Frågor om återvinning, konkurs och bolån

FRÅGA
Jag har fått inledande på skuldsanering och nu ska min berättelse in, jag har fått utkast från min handläggare. Har haft löneutmätning i 1 1/2år. Jag har/hade en bostadsrätt med min sambo 50/50 ägare(köptes 2016). När jag blev utmätt(2017) så stod vi båda som ägare. Under utmätning överförde jag min andel till henne då hon betalt större delen av kontantinsatsen ca 90%(skuldebrev mellan oss) , resterande av kontantinsats betalade hon till mig vid senare tillfälle (2016 dec). Överlåtelsen gjordes när bostaden var under utmätning. Vi överklagade och vann itingsrätten, då det ej fanns övervärde i bostaden så den kunde inte utmätas. Dock ansåg dom att vi var ägare 50/50. Min sambo står nu som ensam ägare i brf men vi båda på bolånet.Min handläggare under skuldsaneringen har inkluderat bolånet i utmätning med hänvisning till tredjemanspant. Ska tilläggas att jag har många olika borgenärer. Hon har också hänvisat till tingsrättsdomen i berättelsen. Iom bolånet får övriga borgenär betydligt mindre procent betalt än vad dom annars skulle få.Frågor.Kan det göras återvinning, överlåtelsen gjordes för ca 1 år sen? Hur går återvinning till? Hennes tidigare bostadsrätt var enskild egendom och pengarna användes till denna bostad. Kan den utmätas öht då?Kan bolånet sägas upp om det ingår?Vid personlig konkurs kan bostaden säljas utan övervärde? Kan jag gå i PK även med tingsrättsdomen som kom i januari i år(inget att utmäta)? Har inget företag eller andra tillgångar.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan rör obeståndsrätt. Eftersom din fråga innehåller många frågor besvarar jag dem en efter en här nedan.

- Kan det göras återvinning, överlåtelsen gjordes för ca 1 år sen?

- Hur går återvinning till?

Svar: Återvinning kan ske om vissa förutsättningar är uppfyllda för överlåtelser som skett upp till 5 år bakåt i tiden men tiden kan förlängas då överlåtelsen sker till någon närstående.

Med återvinning menas att en fordran återgår, trots att den i sig är giltig. Det finns vissa tillgångar som inte kan bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar måste först vara uppfyllda. Återvinning kan inte ske av gäldenärens betalning av skatter och andra liknande statliga avgifter, tull och ränta på sådana fordringar. Vidare omfattas inte fordringar på underhållsbidrag till före detta make eller barn av reglerna om återvinning. Det är framförallt statliga fordringar och andra fordringar som gäldenären har en tydlig skyldighet att betala som inte omfattas av återvinningsreglerna. Således kan fordringar som uppkommer efter ett vanligt avtalsingående i regel bli föremål förr återvinning.

Förutsättningar för som måste uppfyllas för att återvinning ska kunna ske är att det kan konstateras att om gäldenären företar en rättshandling, d.v.s. ingår ett avtal, som leder till att en borgenär otillbörligt gynnas framför de andra borgenärerna, alternativt att gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna, ska återgå om gäldenären var eller genom rättshandlingen blev insolvent. Med borgenär menas någon som har rätt att utkräva fullgörelse av en fordran och insolvent innebär att man inte längre har förmåga att betala sina skulder. Vidare omfattas den situationen då gäldenären genom rättshandlingen i förening med någon annan omständighet blir insolvent. Dock förutsätts att gäldenärens motpart antingen kände till eller borde ha känt till både gäldenärens insolvens och omständigheterna som gjorde handlingen otillbörlig för att rättshandlingen skall återgå. För det fall rättshandlingen har företagits gentemot en närstående till gäldenären, d.v.s. make, sambo, förälder och dylikt, presumeras den närstående ha sådan kännedom. För att undgå återvinning måste den närstående i dessa situationer visa att denne varken har haft kännedom om omständigheterna eller borde ha haft det. Vidare gäller att om rättshandlingen företogs mer än fem år före dagen då konkursansökan kom in till tingsrätten, vilket kallas för fristdagen, ska återvinning endast ske om rättshandlingen har företagits gentemot någon närstående till gäldenären.

