Gäller ett äktenskapsförord ovillkorligt eller kan det åsidosättas på grund av oskälighet?

Hej, är sambo sedan lång tid. Vi har diskuterat att gifta oss

för att säkerställa att den sista av oss kan bo kvar.

Om vi gifter oss vill jag ha ett äktenskapsförord som säger

att "all egendom för respektive part är enskild".

När jag läser Er och andra webbars frågor om skilsmässa och

bodelning så ser man ett det är inte entydigt att ett äktenskapsförord

verkligen gäller ovillkorligt.

Mitt företag äger mina tjänstepensioner (= inflytande).

Vidare har jag en privat pensionsförsäkring.

Båda har betalats av mig till 100%.

När man läser om bodelningar framgår att tjänstepensioner som är

möjliga att överlåta samt privata pensioner skall ingå.

Sedan läser jag också att både tjänstepensioner och privata pensioner

kan trots äktenskapsförord ändå dömas att ingå i en bodelning om det

anses "oskäligt" annars.

Riktigt "snömos" alltså, man vet aldrig hur ett äktenskap går.

Min fråga är, gäller ett äktenskapsförord ovillkorligt avseende texten

"all egendom skall vara enskild" till 100% eller kan domstolen ändå

åsidosätta äktenskapsförordet med något slags "oskälighets" resonemang

och ge bort tex företag och pensioner?

I så fall är ju ett äktenskapsförord ett meningslöst avtal om det kan

sättas ur spel så enkelt, hela iden faller ju faktiskt.

Finns det rättsfall där rätten trots äktenskapsförord gjort om

enskild egendom (pensioner, företag) till giftorättsgods pga "oskäligt"?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga vill du veta huruvida det är tryggt att skriva ett äktenskapsförord och om ett sådant säkerställer att viss eller all egendom görs till enskild för att inte ingå i en bodelning. Du har helt rätt i din framställning i frågan, att vissa pensioner ska ingå i en bodelning som giftorättsgods. Däremot går det i princip att hindra med hjälp av ett äktenskapsförord om det är riktigt utformat.

Genom ett äktenskapsförord kan makar (eller blivande makar) bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara vederbörandes enskilda egendom. Äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av båda makarna samt registreras hos Skatteverket (7 kap. 3 § Äktenskapsbalken, ÄktB).

Det finns, i undantagsfall, möjlighet att jämka eller lämna ett villkor i ett äktenskapsförord utan avseende om det är oskäligt med hänsyn till förordets innehåll, omständigheterna vid förordets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (12 kap. 3 § första stycket ÄktB). Bestämmelsen har utformats med avtalslagens generalklausul som förebild, enligt vilken avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (jfr 36 § avtalslagen). Som förutsättning för jämkning nämns att ett villkor i äktenskapsförordet är oskäligt. Hela förordet i sig behöver inte vara oskäligt. Det har däremot starkt betonats i såväl litteratur som förarbeten att jämkning av äktenskapsförord ska vara en utpräglad undantagsföreteelse. Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två parter, grundprincipen att avtal ska hållas får inte undermineras genom flitigt bruk av jämkningsregler.

