FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt20/07/2018

Från vilken tidpunkt räknas preskriptionstid för brott?

Jeg viser til ditt svar her om preskription av straffebrott: https://lawline.se/answers/preskriptionstid-for-brott

Ved et pågående brott som varer over flere år till ex. kidnapping, familievold og seksuelle overgrep; starter preskritionen ved kidnappingens første dag eller siste dag slik som i Norge?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).

Som du säkert sett framgår inte av 35 kap. 1 § BrB från vilken tidpunkt preskriptionstiden ska börja räknas. I regel räknas den enligt 35 kap. 4 § BrB från den dag då brottet begåtts, och om brottet förutsätter att viss verkan av handlingen inträtt ska det räknas från den tidpunkten. Detta gäller exempelvis för de flesta fall av sexual- och våldsbrott, som du nämner.

En kidnappning skulle, beroende på omständigheterna, juridiskt klassas som olaga frihetsberövande enligt 4 kap. 2 § BrB. Olaga frihetsberövande är ett så kallat perdurerande brott, vilket innebär att det anses pågå under hela tiden ett visst tillstånd, exempelvis någons frihetsberövade tillstånd, består. Detta innebär att frågan blir svårare eftersom brottet enligt regeln om att räkna preskriptionstid från fullbordandet då i princip skulle kunna preskriberas medan det ännu pågår.

I rättsfallet NJA 2013 s. 467 konstaterade Högsta domstolen (HD) följande: "[…] i och för sig vara naturligt att behandla brottsligheten på samma sätt som t.ex. olaga frihetsberövande (se härom bl.a. Nils-Olof Berggren m.fl., a.a. s. 3 f.). Med hänsyn främst till brottets [olaga energiavledning] speciella karaktär och till att brottet innefattar förfaranden av olika slag framstår det emellertid som mest förenligt med preskriptionsreglernas syften att olovlig kraftavledning preskriberas så att det döms till påföljd bara för den del av brottet som ligger inom den tillämpliga preskriptionstiden." Det HD säger är alltså att det aktuella brottet, olaga energiavledning, ska preskriberas successivt under tiden det begås, så att gärningsmannen aldrig kan dömas för att ha begått brottet under en längre tid än själva preskriptionstiden. Av domskälen följer dock även, indirekt, att olaga frihetsberövande inte behandlas så. Olaga frihetsberövande anses istället ha simultan preskription, det vill säga att hela brottet antingen måste vara preskriberat eller inte. I detta fall räknas preskriptionstiden enligt min uppfattning från tiden då brottet begicks enligt 35 kap. 4 § BrB, det vill säga från den senaste dag då brottet begicks, det vill säga den dag då brottet slutade begås.

För att sammanfatta: enligt min uppfattning räknas preskriptionstiden för olaga frihetsberövande från den dag då brottet slutade begås, brottets sista dag som du uttryckte det. När det gäller vålds- och sexualbrottet behandlas istället varje brott som ett eget brott och har en egen preskriptionstid utifrån den dag det begicks.

Om du hade svårt att förstå något får du gärna lämna en kommentar så ska jag göra mitt bästa för att förklara. Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo