte kommer att ske (och du verkar av frågan samtyckt till det), dels måste den nye arbetsgivaren erbjuda dig ett nytt anställningsavtal. Att både den nye och tidigare arbetsgivaren ingår i samma koncern saknar betydelse. Arbetsgivaren har en skyldighet att upprätta ett anställningsavtal inom en månad, förutsatt att din anställningstid inte är längre än tre veckor, men så verkar det inte vara i ditt fall (6 c § LAS).

Din nya arbetsgivare kan således fullgöra sin skyldighet genom att upprätta ett anställningskontrakt med alla väsentliga uppgifter för anställningen. Skyldigheten innefattar däremot inget formkrav för själv anställningsavtalet i sig, en muntlig överenskommelse är lika bindande som ett skriftligt anställningsavtal.

Det kan tilläggas att anställningsskyddet för arbetstagare bygger på en presumtion om tillsvidareanställning, om inget annat framgår av ditt anställningsavtal (4 § LAS). Av frågan framgår inte vilken anställningsform du har, men utgångspunkten är tillsvidareanställning. Det innebär att din nya arbetsgivare, vid en eventuell uppsägning, måste ange sakliga skäl för detta (7 § LAS).

Vid en eventuell uppsägning hos din nya arbetsgivare har du rätt att tillgodoräkna dig tiden du arbetat hos din föregående arbetsgivare förutsatt att de tillhör samma koncern samt att inget avbrott skett under tiden du bytt arbetsgivare (3 § p.1 LAS). Du har vidare alltid rätt till minst en månads uppsägningstid (11 § första stycket LAS). Det ska dock tilläggas att 11 § LAS är semidispositiv, det betyder att annat kan avtalas genom kollektivavtal, (se 2 § fjärde stycket LAS). Det framgår inte av din fråga om kollektivavtal finns på din arbetsplats men om så skulle vara fallet kan du ha en en längre uppsägningstid än det som följer av LAS.

Sammanfattningsvis gäller inte ditt gamla anställningsavtal hos din nya arbetsgivare och din nya arbetsgivare är skyldig att upprätta ett nytt anställningsavtal (förutsatt att du kommer jobba där mer än tre veckor). Jag skulle råda dig i första hand att kontakta din nya arbetsgivare om anställningsavtalet och efterfråga ett nytt och även, om du är medlem i ett fackförbund, att kontakta dem angående din frågeställning.

Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Isabelle Sewelén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll