Frågor om underhållsbidrag m.m. då ett samboförhållande tagit slut

2019-05-05 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo har två döttrar på 9 och 10 år. Nu ska vi separera efter 15 år. Vi bor idag i hyresrätt, en 4:a. Bakgrund: Min f.d. sambo är höginkomsttagare och har rest under hela förhållandet. Jag har ansvarat för barnen, och från att arbetat heltid till att arbeta deltid, 70-80 % de senaste 4 åren, fr 2015. Hade hemmatjänst innan 2015 som gjorde att jag mäktade med heltid. Nya arbetet krävde mer och jag tog en lägre tjänstegrad för att lösa ut allt med barnen på egenhand och med överenskommelse med min fd sambo. FRÅGA 1. Vad har jag för ekonomiskt skydd/bidrag vid separationen nu? Det enda jag vill är att våra barn ska få samma standard hos oss båda. FRÅGA 2. Vilka rättigheter har jag som separerad med minderåriga barn? Vi är inte klara med hur mkt barnen ska var hos honom pga hans arbete. Han vill ha 50% men jag tvivlar det blir så utan med 70% hos mig. FRÅGA 3. Det här med min pensionsförlust då jag tagit barnen. Kan man få ut kompensation för pension etc. då jag mer eller mindre varit tvungen att jobba deltid, pga. hans resande? Detta har tyvärr inte sparats vid sidan av. Vi har inga direkta tillgångar utan bara individuellt sparande till våra barn samt till oss själva. Min fd sambo har lån på seb 340 000 kr, ena del av lånet ville han ha mig som medsökande, men att jag inte behövt betala av. Annars har jag själv inga egna skulder förutom csn som dras varje månad. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Sambolagen (2003:376) (SamboL) är aktuell i ditt fall, för att frågorna rör en samboendeseparation. Jag förutsätter att ni inte avtalat om att bodelning inte ska ske enligt sambolagens bestämmelser eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen genom ett s.k. samboavtal, 9 § SamboL. Jag kommer därför att utgå från vad bestämmelserna i sambolagen säger.

Vad har jag för ekonomiskt skydd / bidrag vid separationen? Vilka rättigheter har jag som separerad med minderåriga barn?

När ett äktenskap tar slut finns regler om underhållsbidrag mellan makar, vilket regleras i 6 kap. äktenskapsbalken (1987:230). Då kan den ena maken ge underhållsbidrag under en övergångstid under/efter skilsmässan med vad som är skäligt med hänsyn till förmåga och övriga omständigheter. En sådan rättighet finns dessvärre inte i sambolagen och gäller därför inte i motsvarande mån för sambos som har separerat.

Dina barn har däremot rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern, för att du som vårdnadshavare ska kunna försörja barnen. Enligt föräldrabalken (1949:381) (FB) 7 kap. 2 § ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala ett bidrag till barnet ifall föräldern exempelvis har gemensam vårdnad men inte bor varaktigt tillsammans med den andra föräldern. Bidraget fastställs genom avtal eller dom. Underhållsskyldigheten gäller tills barnen fyllt 18 år och ska ske efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga, FB 7 kap. 1 §.

Ni får bestämma själva om din f.d. sambo ska ge underhållsbidrag och hur mycket det i sådana fall ska handla om. Som hjälp för att bestämma detta kan man använda sig av det beräkningsverktyg Försäkringskassan erbjuder, se här.

Det är även möjligt att ansöka om underhållsbidrag hos Försäkringskassan ifall inte den andra föräldern vill betala. För barn upp till 11 år kan man ha rätt till 1573 kr i månaden, eller 1723 kr då barnet är mellan 11-15 år, 18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken (2010:110).

Kan man vid upplösandet av samboförhållandet få kompensation för pensionsförlust?

Sambolagen reglerar dessvärre inte heller situationer där en sambo kan ha rätt till kompensation för pensionsförlust, utan det är något som samborna kan avtala om själva om parterna finner det nödvändigt. För makar kan sådant diskuteras i samband med fastställande av ev. underhållsbidrag, för att arbete i hemmet ibland kan påverka storleken på bidraget. Det är tillåtet att göra avsteg från sambolagens bestämmelser, med undantag för regeln i 22 § SamboL.

Något om bodelningen:

Det som ska ingå i en bodelning enligt sambolagen är sambornas gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning, s.k. samboegendom enligt 3 § SamboL. Barnens och ert individuella sparande ingår därför inte i bodelningen, medan lånet ni båda står på torde ingå i bodelningen ifall det förvärvats för gemensam användning. Rätten till bodelning gäller i ett år, eftersom en sambo ska begära detta senast ett år efter att förhållandet tog slut, 8 § SamboL.

Det är möjligt att jämka en bodelning, dvs. att den "svagare" parten får rätt till mer än hälften av samboegendomen, om det med hänsyn till förhållandet längd, sambornas ekonomiska förhållanden eller omständigheterna i övrigt är oskäligt att dela lika på egendomen, 15 § SamboL. Då görs en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Jämkningsregeln ska dock tillämpas restriktivt.

Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (895)
2020-02-18 Betala underhåll efter att min son fyllt 18?
2020-02-16 Underhållsskyldighet för barn i gymnasiesärskola
2020-02-11 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar? Del 2
2020-02-08 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar?

Alla besvarade frågor (77172)