Reglerna om återvinning finns i konkurslagen 4 kap. Återvinning förutsätter att du är i konkurs enligt 4 kap 1 § och enligt 4 kap 5 § anges att: "En rättshandling (avtal), varigenom på ett otillbörligt sätt en viss borgenär har gynnats framför andra eller gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna eller hans skulder har ökats, går åter, om gäldenären var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev insolvent samt den andre kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig.

Närstående till gäldenären skall anses ha sådan kännedom som anges i första stycket, om det inte görs sannolikt att han varken hade eller borde ha haft sådan kännedom.

Om rättshandlingen ägde rum mer än fem år före fristdagen, går den åter endast när den har gällt någon närstående till gäldenären"

Vilka som räknas som närstående framgår ur 4 kap 3 § 1 st. Som närstående till gäldenären anses den som är gift med gäldenären eller är syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till gäldenären eller är besvågrad med honom i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon samt den som på annat sätt står gäldenären personligen särskilt nära (exempelvis en sambo).

Det finns även några speciella återvinningsbestämmelser i 4 kap. 6-12 §§ t.ex. återvinning vid gåva, eftergift vid bodelning eller betalning av skuld. En gåva kan alltså återvinnas enligt KL 4 kap. 6 §) om den fullbordats senare än sex månader före dagen för konkursansökan, tidsgränsen är tre år vid gåva till närstående. Detsamma gäller även vid köp eller byte om det råder ett missförhållande mellan utfästelserna som gör att avtalet är att anse som en gåva. Det kan t.ex. vara fallet om du säljer hus/bostad till ett mycket förmånligt pris.

Om det är så att du fått rimlig betalning för bostaden och att ingen av dina borgenärer gynnas av försäljningen borde transaktionen hålla utan risk för återvinning. I annat fall är det troligt att rättshandlingen kommer att återvinnas, under förutsättning att du blev insolvent genom transaktionen eller var det vid tidpunkten för transaktionen och att konkursen är ett faktum inom de nämnda tidsfristerna.

Om en återvinning blir aktuell innebär detta att egendom som gäldenären har utgett till en motpart ska återlämnas till konkursboet. Om motparten har betalat för egendomen har denne rätt att få tillbaka vad som har betalats. Dock gäller det inte egendom som konkursboet har fått om motparten antingen hade eller borde ha haft vetskap om att gäldenären hade tänkt undanhålla borgenärerna egendomen. Om motparten inte längre har kvar sådan egendom som skall återlämnas till konkursboet ska ersättning motsvarande egendomens värde lämnas istället. Vidare kan en motpart få möjlighet att lämna ersättning istället för den egendom som egentligen ska återlämnas för det fall det skulle vara en särskild olägenhet att utlämna den specifika egendomen.

-Hennes tidigare bostadsrätt var enskild egendom och pengarna användes till denna bostad. Kan den utmätas öht då?

Svar: Din sambos andel av bostadsrätten kan inte utmätas om hon inte har några skulder. Om bostaden blir föremål för utmätning är det endast din andel av bostaden som kan bli utmätt. I praktiken blir i detta fall bostaden såld och din sambo får kompensation (betalt i pengar) för sin andel av bostadsrätten. Om du har fått rimlig kompensation för bostadsrätten med tanke på lånen osv blir det mindre troligt att bostaden kan utmätas då den numer ägs av din sambo. Om ni kan visa att bostaden är köpt med pengar som utgör enskild egendom som inte har uppgått i samboegendom blir det svårt att utmäta bostaden. Samboegendom är enligt 3 § sambolagen, sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats för gemensam användning.

-Kan bolånet sägas upp om det ingår?

Svar: Uppsägning av bolån kan banken endast göra om något av villkoren i 33§ konsumentkreditlagen (2010:1846). är uppfyllda. I 33 § konsumentkreditlagen stadgas under vilka förutsättningar en kreditgivare har rätt att kräva betalning i förtid (d.v.s. säga upp lånet till betalning). Kreditgivaren har rätt att få betalning i förtid om det har gjorts förbehåll om detta i avtalet och någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

Konsumenten är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordran,

Konsumenten sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter

Konsumenten är på något annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalning

Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats

Det står tydligt att konsumenten genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

I 33 § 2 st konsumentkreditlagen anges dock, i fråga om kredit som är förenad med panträtt i fast egendom, att kreditgivaren har rätt till betalning i förtid på grund av försämrad säkerhet endast om säkerheten har avsevärt försämrats till följd av någon annan orsak än en allmän prisnedgång på den relevanta marknaden. I fråga om bolån för vilka banken har panträtt i fastigheten ställs alltså extra höga krav för att en uppsägning på grund av försämrad säkerhet ska få ske.

