Från mobbning till olaga hot och ofredande

FRÅGA
Min styvdotter har varit mobbad under flera år i skolan och fick idag en massa påhopp via snapchat. Till sist skickar en av de som mobbat henne en bild på en utgrävd grop med texten att där ska hon begravas levande. Killen i fråga är 15 år gammal. Bilden med text och vem som skrev är sparad. Är detta tillräckligt för att göra en polisanmälan och vad kan jag förvänta mig för resultat av en anmälan?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Baserat på din fråga och dess ordalydelse kan jag inte konstatera att det bevis ni har för mobbningen räcker för en fällande dom. Däremot kan jag finna att handlingarna som pojken begår mot din styvdotter kan anses uppfylla rekvisiten för olaga hot enligt 4 kap. 5 § BrB samt för ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB.


Brotten mot din styvdotter
Det framgår av 4 kap. 5 § BrB för olaga hot att hotet om att en person ska begå en brottslig gärning mot en annan person för att framkalla fara för sin eller annan persons säkerhet, frid eller frihet utgör en brottslig handling, vilket är straffbart med böter eller fängelse. I ert fall där din styvdotter har fått en bild skickad till sig som visar en utgrävd grop samt med en tillhörande text om att hon ska begravas levande i den gropen. Den bilden som din styvdotter mottog med den tillhörande texten kan anses utgöra en ambition från den 15-årige pojken om att begå ett brott. Det i sig torde skapa stor rädsla för styvdotter där hon troligtvis är rädd för sitt liv, frid, säkerhet samt frihet.

För ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB gäller att en person utsätter en annan person för "störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt". Av lagkommentaren framgår att s.k telefonterror, alltså att en person utsätts för påhopp genom omfattande kontakt genom meddelanden på olika sätt kan även anses utgöra ofredande. Av frågans ordalydelse skriver du att hon har fått massa påhopp genom snapchat vilket bör kunna anses utgöra s.k telefonterror.

För att en person ska kunna fällas för ofredande ska syftet vara att kränka den andre personen och det ska vara på ett kännbart sätt. Då brottet är kopplat till brottsoffret känslor vid tidpunkten för brottets förverkligande, innebär det bl.a att det är av stor vikt för vad din styvdotter upplevde för känslor samt hur hon kände sig när hon blev utsatt för påhoppen via snapchat. Om din styvdotter upplevde att påhoppen var kränkande samt kände rädsla, torde pojkens handlande falla inom ramen för ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB.


Utgången av fallet
Eftersom din fråga är väldigt kort och informationen är begränsad är det svårt att konstatera det ena eller andra. Vidare skriver du att ni har sparat en bild med en tillhörande text där det står att hon ska begravas levande samt att mobbningen mot din styvdotter har pågått under flera år.
Enligt min åsikt har din dotter blivit utsatt för olaga hot samt ofredande enligt ovanstående lagrum. Hur detta sedan utspelar sig i domstol är beroende av många faktorer. Vad för typ av utfall av domen samt eventuellt straff är baserat på hur pass stark din bevisning är för att en fällande dom ska vara aktuellt. Det finns en möjlighet att det inte räcker att endast med en bild och en tillhörande text för att få en fällande dom, men jag finner det ändå som tillräckligt för en anmälan. Jag råder er därför att samla på så mycket bevis som möjligt för att ni ska kunna bevisa er ståndpunkt samt vad denne pojke har utsatt er dotter för och hur länge detta har pågått. Därefter är det upp till domstolen att bevisvärdera bevisningen.

Vad för typ av straff pojken kan få är också svårt att konstatera. När en domstol bestämmer om ett straff baseras dem det på tidigare brottslighet, ålder, typ av brott, risken för återfall m.m. Det är även avgörande vad för straffvärde som återfinns i lagen, alltså om brottet bör straffas med böter eller fängelse. Vidare har domstolen möjligheten för personer under 21 år att döma till vård. Det går således att för enkelhetens skull konstatera varken det ena eller andra. Resultatet av fallet är upp till domstolen att avgöra.
Vänliga hälsningar,

Edessa Barmousa Altun
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91198)