Gäller beslut om rätt till LSS-stödinsats omedelbart?

2019-12-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Har fått rätt på överklagan från förvaltningsrätten att min man tillhör persongrupp 3 men kommun ska överklaga till kammarrätten dom tycker inte han tillhör persongrupp 3, Undrar om han har rätt till assistent redan nu när han fick rätt i förvaltningsrätten ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din man ansökt om att få stödinsatsen biträde av personlig assistent med grund i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Därutöver tolkar jag frågan som att förvaltningsrätten beslutat att han tillhör den tredje personkretsen (1 § tredje punkten LSS) och att han även i övrigt har rätt till biträde av personlig assistent (7 § och 9 § andra punkten LSS).

Utgångspunkten är att beslut enligt LSS gäller omedelbart

Ett beslut om rätt till stödinsats gäller som utgångspunkt omedelbart (27 § fjärde stycket LSS). Domstolen har dock möjlighet att bestämma att ett beslut inte ska gälla omedelbart men då ska beslutet istället börja gälla när det fått laga kraft (27 § femte stycket LSS). Ett beslut får laga kraft när överklagandefristen har gått ut eller om det inte finns någon möjlighet att överklaga ett beslut.

Huruvida din man har rätt till personlig assistent direkt med grund i förvaltningsrättens beslut eller inte beror därför på vad förvaltningsrätten har beslutat. Om det i beslutet står att det ska börja gälla när det får laga kraft så gäller din mans rätt till personlig assistent inte direkt. Om det inte står något om när beslutet börjar gälla så har din man omedelbart rätt till assistent på grund av beslutet.

Om beslutet gäller omedelbart

Gäller beslutet omedelbart innebär detta att kommunen är skyldig att verkställa beslutet och därmed utan dröjsmål bevilja din man stödinsatsen biträde av personlig assistent. Därför rekommenderar jag er (om beslutet gäller omedelbart) att ta kontakt med kommunen och med hänvisning till förvaltningsrättens beslut begära stödinsatsen.

I och med att du nämner att kommunen vill överklaga beslutet till kammarrätten kan situationen bli lite knepigare än det ovan beskrivna. Om kommunen överklagat beslutet får kommunen dröja med att verkställa stödinsatsen, under förutsättning att kommunen snarast inkommer med ett inhibitionsyrkande till kammarrätten. Ett inhibitionsyrkande innebär att kommunen yrkar att förvaltningsrättens beslut om rätt till stödinsats inte ska gälla omedelbart, utan att det ska gälla först när kammarrätten fattat beslut i frågan. Om kammarrätten avslår inhibitionsyrkandet ska kommunen omedelbart bevilja din man stödinsatsen.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1287)
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?
2021-05-01 Varför får barer hälla ut min alkohol vid stängning?
2021-05-01 Kan medborgare nekas inresa?
2021-04-30 Tillgänglighet av domslut

Alla besvarade frågor (92013)