Om krediten är förenad med panträtt i fast egendom och räntan för krediten är bunden för hela eller en del av avtalstiden (dock minst tre månader) har kreditgivaren enligt 33 § 3 st. konsumentkreditlagen rätt att få betalning i förtid på den dag då den tid för vilken räntan är bunden löper ut. Detta gäller dock endast om det har gjorts förbehåll om det i avtalet och det finns synnerliga skäl.

Uppräkningen i 33 § konsumentkreditlagen är uttömmande och banken har med andra ord inte rätt att säga upp lånet i några andra fall.

Uppsägning av bolån i samband med skuldsanering

Enligt 7 § skuldsaneringslagen (2006:548) omfattar en skuldsanering, om inte annat föreskrivs i lag, alla fordringar på pengar mot gäldenären som har uppkommit före den dag då beslut meddelas att inleda skuldsanering. I 7 § 3 st 2 p skuldsaneringslagen stadgas dock att en skuldsanering inte omfattar en fordran för vilken borgenären har panträtt, till den del säkerheten räcker till för betalning av fordran. I enlighet med det ovan sagda ingår inte bolåneskulderna i skuldsaneringen, eftersom banken har panträtt i fastigheten som säkerhet för sin fordran.

Jag kan inte bedöma om banken har rätt att säga upp bolånet, det beror på om säkerheten som ställts för bolånet har försämrats avsevärt eller inte samt om ni på något sätt är i dröjsmål med betalning.

Konsumentens rätt att säga upp bolånet regleras i 37 § konsumentkreditlagen. Konsumenten får när som helst säga upp ett kreditavtal med obestämd löptid. Om någon uppsägningstid inte har avtalats, upphör avtalet att gälla omedelbart. Om en uppsägningstid har avtalats, upphör avtalet att gälla den dag då uppsägningstiden löper ut. Uppsägningstiden får inte vara längre än en månad. Du som konsument har dock alltid rätt betala lånet i förtid. I vissa fall får du då betala ränteskillnadsersättning till långivaren.


-Vid personlig konkurs kan bostaden säljas utan övervärde?

Vid försäljning genom exekutiv auktion kan bostadsrätt får endast utmätas i vissa särskilda fall enligt UB 5:1 p6 utmätning får äga rum om gäldenären inte visat sina borgenärer tillbörlig hänsyn tex genom att köpa en bostadsrätt i syfte att undanhålla borgenärerna tillgångar. Bostadsrätt kan även utmätas om det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens värde är oskäligt att gäldenären får behålla bostaden. Det finns även regler som säger att bostäder inte får utmätas till allt för låga värden av sociala skäl.

En bostadsrätt utgör i lös egendom och exekutiv försäljning av sådan egendom sker enligt 8 - 9 kap utsökningsbalken. Om egendomen innehar förbehåll gentemot tredje man såsom panträtt kan egendomen inte säljas under ett visst lägsta pris som måste fastställas innan auktionen enligt utsökningsbalken 9 kap 3 §.

Ett litet sidospår som är bra att känna till är att en omständighet som typisk sett gör en bostad svårsåld vid exekutiv auktion är om det finns en hyresgäst eller inneboende som har ett hyreskontrakt, denna har då rätt att bo kvar även efter en auktion, beroende på hur kontraktet ser ut. Många köpare ser detta som en besvärlig faktor. Det är i så fall en rekommendation att se till att denna rättighet tas upp vid eventuell auktion.

-Kan jag gå i PK även med tingsrättsdomen som kom i januari i år(inget att utmäta)? Har inget företag eller andra tillgångar

Svar: Personlig konkurs regleras i konkurslagen, enligt 1§ genom konkurs tar en gäldenärs samtliga borgenärer i ett sammanhang tvångsvis i anspråk gäldenärens samlade tillgångar för betalning av sina fordringar. Under konkurs omhändertas tillgångarna för borgenärernas räkning av konkursboet.

En gäldenär som är på obestånd ska efter egen eller en borgenärs ansökan försättas i konkurs, om inte annat är föreskrivet enligt 1 kap 2 § konkurslagen.

Vidare anges i 2 kap 10 § att:

En borgenär har inte rätt att få gäldenären försatt i konkurs, om

1. borgenären har betryggande pant eller därmed jämförlig säkerhet i egendom som tillhör gäldenären,

2. tredje man har ställt betryggande säkerhet för borgenärens fordran och konkursansökningen strider mot villkoren för säkerhetens ställande,

3. borgenärens fordran inte är förfallen till betalning och betryggande säkerhet erbjuds av tredje man.

Med säkerhet som har ställts eller erbjuds av tredje man avses även borgen, om borgensmannen svarar som för egen skuld.

Enligt 2 kap. 10 a § stadgas att: "Om företagsrekonstruktion pågår enligt lagen om företagsrekonstruktion, ska en borgenärs ansökan om konkurs, i fall gäldenären begär det, förklaras vilande i avvaktan på att företagsrekonstruktionen upphör. Finns det särskilda skäl att anta att borgenärens rätt allvarligt äventyras, får dock rätten besluta att försätta gäldenären i konkurs. Innan ett sådant beslut meddelas skall rekonstruktören beredas tillfälle att yttra sig".

Vidare stadgas i 2 kap 6 § att: "Har en borgenärs fordran fastställts av domstol eller av Kronofogdemyndigheten med stöd av lagen om betalningsföreläggande och handräckning, skall detta godtas som stöd för behörighet att begära gäldenären i konkurs, även om avgörandet inte har vunnit laga kraft. Detta gäller dock inte, om en domstol har förordnat att avgörandet inte får verkställas."

I annat fall kan alltså en borgenär begära dig i konkurs om denne ansöker om att sätta dig i konkurs vid en tingsrätt.

-Får handläggaren vid skuldsanering räkna in bolånet?

Vad som tas upp vid en skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen alternativt lag om skuldsanering för företagare. Jag utgår i mitt svar från skuldsaneringslagen eftersom du inte har nämnt något specifikt om hur skulderna uppkom. Alla skulder som du har vid tidpunkten för ansökan om skuldsanering ska tas upp i ärendet. Om du står med på bolånet ska det tas upp i samband med ansökan om skuldsanering. Skuldsaneringen omfattar dock inte fordringar med panträtt eller andra förmånsrätter enligt 31 §.

Enligt 12 § ska Ansökan om skuldsanering innehålla uppgifter om

1. gäldenären enligt 5 § första stycket lagen om domstolsärenden och uppgifter som visar att gäldenären har sina huvudsakliga intressen i Sverige,

2. gäldenärens inkomster, tillgångar och utgifter,

3. de borgenärer som gäldenären känner till med angivande av varje borgenärs namn, adress och telefonnummer,

4. en uppskattning av skulden till varje borgenär,

5. omständigheterna vid skuldernas tillkomst och de ansträngningar gäldenären har gjort för att fullgöra sina förpliktelser, och

6. gäldenärens och dennes familjs personliga och ekonomiska förhållanden som i övrigt är av betydelse för prövningen av ärendet.

Enligt 15 § ska sedan Kronofogdemyndigheten i den utsträckning det behövs

1. kontrollera i sina register att uppgifterna i ansökan är korrekta, och

2. inhämta upplysningar från andra myndigheter om gäldenärens personliga och ekonomiska förhållanden.

Om en skuldsanering inleds ska detta kungöras i Post- och inrikes tidningar enligt 15 §. I kungörelsen ska varje borgenär som har en fordran mot gäldenären uppmanas att inom en månad från dagen för kungörelsen skriftligen anmäla sina fordringar mot gäldenären, lämna närmare uppgifter om fordringarna och andra uppgifter av betydelse för prövningen av ärendet, och ange till vilket konto som betalning ska ske.

Om du har någon följdfråga kan du mejla mig jessica.konduk@lawline.se. Jag kommer att ringa dig på tisdag 13/11 kl 17:00 för ditt telefonmöte. Om du vill ändra tiden kan du mejla mig!

Vänligen

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (405)
2021-04-12 Jag råkade överföra pengar till fel konto, hur får jag pengarna tillbaka?
2021-04-04 Bristande kännedom lag om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik
2021-03-26 Sakrätters tvingande karaktär
2021-03-25 Vad innebär det att ett utslag undanröjs?

Alla besvarade frågor (91168)