Frångående av makars försörjningsplikt gentemot varandra

2020-04-02 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Jag undrar om ni skulle vilja hjälpa mig att hitta möjliga exempel på vilka "synnerliga skäl" det kan finnas till att förbise att försörjningsplikt råder makar emellan. Bakgrund till min fråga;Jag är gift (har ansökt om skilsmässa) och min make är sedan några månader försvunnen. Nu har jag kommit till en punkt där jag inte längre har ekonomiska möjligheter att i nuläget helt försörja mig själv och mina tre minderåriga barn. Då jag ansökt om bistånd enl SoL får jag veta att där finns ingen hjälp att få till följd av att äktenskapsbalken så tydligt (enligt socialsekreteraren) uttrycker att det råder försörjningplikt makar emellan.Hur skulle man i mitt fall, som ni ser det, kunna finna skäl att förbise att försörjningsplikt råder.Som jag känner det är utredningen gjord endast utifrån ett vuxenperspektiv. Hur skulle jag kunna be ansvarig utredare lyfta in och fram också barnperspektivet. Hur skulle det kunna hjälpa både mig och mina barn i väntan på dom i äktenskapsskillnad meddelas?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. När det kommer till bistånd och makars försörjningsplikt är det äktenskapsbalken (ÄktB) samt socialtjänstlagen (SoL) som ska tillämpas. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Makars försörjningsplikt gentemot varandra.

Huvudregeln är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Man har alltså alltid ett primärt ansvar att svara för sina egna utgifter och åtaganden, trots äktenskapet. Försörjningsplikten träder därför in när den ene makens förmåga att täcka sina personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, inte räcker (6 kap. 2 § ÄktB).

I ditt fall verkar det som att äktenskapsskillnaden (skilsmässan) ska föregås av betänketid, eftersom du har tre minderåriga barn som du har vårdnaden över (5 kap. 1 § andra meningen ÄktB). Har betänketiden löpt under minst sex månader, skall dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna då framställer ett särskilt yrkande om det (5 kap. 3 § andra meningen ÄktB). Utifrån den information som du har angett tolkar jag det som att denna betänketid fortfarande löper.

Försörjningsplikten under betänketiden

Under betänketiden är du fortfarande juridiskt sett gift med din make. Huvudregeln i sådana fall är att din make är skyldig att skjuta till de pengar som behövs för dina personliga behov samt för familjens underhåll (6 kap. 2 § ÄktB). Eftersom han försvunnit helt ur bilden kan man argumentera utifrån att ni inte längre varaktigt bor tillsammans, och då ska han fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag (6 kap. 6 § första stycket ÄktB). Om den ena maken försummar sin underhållsskyldighet, får domstolen ålägga den maken att betala underhållsbidrag till den andra maken (6 kap. 5 § ÄktB). Man får inte grunda sin talan på underhåll längre tillbaka i tiden än 3 år (6 kap. 9 § ÄktB).

Socialsekreterarens invändningar

Huvudregeln är att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (4 kap. 1 § första stycket SoL). Vid bedömningen huruvida bistånd ska utges, ska man (bl.a.) utgå ifrån egenansvarsprincipen, alltså i vilken omfattning du själv kan tillgodose dina behov. Här är socialtjänstens ohindrad att ta i beaktning den samlade ekonomiska förmågan hos de som lever i hushållsgemenskap, inklusive makar och sambor. Du måste alltså ha gjort allt i din makt för att kunna tillgodose dina och dina barns behov. Socialnämndens bistånd ska ses som det sista alternativet. Sammanfattat kan man i detta fall tolka det som att socialnämnden utgår ifrån en viss prioriteringsorder vad gäller försörjningsstöd. Denna kan se ut så här:

1. Dina egna möjligheter att försörja dig själv och dina barn (egenansvarsprincipen)

2. Din makes försörjningsplikt gentemot dig och barnen (enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken)

3. Försörjningsstöd från socialnämnden (enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen)

Mycket riktigt påpekar socialsekreteraren, i enlighet med prioriteringsordningen ovan, att makars försörjningsplikt går före rätten till försörjningsstöd. Vad detta innebär är att du måste ha försökt kräva din rätt till underhållsbidrag från din make med hjälp av de ovanstående bestämmelserna i äktenskapsbalken innan du ansöker om försörjningsstöd från socialnämnden.

Synnerliga skäl att frångå makars försörjningsplikt

I vissa fall kan man, såsom du korrekt påpekar, frångå det primära ansvaret som makar har gentemot varandra vid ansökning om försörjningsstöd. Detta kan t.ex. vara

- Om det är uppenbart olämpligt att makarna har gemensam ekonomi, exempelvis vid en familjevåldssituation.

- Då någon av makarna är oförmögen att ta sitt ansvar för resten av familjen.

- Vid akuta nödsituationer (Se avsnittet nedan om nödprövning och akut bistånd).

Om det visar sig att din make vistas utomlands är socialnämnden inte skyldig att utreda hans eller hennes ekonomiska förhållanden utan det är du som har bevisbördan för att din make saknar sådan ekonomisk förmåga.

Nödprövning och akut bistånd

Skulle det vara så att du får avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd ska socialsekreteraren utföra en nödprövning. Socialsekreteraren ska då ta ställning till om ditt hushåll riskerar att lida nöd eller ej. Vad detta främst innebär är t.ex. att mat kommer att saknas eller att du inte har tillgång till nödvändig medicinering för dig eller dina barn.

I dessa situationer läggs stor vikt på att utreda och ta hänsyn till barns situation. I och med att du har tre barn att ta hand om och att maken inte alls kan nås talar detta till din fördel vid en eventuell nödprövning. Man beaktar även sjukdomar, sociala problem etc.

Om du fortfarande känner dig osäker på hur du ska kunna gå vidare med din fråga rekommenderar jag att du tar kontakt med en av våra jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (988)
2020-11-12 Vem får underhållsstödet om barnet är över 18 år?
2020-11-04 Har makar underhållsskyldighet gentemot varandra även när de lever åtskilda?
2020-10-31 Måste jag betala underhållsstöd till mitt barn som inte bor hemma?
2020-10-31 Kan man få underhållsbidrag i efterhand?

Alla besvarade frågor (86388)