Högsta domstolen har prövat 12 kap. 3 § första stycket ÄktB endast i ett mål. I målet hade makarnas äktenskap varat i elva år när de upprättade ett äktenskapsförord. Enligt äktenskapsförordet skulle all egendom, som de då ägde eller därefter förvärvade vara enskild. De hade två barn tillsammans. Förordet tillkom i samband med störningar i äktenskapet. Detta fortsatte sedan och hade varat cirka 23 år vid skilsmässan. Vid tiden för förordets tillkomst ägde mannen en fastighet (vars taxeringsvärde då uppgick till 45 000 kr), en gammal personbil, en högsjöbåt jämte motor, ett båthus på arrenderad mark och ospecificerade bankmedel. Hustrun ägde då vissa husgeråd, möbler, en filmkamera och en annan kamera, en kikare samt ospecificerade bankmedel. Året efter skilsmässan hade mannens fastighet ett värde om 570 000 kr. Hans enskilda egendom omfattade vidare bl.a. en båt, som han köpt för 145 000 kr, en husvagn samt en bil av äldre modell. Därtill hade han dock skulder om 250 000 kr. Hustrun ägde vid skilsmässan bohaget, som enligt henne hade ett värde omkring 10 000 kr, och obligationer till ett oklart värde om 3 000–20 000 kr. Hennes skulder uppgick till 3 000 kr. Mannen behöll en del av bohaget och betalade hustrun härför 6 000 kr enligt hennes uppgift och 10 000–12 000 kr enligt mannens egen utsaga. Under äktenskapet hade hustrun arbetat ett antal år, mest på deltid, samt studerat. Hennes inkomster hade därmed varit begränsade medan mannen enligt egen uppgift hade haft "tämligen stora inkomster". Mannen hade tagit initiativet till äktenskapsförordet och åberopade som motiv, att han ville försäkra sig om att inte hans fastighet skulle behöva säljas vid en eventuell framtida skilsmässa utan i stället kunna tillfalla barnen så småningom. Inför upprättandet av förordet gjorde makarna två besök hos advokat, där olika frågor i sammanhanget diskuterades. I samband med förordet upprättades också ett inbördes testamente. Tingsrätten ogillade hustruns talan om jämkning av det aktuella förordet. Domen fastställdes utan särskild motivering av såväl hovrätten som av HD. I sina domskäl konstaterade tingsrätten bl.a. att det inte kunde anses ha rått något påtagligt missförhållande mellan vad som blev mannens enskilda egendom och vad som tillföll hustrun. Ifrågavarande fastigheten hade visserligen genomgått en betydande värdestegring men att denna utveckling "varit möjlig att förutse, för att inte säga närmast självklar". Därtill framhöll domstolen, att värdestegringen hade ett direkt samband med att mannen lagt ned pengar och eget arbete på om- och tillbyggnad av huset. Det antecknades också, att hustrun ingalunda kunde sägas vara utblottad vid skilsmässan (NJA 1993 s. 583).

Enligt litteraturen visar HD:s avgörande från 1993 att jämkningsbestämmelserna i 12 kap. 3 § första stycket ÄktB ska tillämpas restriktivt och att det inte är tillräckligt för jämkning av äktenskapsförord att det kommit att råda en påtaglig snedfördelning av makarnas egendom. Avgörande är istället huruvida äktenskapsförordet är oskäligt med beaktande av samtliga omständigheter. Grund för jämkning torde exempelvis kunna föreligga när ena parten fått till stånd ett äktenskapsförord genom aggressivt uppträdande, överraskningstaktik eller annat missbruk av förhandlingsläget.

Sammanfattningsvis är ett äktenskapsförord ett säkert sätt att göra egendom enskild och trygga den vid en skilsmässa. Det finns möjligheter att jämka ett äktenskapsförord, däremot rör det sig om rena undantagsfall. Det finns i Äktenskapsbalkens 12 kapitel även andra möjligheter till jämkning (jfr 12 kap. 1-2 § ÄktB). Enligt nämnda bestämmelser kan det om en hälftendelning av giftorättsgods anses oskälig göras avsteg från bodelningsreglerna så en make får behålla mer av sitt giftorättsgods. Det finns en rangordning mellan jämkningsbestämmelserna, innebärande att 12 kap. 1-2 § ÄktB ska användas i första hand och att jämkning av äktenskapsförord kan aktualiseras först om ingen av de andra bestämmelserna är möjliga. Det är, sett till praxis, förarbeten och litteratur, väldigt ovanligt med jämkning av äktenskapsförord, varför det enligt min uppfattning är ett säkert sätt att göra egendom enskild och trygga den vid en skilsmässa.

Min rekommendation om ni ska upprätta ett äktenskapsförord är att ni tar en titt på Lawlines avtalstjänst, i vilken ni till ett konkurrenskraftigt pris kan få ett äktenskapsförord korrekt juridiskt utformat. Vill ni hellre ha hjälp med upprättandet av en av våra jurister kan vi givetvis vara behjälpliga med det. Vi kan prata vidare om era möjligheter då du beställt telefonuppföljning till svaret. Jag kommer att ringa dig imorgon, tisdagen den 13 augusti, klockan 9.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte är lämplig för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se dessförinnan, så bokar vi in en annan tid!

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning